Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental

În cadrul luptei împotriva poluării fonice, Uniunea Europeană defineşte o abordare comună menită să evite, să prevină şi să reducă, cu prioritate, efectele dăunătoare ale expunerii la zgomotul ambiental. Această abordare se bazează pe metode comune de cartografiere a expunerii la zgomot, pe informarea populaţiei şi pe punerea în aplicare a unor planuri de acţiune la nivel local. De asemenea, directiva trebuie să servească drept fundament pentru elaborarea unor măsuri comunitare privind sursele de zgomot.

ACT

Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea şi gestiunea zgomotului ambiental [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Această directivă vizează să controleze zgomotul la care sunt expuşi oamenii în zonele cu construcţii, în parcurile publice sau în alte zone de linişte din aglomeraţii, în zonele liniştite din spaţiile deschise, în apropierea şcolilor, a spitalelor şi a altor clădiri sau zone sensibile la zgomot. Aceasta nu se aplică zgomotului provocat de însăşi persoana expusă, zgomotului din activităţile casnice, zgomotului provocat de vecini, zgomotului de la locul de muncă sau zgomotului din interiorul mijloacelor de transport şi nici zgomotului provocat de activităţile militare desfăşurate în zone militare.

Indicatorii de zgomot şi metodele de evaluare a acestora

Lden este indicatorul nivelului general de zgomot din timpul zilei, serii şi nopţii utilizat pentru a cuantifica disconfortul cauzat de expunerea la zgomot. Lnight este indicatorul nivelului sonor din timpul nopţii care cuantifică perturbările somnului. Indicatorii de zgomot Lden şi Lnight sunt utilizaţi la elaborarea hărţilor acustice strategice.

Se pot folosi şi alţi indicatori pentru planificarea şi zonarea acustică, precum şi pentru cazurile speciale semnalate în anexa I la directivă.

Valorile Lden şi Lnight se determină cu ajutorul metodelor de evaluare definite în anexa II la directivă. Comisia stabileşte metode comune de evaluare pentru determinarea Lden şi Lnight. Până la adoptarea lor, statele membre pot utiliza propriile metode pentru determinarea indicatorilor comuni, cu condiţia ca acestea să fie conforme cu anexa II.

Relaţiile doză-efect vor fi introduse în anexa III cu ocazia revizuirilor ulterioare, pentru a evalua efectele zgomotului asupra populaţiei.

Până cel târziu la 18 iulie 2005, statele membre trebuiau să comunice Comisiei informaţii cu privire la orice valori-limită relevante în vigoare sau prevăzute, exprimate ca Lden şi Lnight, sau, după caz, ca Lday şi Levening, pentru zgomotul produs de traficul rutier, aerian, feroviar, precum şi pentru zgomotul industrial.

Cartografierea acustică strategică

Hărţile acustice strategice permit evaluarea globală a expunerii la zgomot într-o zonă supusă diferitelor surse de zgomot, precum şi stabilirea unor previziuni generale pentru zona respectivă. Hărţile acustice strategice trebuie să îndeplinească condiţiile minime descrise în anexa IV la directivă.

Până cel târziu la 18 iulie 2005, statele membre trebuiau să pună la dispoziţia publicului informaţiile privind autorităţile şi organismele responsabile cu realizarea şi, după caz, cu aprobarea hărţilor acustice strategice.

Până cel târziu la 30 iunie 2005 şi, după această dată, din cinci în cinci ani, statele membre trebuie să informeze Comisia cu privire la drumurile principale cu un trafic mai mare de şase milioane de treceri ale vehiculelor anual, la căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60 000 de treceri ale trenurilor anual, la aeroporturile principale şi la aglomerările cu peste 250 000 de locuitori de pe teritoriile lor respective. Până cel târziu la 30 iunie 2007, trebuiau să se elaboreze şi, după caz, să se aprobe hărţi acustice strategice care să indice situaţia din anul precedent în vecinătatea infrastructurilor şi în cadrul aglomerărilor menţionate.

Până cel târziu la 31 decembrie 2008, statele membre trebuiau să informeze Comisia cu privire la toate aglomerările cu peste 100 000 de locuitori şi cu privire la toate drumurile şi căile ferate principale de pe teritoriile lor respective. Până cel târziu la 30 iunie 2012 şi, după această dată, din cinci în cinci ani, trebuie să se elaboreze şi, după caz, să se aprobe hărţi acustice strategice care să indice situaţia din anul precedent pentru aglomerările şi drumurile/căile principale menţionate.

Hărţile acustice strategice trebuie să fie evaluate şi, după caz, revizuite la fiecare cinci ani.

Planurile de acţiune

Planurile de acţiune sunt menite să gestioneze problema zgomotului şi a efectelor acestuia, inclusiv reducerea zgomotului, după caz. Acestea trebuie să îndeplinească cerinţele minime din anexa V la directivă.

Autorităţile competente au libertatea de a stabili măsurile din cadrul planurilor de acţiune, dar trebuie, în principal, să abordeze priorităţile identificate prin depăşirea oricărei valori limită relevante sau prin alte criterii alese de statele membre, iar aceste măsuri se aplică, în special, celor mai importante zone stabilite prin cartografierea acustică strategică.

Până cel târziu la 18 iulie 2005, statele membre trebuiau să pună la dispoziţia publicului informaţiile privind autorităţile şi organismele responsabile cu realizarea şi, după caz, cu aprobarea acestor planuri de acţiune.

Până cel târziu la 18 iulie 2008, trebuiau să se elaboreze planuri de acţiune pentru drumurile principale cu un trafic mai mare de şase milioane de treceri ale vehiculelor anual, pentru căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60 000 de treceri ale trenurilor anual, pentru aeroporturile principale şi pentru aglomerările cu peste 250 000 de locuitori. Până cel târziu la 18 iulie 2013, trebuie să se elaboreze planuri de acţiune pentru toate marile aglomerări, aeroporturi, drumuri şi căi ferate.

Planurile de acţiune trebuie să fie revizuite atunci când survine un eveniment important care afectează situaţia existentă în materie de zgomot şi, în orice caz, cel puţin din cinci în cinci ani.

Informarea publicului

Înainte de a aproba planurile de acţiune, statele membre se asigură că se organizează o consultare publică, iar rezultatele acesteia trebuie să fie luate în calcul.

Statele membre se asigură că hărţile acustice strategice şi planurile de acţiune sunt puse la dispoziţia publicului, în conformitate cu anexele IV şi V la directivă şi cu dispoziţiile Directivei privind liberul acces la informaţii privind mediul.

Rapoarte privind directiva

La 10 martie 2004, Comisia a transmis Parlamentului European şi Consiliului un raport privind măsurile comunitare existente cu privire la sursele de zgomot ambiental (a se vedea „Actele conexe” de mai jos).

Statele membre colectează hărţile acustice strategice şi planurile de acţiune. Acestea transmit Comisiei informaţiile conţinute de hărţile acustice şi o sinteză a planurilor de acţiune. Din cinci în cinci ani, Comisia publică un raport de sinteză a datelor conţinute de hărţile acustice strategice şi de planurile de acţiune. Primul raport urma să fie prezentat până la 18 iulie 2009.

Până cel târziu la 18 iulie 2009, Comisia trebuia să prezinte Parlamentului European şi Consiliului un raport privind punerea în aplicare a directivei. Raportul urma să evalueze nevoia unor acţiuni comunitare viitoare în ceea ce priveşte zgomotul ambiental şi, după caz, să propună strategii pentru punerea în aplicare a acestora. Raportul urma să cuprindă o analiză a calităţii mediului acustic din Comunitate. Acesta trebuie revizuit la fiecare cinci ani.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2002/49/CE

18.7.2002

18.7.2002

JO L 189 din 18.7.2002

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

JO L 311 din 21.11.2008

Modificările şi corecturile succesive aduse Directivei 2002/49/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu din 1 iunie 2011 referitor la punerea în aplicare a Directivei privind zgomotul ambiental în conformitate cu articolul 11 din Directiva 2002/49/CE [COM (2011) 321 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Report from the Commission to the European Parliament and the Council of 10 March 2004 concerning existing Community measures relating to sources of environmental noise, pursuant to article 10(1) of Directive 2002/49/EC relating to the assessment and management of environmental noise [COM(2004) 160 – Not published in the Official Journal] (Raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu din 10 martie 2004 referitor la măsurile comunitare existente cu privire la sursele de zgomot ambiental, în temeiul articolului 10 alineatul (1) din Directiva 2002/49/CE privind evaluarea şi gestiunea zgomotului ambiental [COM(2004) 160 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial]).

Ultima actualizare: 26.10.2011

Top