Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sistemul de Informaţii Schengen de a doua generaţie - regulament cu privire la fostul pilon I

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Sistemul de Informaţii Schengen de a doua generaţie - regulament cu privire la fostul pilon I

Sistemul de Informaţii Schengen de a doua generaţie (Schengen II) va înlocui sistemul actual şi va avea funcţionalităţi îmbunătăţite. În prezent, acesta este supus unor teste intensive în strânsă colaborare cu statele Uniunii Europene (UE) şi statele asociate care participă la spaţiul Schengen.

Regulamentul SIS II precizează aspectele tehnice ale SIS II, modul său de funcţionare, modalităţile de semnalare în sensul refuzului intrării sau interdicţiei de şedere pentru resortisanţi din ţări terţe, prelucrarea datelor referitoare la semnalări, precum şi condiţiile de acces la date şi protecţia acestora. Acesta reprezintă temeiul juridic necesar pentru reglementarea SIS II cu privire la aspectele care intră sub incidenţa Titlului IV din Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene (fostul pilon I).

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II).

SINTEZĂ

Sistemul de Informaţii Schengen de a doua generaţie va fi un sistem de informaţii pe scară largă şi va conţine semnalări * cu privire la persoane şi la obiecte. Acesta va fi utilizat de poliţişti de frontieră, funcţionarii vamali, autorităţile responsabile pentru aplicarea legilor în spaţiul Schengen, în vederea garantării unui nivel ridicat de securitate. Noul sistem, care este supus unor teste intensive în strânsă colaborare cu statele Uniunii Europene (UE) şi statele asociate care participă la spaţiul Schengen (denumite în continuare state membre) *, va înlocui sistemul actual şi va avea funcţionalităţi îmbunătăţite.

Regulamentul SIS II constituie temeiul juridic necesar pentru reglementarea SIS II cu privire la aspectele care intră sub incidenţa Titlului IV din Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene (fostul pilon I). Acesta este completat de o decizie cu privire la proceduri care intră sub incidenţa Titlului VI din Tratatul privind Uniunea Europeană (fostul pilon III).

Arhitectura tehnică şi modul de funcţionare a SIS II

SIS II va cuprinde:

 • un sistem central („SIS II central”);
 • un sistem naţional (N.SIS II) în fiecare stat membru (sistemele naţionale de date vor comunica cu SIS II central);
 • o infrastructură de comunicare între sistemul central şi sistemele naţionale care furnizează o reţea virtuală criptată dedicată datelor din SIS II şi schimbului de date între autorităţile responsabile pentru schimbul tuturor informaţiilor suplimentare * (Birourile SIRENE).

Datele din SIS II vor fi introduse, actualizate, eliminate şi consultate prin intermediul diferitelor sisteme naţionale. Sistemul central, care va asigura controlul tehnic şi va îndeplini funcţii administrative, se află la Strasbourg (Franţa). Acesta va asigura toate serviciile necesare introducerii şi prelucrării datelor din SIS II. Un sistem de rezervă, capabil să asigure toate funcţiile sistemului central în cazul unei defecţiuni survenite la acesta, se află lângă Salzburg (Austria). Fiecare stat membru este responsabil cu înfiinţarea, funcţionarea şi întreţinerea propriului sistem şi cu conectarea acestuia la sistemul central. Fiecare stat membru desemnează o autoritate, oficiul naţional SIS II (oficiul N.SIS II), care îşi asumă responsabilitatea principală pentru sistemul naţional SIS II. Această autoritate răspunde pentru buna funcţionare şi securitatea sistemului naţional.

Fiecare stat membru îşi desemnează propriul birou SIRENE. Schimbul de informaţii suplimentare cu privire la semnalările din SIS II se face în conformitate cu dispoziţiile Manualului SIRENE şi cu ajutorul infrastructurii de comunicare. Statele membre păstrează, în cadrul biroului SIRENE, o trimitere la deciziile care au stat la baza unei semnalări.

Statele membre sunt responsabile pentru daunele produse unei persoane prin exploatarea sistemelor naţionale SIS II. Acestea se asigură că orice utilizare abuzivă a datelor introduse în SIS II sau orice schimb de informaţii suplimentare care contravine dispoziţiilor prezentului regulament vor face obiectul unor sancţiuni efective, proporţionale şi cu efect de descurajare.

Gestionarea operaţională a SIS II central se referă la toate sarcinile necesare pentru funcţionarea acestuia 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, în conformitate cu prezentul regulament.

După o perioadă de tranziţie, o autoritate de gestionare finanţată din bugetul general al UE îşi va asuma responsabilitatea pentru gestionarea operaţională a SIS II central şi pentru o parte din sarcinile referitoare la infrastructura de comunicare (supravegherea, securitatea şi coordonarea relaţiilor dintre statele membre şi furnizor). Comisia va fi responsabilă pentru toate celelalte sarcini privind infrastructura de comunicare.

Pe durata perioadei de tranziţie, înainte ca autoritatea de gestionare să îşi preia responsabilităţile, Comisia este responsabilă pentru gestionarea operaţională a SIS II central. În conformitate cu Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene, Comisia poate delega gestionarea operaţională şi unele sarcini referitoare la punerea în aplicare a bugetului unor organisme naţionale publice din două ţări diferite care îndeplinesc criteriile enunţate la articolul 15, alineatul (4) din Regulamentul SIS II.

Prezentul regulament conţine dispoziţii care urmăresc garantarea unei protecţii adecvate a datelor cu caracter personal. Comisia, în cooperare cu autorităţile naţionale de control şi cu Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor, va organiza la începutul funcţionării SIS II o campanie de informare pentru conştientizarea publicului cu privire la obiectivele, datele stocate, autorităţile care au drept de acces la semnalări şi drepturile persoanelor.

Semnalările resortisanţilor din ţările terţe ca inadmisibili sau având interdicţie de şedere

SIS II va conţine exclusiv categoriile de date furnizate de fiecare stat membru şi care sunt necesare semnalărilor cu privire la refuzul intrării sau al şederii. În momentul în care sistemul este operaţional şi după ce au fost introduse semnalările, SIS II va putea stoca doar următoarele informaţii privind persoanele semnalate: numele şi prenumele, numele de naştere, pseudonimele, semnele fizice particulare, locul şi data naşterii, sexul, fotografiile, amprentele digitale, naţionalitatea (naţionalităţile), indicaţia că persoana respectivă este înarmată, violentă sau a evadat, motivul semnalării, autoritatea semnalantă, o trimitere la decizia care se află la originea semnalării şi legătura (legăturile) spre alte semnalări introduse în SIS II. Acesta va include şi acţiunea de întreprins în cazul în care există un „răspuns pozitiv” (adică atunci când o autoritate naţională competentă găseşte o semnalare în SIS II privind un resortisant al unei ţări terţe pentru care a făcut o verificare). În cazul în care un stat membru nu poate lua măsurile necesare după identificarea unei semnalări în SIS II, va comunica această situaţie direct statului membru semnalant.

Fotografiile şi amprentele digitale vor fi folosite pentru a confirma identitatea unui resortisant dintr-o ţară terţă localizat în urma unei consultări alfanumerice efectuate în SIS II. De îndată ce este posibil, din punct de vedere tehnic, amprentele digitale pot fi, de asemenea, utilizate pentru identificarea unui resortisant dintr-o ţară terţă pe baza identificatorilor biometrici. Înainte ca această funcţionalitate să fie introdusă în SIS II, Comisia va prezenta un raport în care se precizează dacă tehnica necesară este disponibilă şi pregătită pentru a fi utilizată.

Datele referitoare la resortisanţii din ţări terţe care fac obiectul unei semnalări ca inadmisibil sau având interdicţie de şedere sunt introduse pe baza unei semnalări naţionale care este rezultatul unei decizii luate de autorităţile administrative sau de instanţele judecătoreşti competente, pe baza unei evaluări individuale. O semnalare este introdusă atunci când decizia se întemeiază pe ameninţarea la adresa ordinii sau a securităţii publice sau la adresa securităţii naţionale pe care o poate constitui prezenţa unui resortisant dintr-o ţară terţă pe teritoriul unui stat membru. O semnalare poate fi, de asemenea, introdusă atunci când decizia se întemeiază pe faptul că resortisantul dintr-o ţară terţă a făcut obiectul unei măsuri de expulzare.

Accesul la datele din SIS II şi prelucrarea acestora

Dreptul de acces la semnalări este recunoscut autorităţilor responsabile cu controlul frontierelor şi alte controale poliţieneşti şi vamale din statul membru respectiv. Prin extensie, dreptul de acces la sistem poate fi exercitat şi de autorităţile judiciare naţionale, în îndeplinirea atribuţiilor lor. În toate cazurile, utilizatorii vor avea acces numai la datele care sunt necesare pentru îndeplinirea misiunilor lor.

Înainte de a introduce o semnalare, statul membru semnalant verifică dacă respectivul caz este suficient de relevant pentru a justifica introducerea semnalării în SIS II. Aceste semnalări sunt păstrate doar pe durata necesară realizării obiectivelor pentru care au fost introduse. Statul membru care introduce o semnalare examinează în următorii trei ani de la introducere necesitatea păstrării sale pentru o periodă mai îndelungată.

Datele nu pot fi copiate decât în scopuri tehnice. Copiile tehnice care alimentează bazele de date off-line pot fi păstrate cel mult 48 de ore. Datele nu pot fi utilizate în scopuri administrative.

Statul membru care introduce o semnalare este responsabil pentru corectitudinea şi actualitatea datelor, precum şi pentru legalitatea introducerii lor în SIS II. Doar statul membru semnalant este autorizat să modifice, să completeze, să rectifice, să actualizeze sau să şteargă datele introduse. În cazul în care un stat membru, altul decât statul membru semnalant, dispune de elemente care indică faptul că o dată conţine o eroare, acesta informează statul membru semnalant în cel mai scurt termen. Statul membru semnalant verifică datele comunicate şi, după caz, rectifică sau şterge de îndată datele respective. În cazul în care statele membre nu pot ajunge la un acord în termen de două luni, statul membru care nu este la originea semnalării supune problema Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor care, în cooperare cu autorităţile naţionale de control respective, acţionează în calitate de mediator.

Un stat membru poate crea conexiuni între anumite semnalări pe care le introduce în SIS II, dar numai în cazul în care este vorba despre o necesitate operaţională evidentă.

Datele prelucrate în SIS II nu vor fi transferate ori puse la dispoziţia unor ţări terţe sau unor organizaţii internaţionale.

Protecţia datelor

Este interzisă prelucrarea categoriilor de date sensibile (date personale care fac referire la originea rasială sau etnică, la opiniile politice, la credinţele religioase sau filosofice, la apartenenţa la un sindicat şi date referitoare la sănătate şi la orientarea sexuală).

Orice persoană are dreptul să solicte acces la datele care o privesc (date personale *) şi care au fost introduse în SIS II şi are dreptul să obţină rectificarea datelor care conţin erori de fapt sau ştergerea datelor care sunt stocate în mod ilegal.

Se refuză comunicarea informaţiilor persoanei interesate în cazul în care acest lucru este indispensabil pentru executarea unei sarcini legale în legătură cu semnalarea sau pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor unor terţi. Persoana interesată este informată cu privire la rezultatul exercitării drepturilor sale de rectificare şi de ştergere cât mai curând posibil şi, în orice caz, în termen de cel mult trei luni de la data la care a depus cererea de rectificare sau de ştergere.

Orice persoană poate introduce o acţiune în faţa instanţelor judecătoreşti sau a autorităţii competente pentru a avea acces, a rectifica sau a şterge date sau pentru a obţine informaţii sau compensaţii în urma unei semnalări care o priveşte.

Autoritatea sau autorităţile desemnate în fiecare stat membru şi învestite cu puterile vizate în Directiva 95/46/CE privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi la libera circulaţie a acestor date supraveghează independent legalitatea prelucrării datelor personale din cadrul SIS II pe teritoriul lor şi transmiterea acestor date de pe acest teritoriu. Aceştia se asigură că o auditare a operaţiunilor de procesare a datelor în cadrul N.SIS II se efectuează cel puţin o dată la patru ani.

Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor verifică dacă activităţile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfăşurate de autoritatea de gestionare sunt efectuate în conformitate cu prezentul regulament. Aceasta se asigură că o auditare a operaţiunilor de procesare a datelor cu caracter personal se efectuează cel puţin o dată la patru ani. Un raport al acestui audit va fi transmis Parlamentului European, Consiliului, autorităţii de gestionare, Comisiei şi autorităţilor naţionale de control.

Autorităţile naţionale de control şi Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor cooperează activ. Acestea fac schimburi de informaţii utile, se asistă reciproc şi se reunesc de cel puţin de două ori pe an.

Dispoziţii finale

Prezentul regulament se aplică statelor membre care participă la actualul Sistem de Informaţii Schengen (SIS 1 +) începând cu datele care urmează să fie stabilite de către Consiliu (hotărând cu unanimitatea membrilor săi care reprezintă guvernele statelor membre participante la SIS 1 +), după ce toate pregătirile tehnice au fost finalizate atât la nivel central, cât şi în statele membre şi după ce au fost adoptate toate măsurile de punere în aplicare. Informaţiile exacte cu privire la acest subiect sunt precizate la articolul 55 al prezentului regulament şi în cadrul instrumentelor juridice care reglementează trecerea de la SIS 1+ la SIS II.

La trei ani după punerea în funcţiune a SIS II şi ulterior o dată la patru ani, Comisia prezintă un raport de evaluare globală a SIS II central şi a schimburilor bilaterale şi multilaterale de informaţii suplimentare între statele membre. Comisia va transmite raportul de evaluare Parlamentului European şi Consiliului.

Termeni-cheie ai actului

 • Semnalare: o serie de date introduse în SIS II care permit autorităţilor competente să identifice o persoană în vederea luării unor măsuri specifice în ceea ce o priveşte.
 • State membre Statele UE şi statele asociate care participă la spaţiul Schengen. Regatul Unit şi Irlanda nu participă la prevederile SIS II care intră sub incidenţa prezentului regulament.
 • Informaţii suplimentare: informaţiile nestocate în SIS II, dar care au legătură cu semnalările introduse în SIS II, care permit statelor membre să se consulte sau să se informeze reciproc asupra următoarelor situaţii: la introducerea unei semnalări, în urma unui răspuns pozitiv, pentru a permite luare unei măsuri adecvate, în cazul în care măsura nu poate fi luată, în ceea ce priveşte calitatea datelor din SIS II, în ceea ce priveşte compatibilitatea şi prioritatea semnalărilor, în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de acces.
 • Date complementare: datele stocate în SIS II şi în legătură cu semnalările introduse în SIS II, care trebuie să fie accesibile imediat autorităţilor competente dintr-un stat membru atunci când persoanele cu privire la care au fost introduse datele în SIS II sunt localizate în urma consultărilor efectuate în acest sistem.
 • Date cu caracter personal: orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal: orice operaţiune sau ansamblu de operaţiuni efectuate sau nu cu ajutorul unor procedee automatizate şi aplicate unor date cu caracter personal, cum ar fi: culegerea, înregistrarea, organizarea, păstrarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, difuzarea sau orice altă formă de punere la dispoziţie, apropierea sau interconexiunea, precum şi blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul nr. 1987/2006/CE

17.1.2007

-

JO L 381 din 28.12.2006

ACTE CONEXE

Decizia Comisiei 2010/261/UE din 4 mai 2010 privind planul de securitate pentru SIS II central şi infrastructura de comunicaţii [Jurnalul Oficial L 112 din 5.5.2010]. Această decizie defineşte organizarea securităţii SIS II central şi infrastructura sa de comunicaţii şi instituie un plan de securitate pentru amândouă. Scopul acestuia este de a asigura protecţie împotriva ameninţărilor la adresa disponibilităţii, integrităţii şi a confidenţalităţii acestora. Comisia este responsabilă cu punerea în aplicare şi monitorizarea măsurilor de securitate pentru infrastructura de comunicaţii şi, pe durata perioadei de tranziţie, pentru SIS II central. De îndată ce autoritatea de gestionare este operaţională, aceasta trebuie să îşi adopte propriul plan de securitate pentru SIS II central.

Comisia desemnează un responsabil cu securitatea sistemului în vederea monitorizării punerii în aplicare a măsurilor de securitate. Un responsabil local pentru securitatea sistemului este desemnat pentru SIS II Central şi pentru infrastructura de comunicaţii. Aceştia sunt răspunzători pentru punerea în aplicare şi monitorizarea măsurilor şi a procedurilor de securitate în CS-SIS principal, inclusiv CS-SIS de rezervă, şi, respectiv, în infrastructura de comunicaţii.

Responsabilul cu securitatea sistemului, în cooperare cu responsabilul local pentru securitatea sistemului, pregătesc o politică de securitate care prevede măsuri şi proceduri detaliate pentru protecţia SIS II central şi a infrastructurii de comunicaţii. Printre altele, politica de securitate prevede măsuri de control cu privire la:

 • accesul la echipamentele de procesare a datelor;
 • suporturile amovibile care conţin date şi orice alt material important;
 • stocarea datelor;
 • parole;
 • accesul la sistemele hardware şi software SIS II;
 • comunicaţiile prin intermediul infrastructurii de comunicaţii.

Aceasta stabileşte, de asemenea, măsurile de securitate a resurselor umane, care definesc de exemplu funcţiile şi responsabilităţile personalului care are acces la SIS II central.

Decizia Comisiei 2008/333/EC din 4 martie 2008 de adoptare a Manualului SIRENE şi a altor dispoziţii de aplicare a Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) [Jurnalul Oficial L 123 din 8.5.2008]. Semnalările din SIS II vor conţine o serie de date care sunt absolut necesare pentru identificarea unei persoane sau a unui obiect căutat. În cazul în care viitorul utilizator final (funcţionari ai autorităţilor naţionale competente), trebuie să ia măsuri în urma obţinerii unui rezultat pozitiv, vor cere informaţii suplimentare cu privire la respectiva semnalare (informaţii care nu vor figura în sistemul SIS II, dar care vor fi asociate unor semnalări din sistem).

Birourile naţionale cunoscute sub denumirea de Birouri SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries) au fost create în toate statele Schengen pentru a furniza asistenţă în obţinerea de informaţii suplimentare referitoare la SIS şi acţionează ca un punct de contact între statul membru semnalant şi un altul care l-a consultat. Aceleaşi birouri vor fi utilizate pentru SIS II.

Manualul SIRENE cuprinde un set de instrucţiuni care descriu normele şi procedurile care stau la baza schimbului de informaţii suplimentare cu privire la următoarele tipuri de semnalări:

 • semnalări privind refuzul intrării sau al şederii (primul pilon);
 • semnalări cu privire la o arestare în vederea predării sau extrădării (această categorie şi următoarele intră sub incidenţa pilonului III);
 • semnalări cu privire la persoane dispărute;
 • semnalări care au drept scop proceduri judiciare;
 • semnalări pentru controale discrete şi specifice;
 • semnalări cu privire la obiecte căutate, în vederea confiscării sau a folosirii ca probă.

Se urmăreşte asigurarea comunicării între statele membre, în special în cazurile de introducere a unei semnalări, de reacţie la o semnalare, de prelucrare a unor semnalări multiple şi cu privire la calitatea datelor din SIS II sau la drepturile de acces.

Măsurile de punere în aplicare se referă la aspecte ale SIS II care, datorită naturii lor tehnice, gradului lor de detaliu şi necesităţii lor de actualizare constantă, nu sunt reglementate în mod exhaustiv de instrumentele juridice ale SIS II.

Ca şi în cazul altor instrumente privind SIS II, există două instrumente juridice (decizii ale Comisiei) pentru Manualul SIRENE şi măsurile de punere în aplicare: una pentru pilonul I (Anexa la Decizia 2008/333/JAI) şi una pentru pilonul III (Anexa la Decizia 2008/334/JAI). Anexele celor două decizii sunt identice.

See also

 • Texte privind Sistemul de Informaţii Schengen(SIS II) (EN) pe site-ul Comisiei Europene, Direcţia Generală Afaceri Interne
 • Termen glosar „Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie” pentru informaţii cu privire la modificările introduse de Tratatul de la Lisabona, după intrarea sa în vigoare în decembrie 2009

Ultima actualizare: 13.07.2010

Top