Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Accesul la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Accesul la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei

Scopul acestui regulament este de a stabili principiile, condițiile și limitele ce guvernează dreptul de acces la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei prevăzut în articolul 255 al Tratatului de instituire a Comunității Europene (CE). De asemenea, regulamentul urmărește stabilirea unor reguli care să asigure exercitarea acestui drept și să promoveze bunele practici administrative cu privire la accesarea documentelor.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei.

SINTEZĂ

Scopul acestui regulament este de a facilita accesul cetățenilor la documentele instituțiilor europene. Cetățenii de a accesa orice fel de documente, cu respectarea condițiilor și a excepțiilor definite în regulament. Regulamentul se aplică tuturor documentelor deținute de o instituție, adică documentelor întocmite sau primite de către aceasta și aflate în posesia acesteia, în toate domeniile de activitate ale Uniunii Europene (UE).

Beneficiarii sunt toți cetățenii UE și toate persoanele fizice sau juridice care își au reședința sau sediul social într-o țară din UE.

Excepții și drepturi ale terților

Instituțiile pot respinge accesul la un document în cazul în care divulgarea ar aduce atingere protecției:

 • interesului public, în ceea ce privește siguranța publică, apărarea, relațiile internaționale și politica financiară, monetară sau economică a UE sau a unei țări din UE;
 • vieții private și integrității unei persoane, în special în conformitate cu legislația UE privind protecția datelor cu caracter personal;
 • intereselor comerciale ale unei persoane;
 • procedurilor judiciare și consultanței juridice;
 • obiectivelor activităților de inspecție, de anchetă și de audit.

Instituțiile europene pot respinge divulgarea unui anumit document dacă acest lucru este justificat în baza unui interes public superior.

Accesul la un document intern întocmit de o instituție poate fi respins dacă există riscul ca divulgarea acestuia să aducă o atingere gravă procesului decizional al instituției respective, cu excepția cazului în care un interes public superior justifică divulgarea conținutului documentului în cauză.

În cazul documentelor terților , instituția trebuie să consulte terții pentru a stabili dacă se poate aplica o excepție.

Documente aflate în posesia țărilor UE

În cazul în care o țară din UE primește o cerere privind un document aflat în posesia sa, document care emană de la o instituție, țara respectivă trebuie să consulte instituția în cauză pentru a se asigura că divulgarea respectă obiectivele prezentului regulament. În loc de aceasta, țara poate prezenta cererea instituției în cauză.

Cererile de acces, soluționarea cererilor și accesul la documente

Cererile de acces la documente se formulează în scris, inclusiv în format electronic, într-una dintre limbile UE. Solicitantul nu este obligat să își motiveze cererea.

Cererile de acces la documente se soluționează cu promptitudine. Solicitantului i se trimite o confirmare de primire. În termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, instituția trebuie fie să acorde, fie să respingă accesul la documentul solicitat.

În cazul respingerii în tot sau în parte a cererii, solicitantul poate adresa, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea răspunsului din partea instituției, o cerere de confirmare prin care solicită ca instituția să-și revizuiască poziția.

Solicitantul are acces la documente fie prin consultarea acestora la fața locului, fie prin primirea unei copii.

Regimul aplicabil documentelor sensibile

Documentele sensibile sunt documente emise de instituții sau de agențiile create de către acestea, de țările din UE, de țările din afara UE sau de organizațiile internaționale, clasificate TRÈS SECRET/TOP SECRET (Strict secret), SECRET (Secret) sau CONFIDENTIAL (Confidențial). Cererile de acces la documente sensibile sunt soluționate exclusiv de persoanele autorizate să ia cunoștință de conținutul acestor documente. Documentele sensibile se înscriu în registru și se furnizează numai cu acordul autorității de origine.

Registrele și practica administrativă

Pentru a facilita accesul la documente, fiecare instituție trebuie să permită accesul la un registru de documente. Registrul ar trebui să fie accesibil în format electronic.

Țările UE cooperează cu instituțiile pentru informarea cetățenilor. Instituțiile dezvoltă bune practici administrative cu scopul de a asigura exercitarea dreptului de acces garantat de prezentul regulament. Instituțiile creează o comisie interinstituțională însărcinată să studieze cele mai bune practici, să abordeze eventualele diferende și să țină seama de evoluțiile în domeniul accesului public la documente.

Publicarea în Jurnalul Oficial

Următoarele documente se publică în Jurnalul Oficial:

 • propunerile Comisiei;
 • pozițiile comune adoptate în conformitate cu articolele 251 și 252 ale Tratatului CE;
 • deciziile-cadru, deciziile și convențiile la care se face referire în articolul 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană (Tratatul UE);
 • convențiile semnate între țările UE în baza articolului 293 al Tratatului CE;
 • acordurile internaționale încheiate de UE sau în conformitate cu articolul 24 din Tratatul UE.

Rapoarte și măsuri de aplicare

În fiecare an, fiecare instituție publică un raport pentru anul precedent, în care se specifică numărul cazurilor în care instituția a respins accesul la documente, motivele respingerilor și numărul de documente sensibile neînscrise în registru.

Aici sunt disponibile informații suplimentare cu privire la transparență.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul nr. 1049/2001

3.12.2001

-

JO L 145 din 31.5.2001

ACTE CONEXE

Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei [COM(2008) 229 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Această propunere vizează modificarea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 în lumina moțiunii de rezoluție a Parlamentului European din 4 aprilie 2006 privind accesul la textele instituțiilor (A6-0052/2006), a Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind Convenția de la Aarhus și a consultării publice privind revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 (SEC(2008) 29/2).

Propunerea vizează modificări cu privire la următoarele articole:

 • scopul regulamentului, care este acela de a acorda acces public la documentele instituțiilor;
 • beneficiarii regulamentului, care pot fi orice persoane fizice sau juridice, indiferent de naționalitatea acestora sau de statul în care își au reședința;
 • domeniul de aplicare al regulamentului, care exclude documentele prezentate instanțelor de către terți. De asemenea, din domeniul de aplicare sunt excluse documentele legate de o investigație, cât timp investigația respectivă nu a fost încheiată sau decizia relevantă nu a devenit definitivă;
 • definiția de document, care indică faptul că documentul a fost transmis oficial destinatarului/destinatarilor acestuia, a circulat în cadrul instituțiilor sau a fost înregistrat în alt mod. Definiția de document se aplică și datelor din sistemele electronice, în măsura în care acestea pot fi extrase într-o formă lizibilă;
 • excepțiile de la regulament, categorie ce include documentele care vizează protecția mediului, documentele privind procedurile judiciare, de arbitraj și de soluționare a diferendelor, precum și documentele care vizează protejarea procedurilor de selecție a personalului sau a părților contractante. Divulgarea acelor date cu caracter personal ale funcționarilor publici și ale reprezentanților grupurilor de interese care nu sunt legate de activitatea profesională a acestora este reglementată de legislația CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Regulamentul (CE) nr. 45/2001);
 • consultările cu terții, care prevăd obligația de a consulta autoritățile din țara UE în care își are originea documentul, cu excepția cazului în care documentul face parte dintr-o procedură care duce la un act legislativ sau de altă natură cu caracter general;
 • cererile de documente, care țin cont de claritatea cu care este cerut și deci identificat documentul. În ceea ce privește cererile de confirmare, limita de timp pentru soluționarea acestora se prelungește de la 15 la 30 de zile lucrătoare. În cazul unei respingeri, chiar și parțiale, solicitantul poate introduce o acțiune împotriva instituției în fața Tribunalului de Primă Instanță și/sau poate adresa o plângere Ombudsmanului European;
 • accesul la document în urma cererii, care nu poate deroga de la modalitățile specifice stabilite în legislația UE sau în cea națională, în special în cazurile în care accesul este supus unei taxe;
 • diseminarea activă a documentelor, care prevede accesul direct la documentele ce fac parte dintr-o procedură care duce la un act legislativ sau de altă natură cu caracter general. Fiecărei instituții îi revine răspunderea de a defini celelalte categorii care trebuie să fie direct accesibile publicului.

Rapoarte

Raport al Comisiei privind aplicarea pe parcursul anului 2011 a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei [COM(2012) 429 final - nepublicat în Jurnalul Oficial].

Înregistrându-se aproape 6 500 de cereri, numărul cererilor de acces prezentate Comisiei a rămas la același nivel în anii 2010 și 2011. Comisia a gestionat cel mai mare număr de cereri de acces dintre toate instituțiile și organismele Uniunii Europene. Această stabilizare a volumului de cereri ar putea indica faptul că dreptul de acces la documente a atins un nivel semnificativ de recunoaștere publică în rândul cetățenilor europeni, al societății civile și al agenților economici. Cu toate acestea, se remarcă o reducere a necesității de a depune cereri de acces la documente pe măsură ce Comisia crește treptat numărul de documente și informații făcute publice prin intermediul registrelor publice și al site-urilor internet.

DG Impozitare și Uniune Vamală a primit cel mai mare număr de cereri inițiale (7,8 %), urmată de DG Concurență, cu 7 %, și de DG Sănătate și Protecția Consumatorilor, cu 6,96 %. Mediul academic s-a dovedit a fi cea mai activă categorie de solicitanți, reprezentând 25,7 % din cererile inițiale, urmat de firmele de avocatură și de societatea civilă.

Raport al Comisiei privind aplicarea pe parcursul anului 2012 a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei [COM(2013) 515 final - nepublicat în Jurnalul Oficial].

În 2012, numărul cererilor de acces a scăzut (6014) în comparație cu cei doi ani precedenți. Mediul academic s-a dovedit a fi, din nou, cea mai activă categorie de solicitanți, reprezentând 22,7 % din cererile inițiale. Ca și în anii precedenți, acesta a fost urmat de cabinetele de avocatură reprezentând 13,6 % și de societatea civilă (ONG-uri, grupuri de interese) reprezentând 10,3 % din numărul total de cereri.

Secretariatul General al Comisiei și Direcția Generală Sănătate și Consumatori au primit cel mai mare număr de cereri inițiale, fiind urmate îndeaproape de DG Concurență și de DG Mediu.

Ultima actualizare: 12.03.2014

Top