Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Instrumentul de finanţare a cooperării pentru dezvoltare – ICD (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Instrumentul de finanţare a cooperării pentru dezvoltare – ICD (2007-2013)

Instrumentul de finanţare a cooperării pentru dezvoltare îmbunătăţeşte precedentul cadru de cooperare pentru dezvoltare al Comunităţii, prin reunirea diferitelor instrumente geografice şi tematice într-un instrument unic.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui instrument de finanţare a cooperării pentru dezvoltare [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Acest regulament stabileşte un instrument de finanţare a cooperării pentru dezvoltare (ICD), care înlocuieşte gama de instrumente geografice şi tematice create de-a lungul timpului şi în funcţie de necesităţi, în vederea îmbunătăţirii ajutorului pentru dezvoltare.

În cadrul acestui instrument, Comunităţile Europene finanţează măsuri menite să sprijine cooperarea geografică cu ţările în curs de dezvoltare care se află pe lista ţărilor beneficiare ale ajutorului din partea Comitetului de asistenţă pentru dezvoltare (CAD) al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). Aceste ţări sunt enumerate la anexa I la prezentul regulament.

Regulamentul subliniază că politica de cooperare pentru dezvoltare a Comunităţii se ghidează după Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM) şi că se stabileşte cadrul general de acţiune al Comunităţii în materie de dezvoltare prin „Consensul european”. Mai mult, acesta reafirmă că obiectivele acestei politici sunt reducerea sărăciei, dezvoltarea economică şi socială durabilă şi integrarea armonioasă şi progresivă a ţărilor în curs de dezvoltare în economia mondială.

Natura instrumentului

Regulamentul stabileşte că asistenţa comunitară se aplică prin programe geografice şi tematice şi programul de măsuri adiacente pentru ţările din Africa, zona Caraibelor şi Pacific (ACP) semnatare ale protocolului privind zahărul.

Programele geografice înglobează cooperarea cu ţările şi regiunile partenere stabilite pe o bază geografică. Acestea includ cinci regiuni, şi anume: America Latină, Asia, Asia Centrală, Orientul Mijlociu şi Africa de Sud. Asistenţa comunitară în favoarea acestor ţări este destinată sprijinirii acţiunilor în următoarele domenii de cooperare:

 • susţinerea privind punerea în aplicare a politicilor care urmăresc eradicarea sărăciei şi atingerea ODM;
 • îndeplinirea nevoilor esenţiale ale populaţiei, în special educaţia primară şi sănătatea;
 • promovarea coeziunii sociale şi a ocupării forţei de muncă;
 • promovarea guvernanţei, a democraţiei, a drepturilor omului şi susţinerea reformelor instituţionale;
 • asistenţa acordată ţărilor şi regiunilor partenere în domeniul comerţului şi al integrării regionale;
 • promovarea dezvoltării durabile prin intermediul protecţiei mediului şi al gestionării durabile a resurselor naturale;
 • sprijinirea gestionării durabile şi integrate a resurselor de apă şi promovarea unei utilizări mai intense a tehnologiilor durabile în materie energetică;
 • asistenţa în situaţiile postcriză şi pentru statele fragile.

Acţiunile întreprinse variază în funcţie de nevoile specifice ale fiecărei ţări, ţinând seama de situaţia particulară din America Latină, Asia, Orientul Mijlociu sau Africa de Sud.

Programele tematice completează programele geografice. Ele reglementează un domeniu de activitate specific, care prezintă un interes pentru un grup de ţări partenere nedeterminat geografic, sau activităţi de cooperare care vizează regiuni sau grupuri de ţări partenere diverse sau o cooperare internaţională fără specific geografic, aşadar domeniul lor de aplicare este mai mare decât cel al cooperării geografice, deoarece nu acoperă doar ţările eligibile pentru cooperarea geografică în temeiul ICD, ci şi ţările şi regiunile care sunt eligibile în temeiul Fondului european de dezvoltare (FED) şi în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1638/2006.

Regulamentul prevede cinci programe tematice referitoare la:

Regulamentul stabileşte, de asemenea, un program de măsuri adiacente în favoarea celor 18 ţări ACP semnatare ale protocolului privind zahărul (menţionate la anexa III la regulament). Aceste măsuri sunt menite să sprijine procesul lor de ajustare în faţa noilor condiţii de piaţă legate de reforma regimului comunitar în sectorul zahărului.

Gestionarea şi punerea în aplicare

Pentru programele geografice, Comisia stabileşte un document de strategie şi un program indicativ plurianual şi adoptă un program de acţiune anual pentru fiecare ţară sau regiune parteneră. Pentru programele tematice, ea stabileşte documente de strategie tematică şi adoptă programe de acţiune anuale.

Comisia defineşte alocările indicative multianuale în cadrul fiecărui program geografic, ţinând seama de specificităţile diferitelor programe şi de dificultăţile specifice ţărilor şi regiunilor expuse la crize, conflicte sau catastrofe.

De asemenea, ea poate să prevadă o alocare de fonduri specifică pentru a consolida cooperarea între regiunile ultraperiferice ale UE şi ţările şi regiunile partenere învecinate. În plus, în cazul unor catastrofe naturale sau crize care nu pot fi finanţate în temeiul Regulamentelor 1717/2006 şi 1257/1996, Comisia poate adopta măsuri speciale care nu sunt prevăzute în documentele de strategie sau în programele indicative plurianuale.

Entităţile care pot beneficia de o finanţare sunt, între altele, următoarele:

 • ţările şi regiunile partenere şi instituţiile acestora;
 • entităţile descentralizate din ţările partenere (municipalităţile, provinciile, departamentele, regiunile);
 • organismele mixte instituite de ţările şi regiunile partenere şi Comunitate;
 • organizaţiile internaţionale;
 • agenţiile UE;
 • anumite entităţi sau organisme ale statelor membre, ale ţărilor şi regiunilor partenere sau ale oricărui stat terţ, dacă acestea contribuie la atingerea obiectivelor acestui regulament.

În baza acestui regulament, Comunitatea poate finanţa, între altele, proiecte şi programe, contribuţii la fonduri naţionale stabilite de ţările şi regiunile partenere în scopul de a favoriza cofinanţarea de către mai mulţi donatori sau la fonduri stabilite de unul sau mai mulţi donatori pentru a pune în aplicare acţiuni comune, programe de înfrăţire, subvenţii la dobândă, în special pentru împrumuturi în domeniul mediului, o reducere a datoriei în cadrul programelor de reducere a datoriilor adoptate la nivel internaţional.

Măsurile pot face obiectul unei cofinanţări din partea statelor membre şi a autorităţilor lor regionale şi locale, a altor state donatoare, a organizaţiilor internaţionale, a societăţilor, a întreprinderilor şi a altor organisme şi agenţi economici privaţi şi a altor actori nestatali şi a ţărilor partenere beneficiare de fonduri.

Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a acestui regulament, pe perioada 2007-2013, se stabileşte la 16,897 miliarde de euro: 10,057 miliarde de euro în favoarea programelor geografice, 5,596 miliarde în favoarea programelor tematice, 1,244 miliarde în favoarea ţărilor ACP semnatare ale protocolului privind zahărul.

Comisia urmăreşte şi evaluează punerea în aplicare a programelor sale. Ea prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport anual privind rezultatele acestui regulament.

Comisia este asistată în activitatea sa de un comitet.

Cel târziu până în data de 31 decembrie 2010, Comisia prezintă un raport care evaluează punerea în aplicare a acestui regulament în timpul primilor trei ani, însoţit, după caz, de o propunere legislativă ce aduce modificările necesare.

Conform articolului 39, acest regulament abrogă regulamentele privind:

 • accesul la asistenţa externă a Comunităţii;
 • promovarea egalităţii între sexe în cooperarea pentru dezvoltare;
 • programul AENEAS;
 • combaterea bolilor sărăciei în ţările în curs de dezvoltare;
 • sănătatea reproductivă şi sexuală şi drepturile conexe în ţările în curs de dezvoltare;
 • ajutor pentru populaţia dezrădăcinată din ţările în curs de dezvoltare din Asia şi America Latină;
 • conservarea şi gestionarea durabilă a pădurilor tropicale şi a altor păduri din ţările în curs de dezvoltare;
 • Integrarea deplină a dimensiunii ecologice în procesul de dezvoltare a ţărilor în curs de dezvoltare;
 • cooperarea pentru dezvoltare cu Africa de Sud;
 • cooperarea descentralizată;
 • cofinanţarea cu organizaţiile neguvernamentale de dezvoltare europene;
 • politica şi gestionarea ajutorului alimentar;
 • asistenţa financiară şi tehnică şi cooperarea economică cu ţările în curs de dezvoltare din Asia şi America Latină.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare – Data expirării

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 [adoptare: codecizie COD/2004/0220]

28.12.2006-31.12.2013

-

JO L 378 din 27.12.2006

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr 960/2009

18.10.2009

-

JO L 270 din 15.10.2009

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Propunerea de regulament (UE) a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 martie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui instrument de finanţare a cooperării pentru dezvoltare [COM(2010) 102 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial]. Uniunea Europeană (UE) planifică să ajute producătorii tradiţionali de banane din ţările din Africa, Caraibe, Pacific (ACP) să se adapteze la liberalizarea regimului lor de exporturi către Europa. Prin urmare, va fi necesară o perioadă de măsuri adiacente, la finalul regimului comercial preferenţial de care beneficiau anterior producătorii din aceste ţări.

Măsurile adiacente prevăzute de UE trebuie să permită:

 • îmbunătăţirea competitivităţii în sectorul producţiei tradiţionale de banane;
 • promovarea diversificării economice, prin dezvoltarea unor noi sectoare de activitate;
 • luarea în considerare a consecinţelor generale ale procesului de adaptare, în special în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă, serviciile sociale şi stabilitatea macroeconomică.

Aceste măsuri adiacente trebuie puse în aplicare în cadrul instrumentului de finanţare a cooperării pentru dezvoltare.

Procedura de codecizie: (COD 2010/0059)

Propunerea de regulament a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 de stabilire a unui instrument de finanţare a cooperării pentru dezvoltare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2006 de instituire a unui instrument de finanţare pentru promovarea democraţiei şi drepturilor omului la scară mondială [COM(2009) 194 final - Nepublicat în Jurnalul Oficial]. Anumite costuri sunt în prezent excluse din finanţarea instrumentului de cooperare pentru dezvoltare. Cu toate acestea, poate fi necesar să se ţină seama de impozitele, taxele şi diferitele drepturi datorate de participanţii la programe şi la proiecte. În ţările beneficiare, mecanismele de exonerare sunt uneori inexistente şi legislaţiile lor fiscale sunt încă în dezvoltare. Prin urmare, acest regulament trebuie formulat suficient de flexibil pentru a se adapta la această realitate.

Procedura de codecizie: (COD/2009/0060)

Ultima actualizare: 20.10.2010

Top