Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fondul european pentru refugiaţi (2008-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Fondul european pentru refugiaţi (2008-2013)

Prezenta decizia instituie un Fond european pentru refugiaţi cu un buget de 614 de milioane de euro pentru perioada 2008-2013, ca parte a programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”.

ACT

Decizia 573/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 mai 2007 de instituire a Fondului European pentru Refugiaţi pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”, precum şi de abrogare a Deciziei Consiliului 2004/904/CE [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Prezenta decizie stabileşte obiectivele Fondului european pentru refugiaţi (FER) şi regulile privind gestionarea sa. Acesta stabileşte şi criteriile de repartizare pentru alocarea resurselor financiare disponibile.

Grupuri-ţintă

Fondul este destinat persoanelor care dispun de statutul de refugiat prevăzut de Convenţia de la Geneva din 28 iulie 1951 sau care se bucură de o formă temporară sau subsidiară de protecţie sau care fac parte dintr-un program de restabilire într-o ţară a Uniunii Europene (UE). Sunt incluse în grupurile-ţintă şi persoanele care au solicitat statutul de refugiat sau una din aceste forme de protecţie.

Acţiuni eligibile

FER finanţează acţiuni naţionale şi transnaţionale, precum şi acţiuni în interesul întregii Comunităţi. Acţiunile naţionale sunt puse în aplicare de statele UE în cadrul unei programări multianuale, conform cu orientările strategice ale UE cu privire la regulile de intervenţie a fondului (gestionare partajată). Bugetul alocat pentru acţiunile la nivelul UE este executat direct de Comisie (gestionare directă).

FER sprijină acţiuni naţionale cu privire la:

 • condiţiile de primire şi procedurile de azil, în special infrastructura şi ajutorul material, medical şi juridic;
 • integrarea persoanelor din grupurile-ţintă în ţara-gazdă şi în special măsuri care vizează educaţia, participarea la viaţa civilă şi culturală, integrarea pe piaţa muncii, cursuri de limbi străine şi asistenţa în domeniul cazării;
 • consolidarea capacităţii statelor membre de a dezvolta, monitoriza şi evalua politicile lor de azil, precum şi colectarea, centralizarea, analizarea, utilizarea şi difuzarea informaţiilor privind ţările de origine, statistici despre procedurile de azil, de recepţie şi de integrare;
 • restabilirea, în special dezvoltarea unor programe de restabilire şi furnizare de informaţii şi de materiale înaintea plecării;
 • transferul solicitanţilor din grupurile-ţintă între statele UE.

FER sprijină acţiuni transnaţionale şi la nivelul UE cu privire la:

 • înfiinţarea unor reţele de cooperare între organisme din două sau mai multe state UE;
 • susţinerea unor campanii de sensibilizare;
 • difuzarea de bune practici;
 • iniţierea unor proiecte-pilot cu privire la cooperarea la nivel european;
 • dezvoltarea unor reţele între organizaţii neguvernamentale (ONG) prezente în cel puţin 10 state UE şi al căror obiectiv este de a înlesni astfel de schimburi.

FER prevede, de asemenea, o rezervă financiară pentru aplicarea unor măsuri de urgenţă destinate să ofere protecţie temporară în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate în conformitate cu Directiva Consiliului 2001/55/CE. Această rezervă poate fi utilizată, de asemenea, pentru a sprijini eforturile statelor membre întreprinse pentru a răspunde unor situaţii deosebit de presante generate de sosirea bruscă a unui mare număr de persoane care ar putea necesita protecţie internaţională şi care solicită la maximum şi în mod urgent facilităţile de primire sau sistemele de azil ale statelor membre.

Principiile care guvernează acţiunile fondului

În conformitate cu obiectivele şi priorităţile definite de UE, FER participă, prin subvenţii, la finanţarea proiectelor cu scop nelucrativ şi care sunt deja cofinanţate din surse publice sau private.

Contribuţia FER nu poate depăşi 50 % din costul total al acţiunilor naţionale. În mod excepţional, această contribuţie poate fi majorată la 75 % în cazul proiectelor care abordează priorităţi specifice formulate în orientările strategice. Contribuţia UE se majorează la 75 % în statele UE care beneficiază de finanţare din Fondul de Coeziune.

Comisia va adopta orientările strategice pentru perioada 2008-2013, care definesc priorităţile la nivelul Uniunii pentru fiecare obiectiv al fondului.

Comisia va aproba programele multianuale ale statelor UE care definesc, pe baza orientărilor sale strategice, o strategie şi o descriere a acţiunilor de întreprins în vederea atingerii obiectivelor, precum şi indicatori complementari cu privire la finanţarea proiectelor. Aceasta va adopta, de asemenea, decizii de finanţare anuale prin care aprobă fiecare program anual de punere în aplicare a programului multianual.

Comitet, revizuire şi abrogare

Comisia este asistată de Comitetul „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”.

Prezenta decizie abrogă Decizia 2004/904/CE de instituire a Fondului european pentru refugiaţi pentru perioada 2005-2010. Aceasta trebuie revizuit de către Parlamentul European şi de către Consiliu până la 30 iunie 2013.

Context

Prezenta decizie se înscrie în continuarea acţiunilor puse în aplicare de precedentele decizii de instituire a FER. Prezenta decizie abrogă Decizia 2004/904/CE, astfel încât perioada de programare financiară a FER corespunde cadrului multianual actual. Ca parte a programului general „Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”, instituit prin comunicarea din 6 aprilie 2005, este dotat cu un buget de 614 de milioane de euro pentru această perioadă.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia nr. 573/2007/CE

7.6.2007

-

JO L 144 din 6.6.2007

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia nr. 458/2010/UE

17.6.2010

-

JO L 129 din 28.5.2010

ACTE CONEXE

Decizia Comisiei 2008/22/CE din 19 decembrie 2007 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 573/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Fondului European pentru Refugiaţi pentru perioada 2008-2013 în cadrul programului general „Solidaritate şi gestionarea fluxurilor migratorii”, în ceea ce priveşte sistemele de gestiune şi control ale statelor membre, normele de gestiune administrativă şi financiară şi eligibilitatea cheltuielilor privind proiectele cofinanţate de fond [Jurnalul Oficial L 7 din 10.1.2008].

Decizia Comisiei 2007/815/CE din 29 noiembrie 2007 de punere în aplicare a Deciziei nr. 573/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte adoptarea orientărilor strategice pentru perioada 2008-2013 [Jurnalul Oficial L 326 din 12.12.2007].

Ultima actualizare: 01.09.2010

Top