Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Protecţia animalelor de fermă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Protecţia animalelor de fermă

Uniunea Europeană (UE) stabileşte normele generale privind protecţia animalelor de fermă, indiferent de specia acestora. Aceste norme se aplică animalelor crescute pentru producţia de alimente, lână, piele sau blană sau pentru alte scopuri agricole, inclusiv peştii, reptilele şi amfibienii.

ACT

Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecţia animalelor de fermă [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Toate statele membre au ratificat Convenţia europeană pentru protecţia animalelor de fermă (EN) (FR), ale cărei principii se referă la furnizarea de adăposturi, hrană, apă şi îngrijiri adecvate nevoilor acestor animale.

Statele membre trebuie să ţină seama de aceste cerinţe de bunăstare a animalelor atunci când elaborează şi pun în aplicare legislaţia europeană şi, în special, în domeniile politicii agricole.

Animalele

Această directivă se aplică animalelor (inclusiv peştilor, reptilelor şi amfibienilor) crescute sau deţinute pentru producţia de alimente, lână, piele sau blană sau pentru alte scopuri agricole. Directiva nu se aplică:

Condiţiile de creştere

Statele membre adoptă dispoziţii pentru ca proprietarii sau deţinătorii de animale să garanteze bunăstarea acestora şi pentru a se asigura că aceste animale nu suportă dureri, suferinţe sau vătămări inutile. În conformitate cu experienţa dobândită şi cunoştinţele ştiinţifice, condiţiile de creştere privesc următoarele aspecte:

  • personalul: animalele sunt îngrijite de un personal suficient de numeros care deţine aptitudinile, cunoştinţele şi capacităţile profesionale adecvate;
  • inspecţia: toate animalele deţinute în sisteme de creştere sunt inspectate cel puţin o dată pe zi. Animalele rănite sau bolnave sunt îngrijite fără întârziere şi, dacă este necesar, sunt izolate într-o încăpere adecvată;
  • păstrarea registrelor: proprietarul animalelor sau deţinătorul acestora păstrează un registru care indică toate tratamentele medicale efectuate pentru o perioadă de cel puţin trei ani;
  • libertatea de mişcare: oricărui animal, chiar dacă este ţinut legat sau închis, trebuie să i se aloce un spaţiu suficient care să îi permită acestuia să se deplaseze fără să îi cauzeze suferinţe sau vătămări inutile;
  • clădirile şi adăposturile orice material utilizat la construirea unor astfel de clădiri trebuie să poată fi curăţat şi dezinfectat. Circulaţia aerului, nivelul de pulberi, temperatura şi umiditatea sunt menţinute în limite acceptabile. Animalele ţinute în clădiri nu sunt ţinute în permanenţă în întuneric, dar nici nu trebuie expuse fără întreruperi la lumină artificială;
  • echipamentele automate sau mecanice: echipamentele automate sau mecanice care au un rol esenţial pentru sănătatea şi bunăstarea animalelor trebuie inspectate cel puţin o dată pe zi. În cazul utilizării unui sistem de ventilaţie artificială, trebuie prevăzut un sistem de rezervă adecvat pentru a garanta reînnoirea suficientă a aerului;
  • hrana, apa şi alte substanţe: animalele primesc o alimentaţie sănătoasă şi adaptată, în cantităţi suficiente şi la intervale de timp regulate. Orice altă substanţă este interzisă, cu excepţia celor administrate în scopuri terapeutice sau profilactice sau în scopul tratamentului zootehnic. În plus, instalaţiile de alimentare şi adăpare limitează riscurile de contaminare;
  • mutilările: sunt aplicabile normele naţionale în domeniu;
  • metodele de creştere: nu trebuie să se practice metodele de creştere care provoacă suferinţe sau vătămări, cu excepţia cazului în care impacturile acestora sunt minime, temporare sau expres autorizate prin dispoziţiile naţionale. Niciun animal nu trebuie ţinut într-o fermă dacă acest lucru are efecte negative asupra sănătăţii sau bunăstării sale.

Inspecţiile

Statele membre adoptă dispoziţiile necesare pentru ca inspecţiile să se efectueze de către autoritatea naţională competentă. Acestea prezintă un raport privind aceste inspecţii către Comisie, care, pe baza acestui document, formulează propuneri privind armonizarea inspecţiilor.

Evaluarea şi punerea în aplicare

O dată la cinci ani, Comisia prezintă Consiliului un raport privind punerea în aplicare a acestei directive şi care conţine, dacă este cazul, propuneri de îmbunătăţire. Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată cu privire la acest raport.

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative, inclusiv eventualele sancţiuni, necesare pentru a se conforma acestei directive până la data de 31 decembrie 2002. Acestea pot menţine sau aplica dispoziţii mai stricte.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 98/58/CE

8.8.1998

31.12.1999

JO L 221 din 8.8.1998

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 806/2003

5.6.2003

-

JO L 122 din 16.5.2003

Modificările şi corecturile succesive aduse Directivei 98/58/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Report from the Commission to the Council on the experience acquired on the implementation of Directive 98/58/EC on the protection of animals kept for farming purposes [COM(2006) 838 final – Not published in the Official Journal] (Raport al Comisiei către Consiliu privind experienţa dobândită în aplicarea Directivei 98/58/CE privind protecţia animalelor de fermă [COM(2006) 838 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial]). În acest raport, Comisia consideră că este necesar ca statele membre să îşi îmbunătăţească planificarea şi realizarea inspecţiilor, înregistrarea şi transparenţa rezultatelor acestor inspecţii. În plus, Comisia subliniază necesitatea de a îmbunătăţi formarea autorităţilor în cauză, de a dispune de un sistem de notificare mai eficient, precum şi de a simplifica procedurile pentru a evita birocraţia excesivă.

Decizia 2006/778/CE a Comisiei din 14 noiembrie 2006 privind cerinţele minime pentru colectarea de informaţii cu ocazia inspecţiilor la locurile de producţie ale anumitor animale de crescătorie [Jurnalul Oficial L 314 din 15.11.2006].

Decizia 2000/50/CE a Comisiei din 17 decembrie 1999 privind cerinţele minime pentru inspecţia exploataţiilor de creştere a animalelor [Jurnalul Oficial L 19 din 25.1.2000].

See also

Ultima actualizare: 19.09.2011

Top