Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistici în domeniul migrației

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistici în domeniul migrației

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 862/2007 – Statistici ale UE în domeniul migrației și protecției internaționale

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește norme valabile la nivelul Uniunii Europene (UE) pentru colectarea și compilarea unor statistici privind migrația (emigrația* și imigrația*), protecția internațională (azilul), migrația legală și ilegală* și returnările de către UE și țările AELS.

ASPECTE-CHEIE

Cerințe statistice

Regulamentul stabilește cerințele statistice pentru diferite categorii de date:

Pentru migrația internațională, țările UE trebuie să furnizeze către Eurostat statistici privind:

 • imigranții care se stabilesc pe teritoriile lor;
 • emigranții care părăsesc teritoriile lor;
 • persoanele care au reședința obișnuită pe teritoriile lor;
 • persoanele care au dobândit cetățenia națională.

Pentru permisele de reședință și reședința resortisanților din afara UE, țările UE trebuie să furnizeze către Eurostat statistici privind:

 • permisele de reședință emise și permisele emise cu ocazia schimbării statutului de imigrant sau a motivului de ședere;
 • numărul permiselor de reședință valabile și al permiselor de reședință pe termen lung.

Pentru protecția internațională, țările UE trebuie să furnizeze către Eurostat statistici privind:

 • persoanele care au solicitat protecție internațională;
 • copiii neînsoțiți care au solicitat protecție internațională;
 • solicitările de protecție internațională în curs de evaluare;
 • solicitările de azil retrase;
 • solicitările de protecție internațională respinse;
 • acordările statutului de refugiat, de protecție subsidiară, de protecție umanitară și temporară națională;
 • cererile, deciziile și transferurile în temeiul Regulamentului Dublin III;
 • beneficiarii restabilirii*.

Pentru prevenirea intrării și a șederii ilegale și pentru returnări, țările UE trebuie să furnizeze statistici privind numărul de:

 • cetățeni din afara UE cărora li s-a refuzat intrarea la frontierele lor externe;
 • cetățeni din afara UE găsiți în situații ilegale pe teritoriile lor;
 • decizii administrative sau judiciare care impun o obligație de părăsire a teritoriilor lor;
 • cetățeni din afara UE care sunt returnați după ce li s-a emis un ordin de părăsire a teritoriilor.

Sursele de date

Statisticile se bazează pe mai multe surse, inclusiv:

 • înregistrări ale acțiunilor administrative și judiciare;
 • registre ale populației sau privind acțiunile administrative;
 • recensăminte;
 • anchete prin sondaj.

În general, statisticile sunt defalcate după vârstă, sex, cetățenie sau țara de naștere. Cu toate acestea, se colectează date și pentru alte categorii, precum motivul pentru emiterea unui permis de reședință sau țara de reședință anterioară sau viitoare, pentru date privind migrația.

Punerea în aplicare

Comisia Europeană prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a regulamentului din trei în trei ani. Raportul din 2015 a constatat îmbunătățiri privind disponibilitatea datelor, exhaustivitatea, calitatea și punctualitatea.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu data de 20 august 2007.

CONTEXT

* TERMENI-CHEIE

Emigrație: acțiunea prin care o persoană care a avut anterior reședința pe teritoriul unei țări a UE își schimbă țara de reședință pentru o perioadă care este sau se așteaptă să fie de cel puțin 12 luni.

Imigrație: acțiunea prin care o persoană își stabilește reședința pe teritoriul unei alte țări a UE sau din afara UE pentru o perioadă care este sau se așteaptă să fie de cel puțin 12 luni.

Migrație ilegală: trecerea frontierelor de către persoane care nu se conformează normelor administrative sau juridice ale țării de origine, de tranzit sau destinatare.

Restabilire: transferul unor cetățeni din afara UE într-o țară a UE în care le este permis să își aibă reședința în scopurile protecției internaționale.

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al Consiliului privind elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini (JO L 199, 31.7.2007, pp. 23-29)

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 351/2010 al Comisiei din 23 aprilie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale, în ceea ce privește definițiile categoriilor de grupuri de țări de naștere, ale grupurilor de țări de domiciliu curent anterior, ale grupurilor de țări de domiciliu curent viitor și ale grupurilor de cetățenii (JO L 104, 24.4.2010, pp. 37-39)

Regulamentul (UE) nr. 216/2010 al Comisiei din 15 martie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale, în ceea ce privește definițiile categoriilor de motive pentru eliberarea permiselor de ședere (JO L 66, 16.3.2010, pp. 1-2)

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale [COM(2015) 374 final din 30.7.2015]

Data ultimei actualizări: 07.11.2016

Top