Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fondul pentru frontierele externe (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Fondul pentru frontierele externe (2007-2013)

Ca parte a programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”, prezenta decizie instituie Fondul pentru frontierele externe („fondul”) pentru perioada 2007-2013, cu resurse însumând 1 820 milioane EUR.

ACT

Decizia nr. 574/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013, ca parte a Programului general Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii.

SINTEZĂ

Prezenta decizie defineşte obiectivele Fondului pentru frontierele externe („fondul” şi regulile pentru gestionarea sa, precum şi resursele financiare disponibile şi criteriile pentru alocarea lor.

Obiectivele fondului

Fondul are patru obiective:

 • organizarea administrativă eficientă, axată în special pe sistemele pentru schimbul de informaţii, de colectare a datelor statistice şi de îmbunătăţire a coordonării între punctele de trecere a frontierei, precum şi pe verificări, misiuni de supraveghere şi mecanisme de înregistrare la frontierele externe;
 • gestionarea eficientă a fluxurilor de persoane la frontierele externe şi, în special, consultarea eficientă a sistemelor de informare europene (SIS şi VIS), precum şi îmbunătăţirea colaborării cu privire la documentele de călătorie falsificate sau false;
 • aplicarea uniformă a legislaţiei Uniunii Europene (UE), de exemplu prin promovarea utilizării manualului practic comun al poliţistului de frontieră şi a tehnologiei de ultimă generaţie pentru supravegherea frontierelor externe;
 • îmbunătăţirea activităţii serviciilor consulare, inclusiv întărirea capacităţii operaţionale a reţelei de ofiţeri de legătură pentru imigraţie şi dezvoltarea de oficii consulare comune.

Acţiuni eligibile

Fondul poate finanţa acţiuni naţionale, precum şi acţiuni transnaţionale şi acţiuni care sunt în interesul întregii Comunităţi („acţiuni comunitare”). Acţiunile naţionale sunt puse în aplicare de către statele membre în cadrul programelor multianuale compatibile cu orientările strategice stabilite de Comunitate pentru cadrul de intervenţie al fondului (gestionare partajată). Bugetul alocat pentru acţiuni comunitare este executat de către Comisie (gestionare directă).

Fondul poate sprijini acţiuni naţionale care ţin de:

 • supravegherea infrastructurilor la frontierele externe şi la punctele de trecere a frontierei;
 • echipamente de supraveghere;
 • mijloace de transport;
 • investiţii în tehnologie de ultimă generaţie;
 • formarea personalului şi schimburi de experienţă;
 • echipamente şi sisteme pentru schimbul de informaţii;
 • studii şi proiecte-pilot referitoare la punerea în aplicare a bunelor practici.

Fondul poate compensa statele membre şi pentru anumite costuri legate de emiterea documentelor de călătorie speciale.

Fondul poate sprijini acţiuni transnaţionale şi comunitare privind:

 • promovarea includerii treptate a controalelor vamale, veterinare şi fitosanitare în rândul activităţilor integrate de gestionare a frontierelor;
 • prestarea de servicii de sprijin în cazul unor situaţii de urgenţă;
 • contribuţia la punerea uniformă în aplicare a legislaţiei comunitare la frontierele externe;
 • contribuţia la dezvoltarea de instrumente statistice;
 • contribuţia la schimbul de informaţii şi la stabilirea bunelor practici;
 • contribuţia la elaborarea de studii şi proiecte-pilot privind noi forme de cooperare, în special cu privire la oficiile consulare comune.

Principiile care guvernează acţiunile susţinute de fond

În conformitate cu priorităţile şi cu obiectivele stabilite de UE, fondul va furniza subvenţii pentru a susţine acţiuni fără scop lucrativ, care sunt deja cofinanţate din surse publice sau private.

Contribuţia din partea fondului trebuie să nu depăşească 50 % din costul total al acţiunilor naţionale. În mod excepţional, această contribuţie poate fi majorată la 75 % în cazul proiectelor care abordează priorităţile specifice formulate în orientările strategice. Contribuţia Comunităţii se majorează la 75 % în statele membre care beneficiază de finanţare din Fondul de coeziune.

Resursele anuale ale fondului sunt alocate statelor membre în funcţie de tipul de frontieră (30 % fiind alocat pentru frontiera externă terestră, 35 % pentru frontiera externă maritimă, 20 % pentru aeroporturi şi 15 % pentru oficiile consulare) şi potrivit factorilor de ponderare stabiliţi de Frontex prin raportul anual de evaluare a riscului, în care sunt descrise dificultăţile cu care s-au confruntat statele membre la supravegherea frontierelor.

Comisia va adopta orientări strategice pentru perioada 2007-2013, formulând priorităţile Comunităţii pentru fiecare dintre obiectivele fondului.

Comisia va aproba programele multianuale ale statelor membre care stabilesc, pe baza orientărilor strategice ale Comisiei, o strategie şi o descriere a acţiunilor destinate să ducă la atingerea obiectivelor, precum şi indicaţii suplimentare privind finanţarea proiectelor. De asemenea, va adopta decizii de finanţare anuală pentru aprobarea fiecărui program anual prin intermediul căruia este pus în aplicare programul multianual.

Comitet şi revizuire

Comisia este asistată de Comitetul „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”. Prezenta decizie trebuie revizuită de către Parlamentul European şi Consiliu până la 30 iunie 2013.

Context

Prezenta decizie continuă punerea în aplicare a unei politici europene comune în domeniul gestionării frontierelor externe, instituită prin planul de acţiune din 14 iunie 2002, care a fost bazat pe comunicarea Comisiei din 7 mai 2002. Cu resurse însumând 1 820 milioane EUR pentru perioada 2007-2013, fondul este parte a programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”, fiind instituit prin comunicarea din 6 aprilie 2005.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia (CE) nr. 574/2007

6.6.2007

-

JO L 144 din 6.6.2007

ACTE CONEXE

Decizia 2008/456/CE a Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 574/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Fondului pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013, ca parte a Programului general Solidaritate şi gestionarea fluxurilor migratorii, în ceea ce priveşte sistemele de gestiune şi control ale statelor membre, normele de gestiune administrativă şi financiară şi eligibilitatea cheltuielilor privind proiectele cofinanţate de fond [Jurnalul Oficial L 167 din 27.6.2008]. Pentru a asigura punerea eficientă în aplicare a Fondului pentru frontierele externe, prezenta decizie stabileşte norme comune pentru statele membre cu privire la:

 • autorităţile desemnate;
 • sistemele de gestiune şi control;
 • informaţiile care trebuie furnizate Comisiei cu privire la utilizarea fondului;
 • procedurile pentru raportarea neregulilor către Comisie;
 • accesul la informaţii şi transparenţa pentru beneficiari şi pentru publicul larg;
 • protecţia datelor cu caracter personal;
 • schimbul electronic de documente cu Comisia.

Decizia 2007/599/CE a Comisiei din 27 august 2007 de punere în aplicare a Deciziei nr. 574/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte adoptarea orientărilor strategice pentru perioada 2007-2013 [Jurnalul Oficial L 233 din 5.9.2007]. Prezenta decizie stabileşte orientările strategice care alcătuiesc cadrul de intervenţie al Fondului pentru frontierele externe. Prin prezenta sunt definite următoarele priorităţi pe care statele membre trebuie să le abordeze pentru a primi contribuţia majorată (până la 75 %) din partea fondului:

 • realizarea sistemului comun de gestionare integrată a frontierelor;
 • dezvoltarea şi implementarea unui sistem european de supraveghere şi a unei reţele permanente de patrulare;
 • lupta împotriva imigraţiei ilegale prin intensificarea activităţilor organizate de către serviciile consulare ale statelor membre din ţările terţe;
 • crearea de sisteme de tehnologie a informaţiilor (IT) necesare pentru punerea în aplicare a instrumentelor juridice ale UE în domeniul frontierelor externe şi al vizelor;
 • aplicarea eficientă a instrumentelor juridice ale UE, în special a Codului frontierelor Schengen şi a Codului european privind vizele.

Ultima actualizare: 06.01.2010

Top