Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Agențiile executive ale UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Agențiile executive ale UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 58/2003 – agențiile executive ale UE

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește statutul agențiilor executive cărora li s-a încredințat gestionarea programelor Uniunii Europene (UE). Acesta guvernează anumite aspecte esențiale, în special în ceea ce privește:

structura;

sarcinile;

funcționarea;

sistemul bugetar;

personalul;

supravegherea; și

răspunderea acestora.

ASPECTE-CHEIE

Comisia Europeană a delegat responsabilitatea pentru punerea în aplicare a unor programe ale UE către organisme terțe, cunoscute sub denumirea de „agenții executive” . Există șase agenții executive:

Instituirea unei agenții executive

Comisia decide instituirea unei agenții executive, extinderea perioadei de funcționare a acesteia sau desființarea acesteia pe baza unei analize costuri-beneficii. Analiza costuri-beneficii ia în considerare mai mulți factori, printre care:

identificarea sarcinilor pentru care se justifică externalizarea;

o evaluare a beneficiilor și a costurilor, inclusiv a resurselor umane;

eficiența și flexibilitatea în punerea în aplicare;

simplificarea procedurilor utilizate;

proximitatea activităților față de beneficiarii finali.

În cazul în care Comisia constată că o agenție nu mai este necesară sau că nu mai respectă principiile bunei gestiuni financiare, va decide desființarea acelei agenții.

Sarcini

Agențiile executive pot fi răspunzătoare de:

gestionarea tuturor etapelor proiectelor;

adoptarea măsurilor de execuție bugetară și acordarea contractelor și a fondurilor nerambursabile;

colectarea, analizarea și transmiterea către Comisie a tuturor informațiilor necesare pentru punerea în aplicare a programelor.

Agențiilor le este interzis să îndeplinească sarcini care pot implica exprimarea de opțiuni politice.

În instrumentul oficial de delegare, Comisia identifică termenele, criteriile, parametrii și procedurile care trebuie respectate de agențiile executive.

Structura

Agențiile executive sunt conduse de un comitet director și de un director.

Comitetul director este format din cinci membri numiți de Comisie pe o perioadă de doi ani (cu posibilitatea de reînnoire). Comitetul director întocmește programul anual de lucru, adoptă bugetul de funcționare și raportul anual de activitate și pune în aplicare măsuri de combatere a fraudelor și a neregulilor.

Directorul este numit de Comisie pe o perioadă de patru ani (cu posibilitatea de reînnoire) și este un funcționar public al UE.

Personalul agențiilor executive este format din funcționari publici ai UE, numiți temporar, cât și din personal contractual recrutat de către agenție.

Supravegherea

Agențiile executive sunt supravegheate de:

Comisie, în special de auditorul intern al acesteia;

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF);

Comisia întocmește un raport de evaluare externă o dată la trei ani și îl prezintă fiecărui comitet director al agenției executive, Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi Europene.

CONTEXT

Agenții și alte organisme ale UE

ACT

Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare (JO L 11, 16.1.2003, pp. 1-8)

Data ultimei actualizări: 25.11.2015

Top