Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Plan privind cele mai bune practici, norme şi proceduri

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Plan privind cele mai bune practici, norme şi proceduri

Obiectivul planului este să intensifice combaterea traficului de fiinţe umane sub orice formă de exploatare şi să protejeze, să sprijine şi să reabiliteze victimele acesteia.

ACT

EU plan on best practices, standards and procedures for combating and preventing trafficking in human beings [Official Journal C 311 of 9.12.2005] (Planul UE privind cele mai bune practici, norme şi proceduri pentru combaterea şi prevenirea traficului de fiinţe umane).

SINTEZĂ

Programul de la Haga, adoptat de către Consiliul European în noiembrie 2004, a invitat Comisia şi Consiliul să stabilească, în 2005, un plan pentru dezvoltarea de norme comune, bune practici şi mecanisme de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane.

Principiile generale care guvernează punerea în aplicare a planului de acţiune

În Comunicarea către Parlamentul European şi către Consiliul din 18 octombrie 2005 privind combaterea traficului de fiinţe umane, Comisia a stabilit mijloacele necesare pentru dezvoltarea unei abordări integrate pentru combaterea traficului de fiinţe umane. Această abordare se bazează pe respectarea drepturilor omului şi un răspuns politic coordonat, în special în materie de libertate, securitate şi justiţie, relaţii externe, cooperare pentru dezvoltare, afaceri sociale, şi ocuparea forţei de muncă, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi nediscriminarea.

Este esenţial să ne ameliorăm înţelegerea colectivă a aspectelor implicate în traficul de fiinţe umane. În special, este important să se înţeleagă cauzele profunde ale acestuia în ţările de origine, precum şi factorii care facilitează dezvoltarea sa în ţările de destinaţie, precum şi legăturile sale cu alte forme de infracţionalitate. În vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor de care dispunem despre amploarea şi natura fenomenului, deoarece aceasta priveşte Uniunea Europeană (UE), trebuie să fie elaborate orientări comune, până în toamna anului 2006, privind colectarea datelor, inclusiv indicatori comparabili. Trebuie dezvoltat un model comun de cercetare pentru ţările UE în scopul de a intensifica cercetarea în domenii specifice, începând cu traficul de copii.

UE recunoaşte că, asigurarea respectării drepturilor omului pentru victimele traficului de fiinţe umane în fiecare etapă a procesului, este indispensabilă. Ţările UE trebuie să înfiinţeze o structură de coordonare guvernamentală competentă pentru a evalua şi coordona politicile naţionale şi pentru a garanta că victimele sunt tratate în mod corespunzător.

Ţările UE şi Comisia trebuie să pună în aplicare politici care să consolideze incriminarea traficului de fiinţe umane, protecţia grupurilor vulnerabile, cum ar fi, în special, femeile şi copiii.

Politica UE în acest domeniu trebuie să aibă o abordare care să ţină cont de drepturile copilului, pe baza principiilor recunoscute la nivel internaţional. În special, politica trebuie să respecte principiile prevăzute în Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului şi să ţină seama de programul de acţiune al Consiliului Europei privind copiii şi violenţa (2006-2008).

Ar trebui adoptate strategii diferenţiate pe sexe, ca element cheie în combaterea traficului cu femei şi tinere fete. Aceasta include punerea în aplicare a principiilor egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi eliminarea cererii pentru toate formele de exploatare, inclusiv exploatarea sexuală şi exploatarea muncii casnice.

Până la sfârşitul anului 2006, va fi întreprinsă o serie de acţiuni de prevenire a traficului de fiinţe umane. De exemplu, vor fi pregătite materiale pentru campanii europene de sensibilizare a opiniei publice privind pericolele implicate şi pentru a atrage atenţia cu privire la prevenirea criminalităţii şi justiţiei penale pentru a descuraja traficanţii. O reţea de contacte mass-media va fi creată în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane, pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la succese atât în interiorul, cât şi în afara UE.

Traficul de persoane este o infracţiune gravă împotriva persoanelor, care trebuie să fie abordată ca o prioritate în aplicarea legii. Această acţiune trebuie transformată dintr-o „operaţiune puţin riscantă şi foarte profitabilă pentru criminalitatea organizată” într-o activitate foarte riscantă şi puţin profitabilă. UE ar trebui să îşi intensifice acţiunile pentru a garanta că traficul de fiinţe umane nu generează niciun avantaj economic şi, în cazul în care se obţine profit din astfel de activităţi, să se recurgă la sechestrarea şi confiscarea acestuia.

Ar trebui să existe o cooperare mai strânsă cu agenţiile responsabile cu controlul condiţiilor de muncă şi cu anchete financiare legate de forţa de muncă clandestină în vederea combaterii traficului de fiinţe umane în scopul exploatării prin muncă.

În acelaşi mod, autorităţile de aplicare a legii trebuie să lucreze mai mult cu Europol, care ar trebui să participe periodic la schimburi de informaţii, operaţiuni comune şi echipe comune de anchetă. Eurojust ar trebui, de asemenea, să fie consultat pentru a facilita urmărirea penală a traficanţilor.

Strategiile de combatere a traficului de persoane ar trebui coordonate cu strategiile pentru combaterea corupţiei şi a sărăciei. Organizaţiile patronale, sindicatele şi organizaţiile societăţii civile care activează în acest domeniu ar trebui, de asemenea, să coopereze cu autorităţile publice. Statele membre şi instituţiile europene trebuie să continue să coopereze cu organizaţiile internaţionale relevante, cum ar fi Organizaţia Naţiunilor Unite, OSCE şi Consiliul Europei.

Soluţii regionale de prevenire a traficului de fiinţe umane şi protejarea victimelor acestuia sunt esenţiale. State membre ale UE şi Comisia ar trebui să depună eforturi mai mari pentru a promova iniţiativele regionale care completează şi stimulează cooperarea la nivelul UE.

Prezentul plan de acţiune va fi revizuit şi actualizat în mod regulat. Tabelul de acţiuni anexat va facilita evaluarea regulată şi actualizarea.

ACTE CONEXE

Commission working document of 17 October 2008 – Evaluation and monitoring of the implementation of the EU plan on best practices, standards and procedures for combating and preventing trafficking in human beings [COM(2008) 657 final – Not published in the Official Journal] (Documentul de lucru al Comisiei din 17 octombrie 2008 - Evaluarea şi monitorizarea punerii în aplicare a Planului UE privind cele mai bune practici, normele şi procedurile pentru combaterea şi prevenirea traficului de persoane [COM(2008) 657 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial]). Prezentul raport oferă o prezentare generală a punerii în aplicare a măsurilor de combatere a traficului de fiinţe umane în statele membre UE şi Norvegia, precum şi de către organisme ale UE.

Apropierea legislaţiei de combatere a traficului de fiinţe umane din ţările UE s-a desfăşurat rapid în ultimii ani, în special în ceea ce priveşte legislaţia penală şi asistenţa acordată victimelor. Cu toate acestea, există mari neconcordanţe între adoptarea şi punerea în aplicare a legislaţiei. În plus, Comisia are în vedere revizuirea deciziei-cadru privind combaterea traficului de fiinţe umane. În acest fel, mecanismele de sprijin pentru victime vor deveni, de asemenea, mai eficiente. De asemenea, aplicarea legii şi cooperarea judiciară la nivel internaţional a crescut; cu toate acestea, trebuie să se facă mai multe eforturi. Au fost înfiinţate, de asemenea, mecanisme de coordonare guvernamentală, dar sunt necesare eforturi suplimentare privind sistemele de monitorizare.

Organismele relevante ale UE au luat, de asemenea, măsuri pentru a pune în aplicare anumite măsuri de combatere a traficului de fiinţe umane. Cu toate acestea, în practică persistă deficienţe importante şi anumite măsuri trebuie încă puse în aplicare în totalitate.

În continuarea politicii UE de combatere a traficului de persoane, Comisia propune ca, pe termen scurt, eforturile să fie concentrate asupra următoarelor acţiuni esenţiale:

  • instituirea de raportori naţionali, în special, în scopul monitorizării;
  • crearea sau îmbunătăţirea mecanismelor naţionale de identificare şi de îndrumare către serviciile de sprijinire a victimelor;
  • crearea sau îmbunătăţirea sistemelor de protecţie a copilului;
  • furnizarea de sprijin, inclusiv financiar, în favoarea organizaţiilor neguvernamentale (ONG-uri) active în domeniu;
  • organizarea de cursuri de formare pentru părţile interesate;
  • îmbunătăţirea coordonării anchetelor şi urmăririlor penale;
  • intensificarea cooperării cu ţările terţe partenere ale UE, în domeniul măsurilor de combatere a traficului de fiinţe umane.

Rezultatele acestui plan vor fi utilizate ca bază pentru o nouă strategie post-2009.

Ultima actualizare: 30.05.2011

Top