Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eliminarea bateriilor și a acumulatorilor uzați

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eliminarea bateriilor și a acumulatorilor uzați

Acest act legislativ interzice introducerea pe piață a majorității bateriilor și acumulatorilor cu un anumit conținut de mercur sau cadmiu și stabilește norme pentru colectarea, reciclarea, tratarea și eliminarea bateriilor și a acumulatorilor.

ACT

Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE (a se vedea actul/actele de modificare).

SINTEZĂ

Directiva interzice introducerea pe piață a anumitor baterii și acumulatori al căror conținut de mercur sau cadmiu depășește un anumit prag fix. Aceasta încurajează, de asemenea, un nivel ridicat de colectare și reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și o îmbunătățire a performanței privind mediul a tuturor celor implicați în ciclul de viață al bateriilor și acumulatorilor, inclusiv în reciclarea și eliminarea acestora.

Obiectivul este de a reduce cantitatea de substanțe periculoase - în special mercur, cadmiu și plumb - aruncate în mediu; acest lucru ar trebui realizat prin reducerea utilizării acestor substanțe în baterii și acumulatori, precum și prin tratarea și refolosirea cantităților utilizate.

Directiva se aplică tuturor tipurilor de baterii și acumulatori, cu excepția celor care se utilizează în echipamente asociate cu protecția securității statelor membre sau în scopuri militare sau în echipamente destinate să fie trimise în spațiu. Prin urmare, aceasta acoperă o gamă mai largă de produse decât Directiva 91/157/CEE, care se aplica numai bateriilor ce conțin mercur, plumb sau cadmiu, dar excludea bateriile tip nasture.

În ceea ce privește prezența mercurului, directiva interzice bateriile și acumulatorii, indiferent dacă sunt sau nu integrate în aparate, care conțin mercur într-o proporție mai mare de 0,0005 % din greutate. Bateriile tip nasture cu un conținut de mercur de cel mult 2 % din greutate sunt exceptate de la această interdicție până în octombrie 2015 (în cazul bateriilor tip nasture folosite pentru protezele auditive, această exceptare va continua să fie analizată de către Comisie).

În ceea ce privește cadmiul, se interzic bateriile și acumulatorii portabili, inclusiv cei integrați în aparate, care conțin cadmiu într-o proporție mai mare de 0,002 % din greutate (cu excepția bateriilor și acumulatorilor portabili utilizați în sisteme de urgență și de alarmă sau în echipament medical). S-a stabilit o exceptare de la această interdicție în cazul bateriilor și acumulatorilor portabili pentru uneltele electrice fără fir, valabilă până în 31 decembrie 2016, pentru a permite industriei reciclării și consumatorilor de-a lungul întregului lanț valoric să se adapteze mai bine la tehnologiile înlocuitoare relevante.

Pentru a garanta reciclarea unei proporții ridicate a bateriilor și acumulatorilor uzați, statele membre trebuie să ia toate măsurile necesare (inclusiv prin instrumente economice) pentru a promova și a optimiza colectarea separată a deșeurilor și a preveni aruncarea bateriilor și acumulatorilor ca deșeuri municipale nesortate. Acestea trebuie să asigure sisteme pentru a le permite utilizatorilor finali să elimine deșeurile de baterii sau acumulatori la puncte de colectare din vecinătatea lor și pentru a impune producătorilor să primească înapoi gratuit aceste deșeuri. S-au stabilit rate de colectare de minimum 25 % și 45 %, de realizat până la 26 septembrie 2012, respectiv până la 26 septembrie 2016.

Potrivit Directivei 2013/56/UE, trebuie să fie posibilă îndepărtarea cu bateriilor și acumulatorilor cu ușurință și în siguranță. Aparatele în care sunt încorporate baterii și acumulatori trebuie să fie însoțite de instrucțiuni privind modul în care pot fi îndepărtate în siguranță acestea fie de către utilizatorul final, fie de către profesioniști independenți calificați.

De asemenea, statele membre trebuie să se asigure că bateriile și acumulatorii care au fost colectați sunt tratați și reciclați folosind cele mai bune tehnici disponibile. Recuperarea energiei nu este considerată drept proces de reciclare.

Tratarea trebuie să includă cel puțin îndepărtarea tuturor fluidelor și acizilor. Bateriile și acumulatorii trebuie tratați și depozitați (chiar și numai temporar) în amplasamente cu suprafețe impermeabile și acoperiș rezistent la intemperii sau în containere corespunzătoare. De asemenea, directiva stabilește obligații cu privire la nivelurile de eficiență ale proceselor de reciclare la care sunt supuse bateriile în funcție de compoziția chimică a acestora.

Statele membre pot să elimine bateriile și acumulatorii care conțin cadmiu, mercur sau plumb prin depozitare sau stocare subterană dacă nu există o piață finală viabilă pentru produsele de reciclare sau dacă, pe baza unei evaluări detaliate a impactului asupra mediului, economic și social, se ajunge la concluzia că reciclarea nu este cea mai bună soluție. În alte condiții este interzisă eliminarea prin depozitare sau prin incinerare a deșeurilor de baterii și acumulatori industriali și auto; numai reziduurile rezultate din tratarea și reciclarea acestora pot fi eliminate în aceste moduri.

Tratarea și reciclarea pot avea loc în afara statului membru respectiv sau chiar în afara Comunității, cu condiția respectării legislației UE privind transportul deșeurilor.

Producătorii trebuie să suporte costul colectării, tratării și reciclării bateriilor și acumulatorilor industriali, auto și portabili, precum și costurile campaniilor de informare a publicului cu privire la aceste măsuri. Micii producători pot fi exceptați de la această obligație dacă acest lucru nu împiedică buna funcționare a sistemelor de colectare și reciclare. Toți producătorii de baterii și acumulatori trebuie să fie înregistrați.

Utilizatorii finali trebuie să primească informații pe mai multe subiecte și prin canale diferite:

  • în ceea ce privește efectele posibile ale substanțelor utilizate în baterii și acumulatori asupra mediului și sănătății umane, precum și sistemele de colectare și de reciclare disponibile, prin intermediul unor campanii sau în mod direct de către distribuitori;
  • în ceea ce privește capacitatea acumulatorului sau bateriei portabile sau prezența unor substanțe chimice peste un anumit prag, informațiile vor fi furnizate prin marcaje vizibile, lizibile și de neșters pe baterii, acumulatori și grupuri de baterii;
  • în ceea ce privește necesitatea de a asigura colectarea separată a bateriilor și acumulatorilor, trebuie utilizat simbolul pubelei cu roți barate cu două linii în formă de X.

Statele membre trebuie să informeze Comisia cu privire la punerea în aplicare a directivei și la măsurile pe care le iau pentru a încuraja realizările care influențează impactul bateriilor și al acumulatorilor asupra mediului (inclusiv noi tehnici de reciclare și de tratare). Unele aspecte ale directivei au fost revizuite în 2013 (a se vedea Directiva 2013/56/UE).

Context

Această directivă abrogă și înlocuiește Directiva 91/157/CEE.

În fiecare an sunt introduse pe piața comunitară câteva sute de mii de tone de baterii și acumulatori industriali și portabili. Se utilizează o varietate amplă de metale, de la mercur, plumb și cadmiu până la nichel, cupru, zinc, mangan și litiu.

Eliminarea deșeurilor provenite din aceste produse poluează atmosfera (în cazul incinerării) și contaminează solul și apa (în cazul depozitării sau al îngropării). Prin norme adecvate, va fi posibilă reducerea poluării mediului cauzate de aceste deșeuri. În plus, reciclarea deșeurilor permite recuperarea a mii de tone de metale, inclusiv a unor metale prețioase precum nichelul, cobaltul și argintul.

Pe site-ul Comisiei Europene sunt disponibile informații suplimentare pe acest subiect.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnal Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2006/66/CE

26.9.2006

26.9.2008

JO L 266, 26.9.2006

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnal Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2008/12/CE

20.3.2008

-

JO L 76, 19.3.2008

Directiva 2008/103/CE

5.12.2008

5.1.2009

JO L 327, 5.12.2008

Directiva 2013/56/UE

30.12.2013

1.7.2015

JO L 329, 10.12.2013

ACTE CONEXE

Decizia 2008/763/CE a Comisiei din 29 septembrie 2008 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unei metode comune de calculare a vânzărilor anuale de baterii și acumulatori portabili către utilizatorii finali (JO L 262, 1.10.2008).

Ultima actualizare: 19.05.2014

Top