Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Industria europeană competitivă a metalelor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Industria europeană competitivă a metalelor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicare a Comisiei [COM(2008) 108 final] privind competitivitatea industriei metalelor – O contribuție la strategia UE pentru creștere economică și locuri de muncă

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea stabilește orientări generale pentru a încuraja industria metalelor din Uniunea Europeană (UE) și alte părți interesate să se concentreze pe inovare și pe furnizarea de energie la prețuri competitive, fără a neglija aspectele de mediu.

ASPECTE-CHEIE

Caracteristici

Industria metalelor este caracterizată de două elemente principale:

 • intensitatea capitalului – sunt necesare investiții foarte mari în dotarea tehnologică și cu echipament care au o întrebuințare de lungă durată;
 • intensitatea energetică ridicată – procesul de producție necesită un consum energetic foarte ridicat (între 10 % și 37 % din costurile implicate).

Provocări

Comunicarea stabilește o serie de provocări cu care se confruntă industria metalelor, inclusiv:

 • importanța materiilor prime – dependența mare de importurile de minereuri și concentrate* din țări din afara UE;
 • importanța pentru economia UE și ocuparea unui loc în cadrul acesteia – o parte dintr-o rețea de sectoare, inclusiv sectorul industriei prelucrătoare (de exemplu, automobile și construcții). Cifra de afaceri a industriei în 2005 a reprezentat 5 % din totalul industriei prelucrătoare;
 • structura industriei și întreprinderile mici și mijlocii (IMM) – investițiile importante de capital pentru înființare și exploatare în cadrul industriei reprezintă un obstacol structural care împiedică IMM-urile să acceseze industria; adesea, piața este dominată de întreprinderile mari, care activează la nivel global;
 • impactul globalizării și al noilor economii emergente – majoritatea metalelor și materiilor prime sunt comercializate pe piețele mondiale. Dezvoltarea economiilor emergente a determinat creșterea cererii, exercitând presiune pe aprovizionare și prețuri;
 • competitivitatea – țările UE pierd cota de piață deținută de producția de metale la nivel mondial, iar industria metalelor din UE are o dependență foarte ridicată față de prețurile la energie și importurile de materii;
 • perspectiva socială – forța de muncă din industria siderurgică este în proces de îmbătrânire și este necesar ca structurile existente de formare profesională să fie utilizate mai bine:
 • mediul – producția de metale are un consum energetic foarte ridicat, precum și efecte asupra mediului.

Abordarea integrată

Comisia Europeană a propus o abordare integrată în vederea îmbunătățirii competitivității industriei, care a inclus mai multe elemente:

 • asigurarea aprovizionării cu energie la prețuri competitive, prin intermediul unor piețe energetice funcționale;
 • crearea condițiilor pentru a permite sectorului să îndeplinească obiectivele politicii UE privind mediul și schimbările climatice;
 • încurajarea sectorului cercetării și dezvoltării și a inovațiilor;
 • crearea unor piețe deschise și competitive la nivel mondial și înlăturarea distorsionărilor în comerțul cu metale și materii prime.

Aceste obiective generale vor fi îndeplinite prin programe ale UE, precum și prin acțiuni specifice în diverse domenii de politică întreprinse de autoritățile publice naționale și de Comisie:

* TERMENI-CHEIE

Concentrate: produsul extras din minele de minereuri metalifere din prelucrarea minereului brut prin îndepărtarea impurităților și concentrarea metalului.

ACTUL PRINCIPAL

Comunicare a Comisiei către Consiliu și către Parlamentul European privind competitivitatea industriei metalelor – O contribuție la strategia UE pentru creștere economică și locuri de muncă [COM(2008) 108 final, 22.2.2008]

Data ultimei actualizări: 17.01.2017

Top