Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fondul de integrare (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Fondul de integrare (2007-2013)

Prezenta decizie instituie Fondul european de integrare (FEI), dotat cu un buget de 825 de milioane de euro pentru perioada 2007-2013, ca parte a programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”.

ACT

Decizia Consiliului 2007/435/CE din 25 iunie 2007 de instituire a Fondului european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe pentru perioada 2007-2013, ca parte a programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”.

SINTEZĂ

Prezenta decizie defineşte obiectivele Fondului european de integrare a resortisanţilor din ţări terţe şi regulile referitoare la gestionarea sa. Acesta stabileşte şi criteriile de repartizare pentru alocarea resurselor financiare disponibile.

Acţiuni eligibile

FEI finanţează acţiuni naţionale, transnaţionale şi la nivelul UE menite să înlesnească integrarea resortisanţilor din ţările terţe în ţările-gazdă, în special a nou-veniţilor. Acţiunile naţionale sunt puse în aplicare de statele membre în cadrul unui program multianual în conformitate cu orientările strategice ale UE cu privire la regulile de intervenţie ale fondului (gestionare partajată). Bugetul alocat acţiunilor la nivelul UE este executat de Comisie (gestionare directă).

FEI sprijină acţiunile naţionale care:

  • înlesnesc elaborarea şi punerea în aplicare a unor proceduri de admitere relevante pentru procesul de integrare;
  • sprijină elaborarea şi punerea în aplicare a procesului de integrare, în special cu privire la resortisanţii ţărilor terţe nou-veniţi în ţara-gazdă;
  • consolidează capacitatea statelor membre de a elabora, a pune în aplicare, a monitoriza şi a evalua politici de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe;
  • sprijină schimbul de informaţii şi cele mai bune practici în cadrul şi între statele membre prin elaborarea, punerea în aplicare şi evaluarea unor politici şi măsuri de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe.

FEI sprijină acţiunile transnaţionale şi europene care:

  • înfiinţează proiecte pilot şi reţele de cooperare bazate pe parteneriate transnaţionale menite să faciliteze schimburile de informaţii şi de bune practici;
  • organizează campanii transnaţionale de informare şi sensibilizare;
  • susţin publicarea unor studii comparative şi a unor proiecte pilot comune;
  • sprijină dezvoltarea unor instrumente statistice, metode şi indicatori pentru cuantificarea progreselor înregistrate în cadrul politicii în domeniul integrării.

Comisia adoptă un program care stabileşte priorităţile pentru fiecare an şi publică licitaţiile pentru proiectele transnaţionale.

Principiile care guvernează acţiunile fondului

În conformitate cu priorităţile şi obiectivele definite de UE, FEI participă prin subvenţii la finanţarea unor proiecte cu scop nelucrativ, cofinanţate deja din surse publice sau private. Contribuţia fondului nu poate depăşi 50 % din costul total al acţiunilor naţionale. În mod excepţional, această contribuţie poate fi majorată la 75 % în cazul proiectelor care abordează priorităţile specifice formulate în orientările strategice. Contribuţia UE este majorată la 75 % în ţările UE care beneficiază de contribuţii din Fondul de Coeziune.

Comisia adoptă orientările strategice pentru perioada 2007-2013, care definesc priorităţile UE în raport cu fiecare dintre obiectivele fondului.

Comisia aprobă programele naţionale multianuale care stabilesc, pe baza orientărilor strategice ale Comisiei, o strategie şi o descriere a acţiunilor de întreprins în vederea atingerii obiectivelor, precum şi indicatorii complementari cu privire la finanţarea proiectelor. Aceasta adoptă, de asemenea, în fiecare an deciziile de finanţare prin care aprobă fiecare program anual de punere în aplicare a programului multianual.

Comitet, revizuire şi abrogare

Comisia este asistată de Comitetul „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”.

Decizia trebuie să fie revizuită de Parlamentul European şi de Consiliu până la 30 iunie 2013.

Context

Prezenta decizie se înscrie în cadrul recomandărilor Programului de la Haga şi în continuarea comunicării Comisiei din 1 septembrie 2005 privind un program comun de integrare şi al proiectelor pilot şi al acţiunilor pregătitoare în domeniul integrării (programul INTI). Având un buget de 825 de milioane de euro pentru perioada 2007-2013, fondul este parte a programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”, instituit prin comunicarea Comisiei din 6 aprilie 2005.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2007/435/CE

29.6.2007

-

JO L 168 din 28.6.2007

ACTE CONEXE

Decizia Comisiei 2008/457/CE din 5 martie 2008 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului de instituire a Fondului european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe pentru perioada 2007-2013, ca parte a Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”, în ceea ce priveşte sistemele de gestiune şi control ale statelor membre, normele de gestiune administrativă şi financiară şi eligibilitatea cheltuielilor privind proiectele cofinanţate de fond [Jurnalul Oficial L 167 din 27.6.2008]. Prezenta decizie stabileşte normele de punere în aplicare a acţiunilor de către ţările UE în baza FEI. Aceasta conţine dispoziţii cu privire la autorităţile desemnate şi la delegarea de sarcini acestor autorităţi. Prezenta decizie prevede, de asemenea, elaborarea unui manual de către statele membre, care stabileşte procedurile şi modalităţile practice de aplicare a fondului de către autorităţile desemnate. În plus, decizia enumeră informaţiile pe care statele membre trebuie să le transmită Comisiei cu privire la utilizarea fondurilor, mai ales în ceea ce priveşte descrierea sistemelor lor de gestionare şi de control şi raportarea neregulilor. Pentru prima dată, informaţia trebuie transmisă şi în format electronic, dacă este posibil. În acest scop, Comisia va dezvolta un sistem informatic. Decizia stabileşte, de asemenea, norme privind informaţiile de transmis beneficiarilor, precum şi privind informarea publicului larg referitoare la fonduri.

Ultima actualizare: 10.08.2010

Top