Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rolul standardizării în Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rolul standardizării în Europa

Standardizarea are un rol central în buna funcţionare a pieţei interne împreună cu principiul recunoaşterii reciproce. Anumite standarde europene armonizate contribuie la asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor în cadrul pieţei interne şi permit consolidarea nivelului de competitivitate al întreprinderilor în cadrul Uniunii Europene (UE). Acestea contribuie, de asemenea, la protejarea sănătăţii şi securităţii consumatorilor europeni, precum şi a mediului.

ACT

Council Resolution of 28 October 1999 on the role of standardisation in Europe [Official Journal C 141 of 19.05.2000] (Rezoluţia Consiliului din 28 octombrie 1999 privind rolul procesului de standardizare în Europa).

SINTEZĂ

Consiliul admite faptul că în Europa s-a pus în practică un sistem solid de standardizare, în special în cadrul „noii abordări”, după cum atestă şi raportul Comisiei privind eficacitatea şi legitimitatea în materie de standardizare europeană din 1998. Aceste eforturi au avut un rol important în cadrul bunei funcţionări a pieţei interne, în special în libera circulaţie a mărfurilor şi a serviciilor. Sistemul a contribuit şi la protecţia sănătăţii şi a securităţii, la nivelul de competitivitate al sectorului industrial şi la promovarea schimburilor internaţionale.

Principiile standardizării

Standardizarea, care are un caracter voluntarist, se bazează pe principiul consensului şi este realizată de către toate părţile interesate. Consiliul încurajează organismele europene de standardizare să pună bazele unor noi politici în vederea adaptării la nevoile pieţelor, în special:

  • o diversificare a produselor şi a serviciilor furnizate părţilor interesate;
  • alcătuirea unui sistem ierarhizat de produse, altele decât cele menţionate în standardele oficiale, de exemplu, anumite proceduri de elaborare şi de consultare.

Comisia este invitată să examineze posibilitatea de a defini un cadru comunitar de principii cu privire la utilizarea unor specificaţii care nu au statutul de standarde oficiale. În plus, Comisia va trebui să stabilească dacă diferenţele dintre standardizarea realizată în domeniul tehnologiei informaţiei şi al comunicaţiilor şi standardizarea realizată în alte sectoare ridică anumite probleme.

Extindere

Consiliul se felicită pentru măsurile luate de către ţările candidate în vederea punerii în aplicare a unor infrastructuri de standardizare pentru a lua parte pe deplin şi în mod efectiv la procesul european de standardizare.

Rolul puterilor publice

Având în vedere impactul standardizării europene asupra companiilor, puterile publice au un interes legitim în acest domeniu. În acest sens, Consiliul solicită autorităţilor publice să recunoască importanţa strategică a standardizării europene şi să menţină un cadru juridic, politic şi financiar stabil şi transparent, care favorizează desfăşurarea adecvată a procesului de standardizare. În plus, Consiliul invită Comisia să analizeze dacă principiile „noii abordări” ar putea fi aplicate în alte sectoare ca modalitate de îmbunătăţire şi de simplificare a legislaţiei. De asemenea, Consiliul invită Comisia, autorităţile publice şi organismele de standardizare să adopte, între ele, proceduri care permit soluţionarea problemelor apărute pe parcursul punerii în aplicare a clauzei de salvgardare.

Eficacitate

Organismele de standardizare sunt invitate să îşi actualizeze în mod regulat strategiile în vederea consolidării eficacităţii procesului de standardizare. Astfel, normele furnizate răspund exigenţelor pieţei (inclusiv exigenţelor întreprinderilor mici şi mijlocii). Comisia este invitată să realizeze studii asupra impactului global al standardizării şi să contribuie la alcătuirea unui sistem de evaluare a performanţelor înregistrate de organismele de standardizare.

Consiliul a constatat cu îngrijorare întârzierile din anumite sectoare. Părţile interesate sunt invitate să elaboreze anumite standarde necesare în vederea facilitării liberei circulaţii a bunurilor în cadrul acestor sectoare.

Finanţare

Potrivit Consiliului, costurile de elaborare a normelor ar trebui, în principiu, să fie suportate chiar de către părţile interesate. Acesta îşi reafirmă totuşi intenţia de a furniza sprijin financiar comunitar centrat pe standardizarea europeană.

Standardizare internaţională

Consiliul reafirmă importanţa obligaţiilor stabilite în acordul privind obstacolele tehnice în comerţ al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (Acordul TBT al OMC). Consiliul invită partenerii comerciali ai Europei să se înscrie în contextul de standardizare internaţională, să introducă modele de reglementare compatibile cu standardele şi să promoveze coerenţa dintre standardele naţionale şi internaţionale.

Atunci când anumite standarde sunt elaborate la nivel internaţional, părţile interesate, precum asociaţiile profesionale şi cele ale consumatorilor, precum şi grupurile de interes în materie de mediu trebuie să participe la întregul proces de elaborare.

Comisia este invitată să elaboreze, după consultarea statelor membre, anumite orientări pentru o politică europeană în materie de standardizare într-un context internaţional.

ACTE CONEXE

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the role of European standardisation in the framework of European policies and legislation [COM(2004) 674 final – Not published in the Official Journal] (Concluziile Consiliului din 21 şi 22 decembrie 2004 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi către Consiliu din 18 octombrie 2004 privind rolul procesului european de standardizare în cadrul politicilor şi al legislaţiei europene [COM(2004) 674 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]). Ca urmare a Comunicării Comisiei privind rolul standardizării europene în cadrul politicilor şi al legislaţiei europene, Consiliul a adoptat în decembrie 2004 anumite concluzii în cadrul cărora:

  • admite faptul că standardizarea europeană poate contribui la punerea în aplicare a obiectivelor Strategiei de la Lisabona, precum şi la dezvoltarea durabilă;
  • admite necesitatea înregistrării unui progres constant în vederea introducerii unor tehnologii noi şi a bunei funcţionări a pieţei interne a serviciilor;
  • consideră că standardizarea europeană poate juca un rol important în domeniul competitivităţii întreprinderilor europene, al inovaţiei şi al bazei de cunoştinţe economice.

Concluziile Consiliului din 1 martie 2002 privind standardizarea [Jurnalul Oficial C 66 din 15.3.2002] . În cadrul concluziilor din 2002, Consiliul ia act de raportul Comisiei din 2001. Consiliul reafirmă însemnătatea recunoaşterii de către puterile publice a importanţei strategice a standardizării. De altfel, acesta constată cu satisfacţie progresele înregistrate de către ţările candidate şi de către organismele lor de standardizare naţionale.

Report from the Commission to the Council and the European Parliament on actions taken following the resolutions on european standardisation adopted by the council and the European Parliament in 1999 [COM(2001) 527 final – Not published in the Official Journal] (Raportul Comisiei către Consiliu şi către Parlamentul European privind acţiunile desfăşurate în conformitate cu rezoluţiile privind standardizarea europeană adoptate de către Consiliu şi de către Parlamentul European în anul 1999 [COM(2001) 527 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial]).

Rezoluţia Consiliului din 18 iunie 1992 privind rolul standardizării europene în cadrul economiei europene [Jurnalul Oficial C 173 din 9.7.1992.]

Rezoluţia Consiliului din 7 mai 1985 privind o nouă abordare în domeniul armonizării tehnice şi al standardizării [Jurnalul Oficial C 136 din 4.6.1985].

Ultima actualizare: 08.12.2005

Top