Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Precursorii drogurilor: aspecte externe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Precursorii drogurilor: aspecte externe

Acest regulament vizează consolidarea controalelor asupra importurilor, exporturilor şi tranzitului de substanţe chimice utilizate la fabricarea drogurilor de sinteză ilicite, inclusiv a stimulenţilor de tipul amfetaminei cum ar fi ecstasy. Scopul regulamentului este să răspundă la ameninţarea tot mai mare pe care o reprezintă fabricarea drogurilor de sinteză în Europa de Vest, prin prevenirea deturnării acestor substanţe.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de stabilire a normelor de monitorizare a comerţului cu precursori de droguri între Comunitate şi ţările terţe

SINTEZĂ

Acest regulament stabileşte normele de monitorizare a comerţului cu precursorii de droguri între Uniunea Europeană (UE) şi ţările terţe. Prin precursori de droguri se înţelege: substanţele utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor şi a substanţelor psihotrope. Regulamentul se aplică importurilor, exporturilor şi tranzitului precursorilor de droguri pentru a împiedica deturnarea acestora.

Legislaţia în vigoare vizează punerea în aplicare a articolului 12 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, adoptată la Viena la 19 decembrie 1988, care se referă la comerţul cu aceste substanţe.

UE este de multă vreme un exportator important de precursori şi un importator de droguri fabricate ilicit. Recent, UE a devenit şi unul dintre principalii exportatori de droguri de sinteză fabricate ilicit şi un importator de precursori necesari pentru fabricarea acestora. Prin urmare, dispoziţiile privind solicitarea unei autorizaţii pentru importul sau exportul de precursori de droguri, acordarea sau refuzul acordării unei astfel de autorizaţii şi suspendarea sau revocarea sa trebuie să fie armonizate la nivelul UE.

Având în vedere amploarea comerţului cu precursorii de droguri, legislaţia în vigoare din acest domeniu trebuie modernizată. Noile proceduri vizează precursorii de droguri cei mai sensibili, pentru a nu impune formalităţi administrative excesive importatorilor legitimi.

Monitorizarea comerţului

Obiectivul acestui regulament este:

 • să introducă cerinţe privind autorizaţii de import şi de export pentru precursorii de droguri vizaţi;
 • să solicite tuturor operatorilor să eticheteze şi să ataşeze la precursorii de droguri documentele adecvate;
 • să solicite ca toţi operatorii să fie autorizaţi;
 • să asigure că toate loturile de precursori de droguri sunt inspectate în interiorul UE;
 • să întărească controalele importurilor şi exporturilor;
 • să efectueze controale speciale la nivelul UE în zonele cu risc de deturnare ridicat, cum ar fi zonele libere şi zonele de transbordare.

Importul, exportul şi tranzitul substanţelor enumerate în anexa la prezentul regulament trebuie să fie însoţite de documente din care să reiasă denumirea substanţei, cantitatea şi greutatea acesteia, precum şi numele şi adresa exportatorului, importatorului, distribuitorului şi destinatarului final. Operatorii în cauză trebuie să ţină registre cu toate operaţiunile pe o perioadă de trei ani.

Aceşti operatori trebuie să fie autorizaţi şi înregistraţi ca atare de autorităţile competente din statul membru în care sunt stabiliţi.

Statele membre sunt responsabile cu instituirea unei cooperări între operatori şi autorităţile competente, care să le permită acestora din urmă să prevină apariţia deturnărilor. În acest scop, operatorii trebuie să transmită autorităţilor competente toate informaţiile relevante şi să le notifice cu privire la toate tranzacţiile care implică substanţe clasificate.

În plus, operatorii trebuie să depună la autorităţile competente din statul membru în care este stabilit importatorul sau exportatorul o cerere de autorizaţie de import sau export pentru fiecare tranzacţie în parte. Cererile de autorizaţii trebuie să conţină informaţii complete privind modul de efectuare a transportului, numele şi adresa tuturor operatorilor implicaţi, precum şi natura, cantitatea şi greutatea substanţei. Autorităţile competente trebuie să ia o decizie în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care dosarul este considerat complet.

În cazul în care există motive întemeiate de suspiciune că poate avea loc o deturnare, autorităţile competente pot refuza importul sau exportul substanţei respective.

O procedură similară se aplică ţărilor terţe care au solicitat Comisiei să le informeze cu privire la orice export de substanţe care le vizează sau care au încheiat un acord cu UE privind eliberarea autorizaţiilor de import. În cazul ţărilor identificate ca sensibile în ceea ce priveşte o posibilă deturnare a anumitor substanţe clasificate, se aplică o procedură specifică.

Statele membre trebuie să le asigure autorităţilor competente mijloacele de obţinere a informaţiilor şi de efectuare a investigaţiilor necesare pentru a preveni deturnările.

Asistenţa reciprocă şi confidenţialitatea între administraţiile statelor membre sunt esenţiale. Statele membre stabilesc sancţiunile adecvate în caz de încălcare a dispoziţiilor prezentului regulament. În fiecare an, acestea transmit Comisiei rezultatele măsurilor de monitorizare, pe baza cărora Comisia întocmeşte un raport anual pe care îl prezintă Organului internaţional de control al stupefiantelor.

Comisia elaborează orientări pentru industria chimică. Acestea includ informaţii despre modalităţile de recunoaştere şi de raportare a tranzacţiilor suspecte şi o listă actualizată a substanţelor neclasificate utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor şi a substanţelor psihotrope.

Context

Ca urmare a adoptării Planului de acţiune UE în materie de luptă anti-droguri pentru perioada 2000-2004, Comisia a realizat o evaluare a sistemului de control al comerţului cu precursorii de droguri. Comisia a considerat necesară extinderea cerinţelor de monitorizare la operatorii care fac comerţ cu ţările terţe şi introducerea unei abordări comune a procedurilor de acordare a licenţelor şi înăsprirea condiţiilor de control vamal. Prin urmare, acest regulament înlocuieşte Regulamentul (CEE) nr. 3677/90 care stabilea măsurile de descurajare a deturnării precursorilor de droguri.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 111/2005

15.2.2005

-

JO L 22 din 26.1.2005

ACTE CONEXE

Raportul Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 7 ianuarie 2010 în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 şi al articolului 32 din Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului privind punerea în aplicare şi funcţionarea legislaţiei comunitare în materie de monitorizare şi control al comerţului cu precursori de droguri [COM(2009) 709 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial]. Acest raport evaluează punerea în aplicare şi funcţionarea Regulamentelor (CE) nr. 111/2005 (de mai sus) şi 273/2004.

Pe baza datelor primite de la statele membre, Comisia a ajuns la concluzia că, în general, cadrul legal pentru controlarea comerţului prevede măsurile adecvate de prevenire a detunării precursorilor de droguri fără a împiedica schimburile comerciale legitime. Buna cooperare dintre operatori şi autorităţile competente a contribuit în mare măsură la acest lucru. Mai mult, orientările UE pentru industria chimică, împreună cu un nou curs on-line pentru operatorii economici, completează în mod adecvat acest cadru legal.

Statele membre au aplicat în mod satisfăcător sistemul comun de autorizare pentru precursorii din categoria 1 şi acesta funcţionează în mod eficient atât pentru autorităţile competente, cât şi pentru industrie. Cu toate acestea, cerinţele de înregistrare pentru precursorii din categoria 2 ar putea prezenta unele puncte slabe, care împiedică controlul adecvat şi prevenirea deturnării în cazul comerţului cu aceste substanţe. În plus, anumite dispoziţii (cum ar fi cele privind declaraţiile clienţilor sau criteriile de stabilire a amestecurilor) sunt interpretate diferit de statele membre. Alte dificultăţi sunt legate de numărul insuficient de rapoarte transmise de operatori autorităţilor competente şi de anumite aspecte ale legislaţiei privind comerţul exterior, cum ar fi termenele rigide legate de notificările anterioare exportului şi lipsa unor proceduri de autorizare simplificate.

Prin urmare, raportul face următoarele recomandări:

 • îmbunătăţirea punerii în aplicare armonizate a cadrului legislativ de către statele membre, în special prin schimbul de bune practici;
 • îmbunătăţirea transmiterii informaţiilor, de exemplu prin creşterea frecvenţei cu care operatorii trebuie să înainteze rapoarte autorităţilor competente;
 • modificarea, eventual, a legislaţiei în vigoare în vederea întăririi controalelor pentru precursorii din categoria 2;
 • întărirea controalelor asupra preparatelor farmaceutice/medicamentelor conţinând efedrină sau pseudoefedrină care tranzitează teritoriul UE;
 • modificarea cerinţelor procedurale pentru atingerea unui nivel de control proporţional cu riscul deturnării.

Regulamentul (CE) nr. 1277/2005 al Comisiei din 27 iulie 2005 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind precursorii drogurilor şi a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerţului între Comunitate şi ţările terţe cu precursori ai drogurilor [Jurnalul Oficial L 202 din 3.8.2005]. Regulamentul stabileşte normele de punere în aplicare privind persoana responsabilă, autorizarea şi înregistrarea comercianţilor, furnizarea informaţiilor, notificările anterioare exportului şi autorizaţiile de export şi de import în domeniul precursorilor drogurilor.

Ultima actualizare: 24.02.2011

Top