Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programul specific „Justiţia penală” (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Programul specific „Justiţia penală” (2007-2013)

Această decizie instituie programul specific „Justiţia penală”. Programul reprezintă unul dintre cei cinci piloni ai programului general „Drepturile fundamentale şi justiţia”, care vizează crearea unui veritabil spaţiu de libertate, securitate şi justiţie în interiorul Uniunii Europene (UE). Programul „Justiţia penală” ar trebui să îmbunătăţească cooperarea şi încrederea reciprocă între autorităţile judiciare şi practicienii ştiinţelor juridice din statele membre.

ACT

Decizia 2007/126/JAI a Consiliului din 12 februarie 2007 de stabilire pentru perioada 2007-2013, în cadrul programului general „Drepturile fundamentale şi justiţia”, a programului specific „Justiţia penală”.

SINTEZĂ

Această decizie instituie programul specific „Justiţia penală”. Programul este unul dintre cele cinci programe specifice care alcătuiesc programul general „Drepturile fundamentale şi justiţia”, elaborat în scopul creării unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie în interiorul Uniunii Europene (UE).

Acest program „Justiţia penală” acoperă perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013.

Obiective generale

Programul „Justiţia penală” vizează crearea unui spaţiu european de justiţie. Programul are următoarele patru obiective principale:

 • promovarea cooperării judiciare în materie penală;
 • apropierea sistemelor judiciare din statele membre şi apropierea dintre acestea şi sistemul judiciar al UE;
 • consolidarea contactelor şi a schimbului de informaţii şi bune practici între autorităţile judiciare şi administrative şi profesiile juridice şi promovarea instruirii membrilor sistemului judiciar;
 • îmbunătăţirea pe viitor a încrederii reciproce între autorităţile judiciare.

Obiective specifice

Mai precis, programul „Justiţia penală” îşi propune să favorizeze cooperarea judiciară în materie penală, cu scopul:

 • de a promova recunoaşterea reciprocă a hotărârilor judecătoreşti;
 • de a apropia sistemele judiciare din statele membre în materie de drept penal, în special cele legate de infracţiunile grave care au o dimensiune transfrontalieră;
 • de a stabili standarde minime cu privire la unele aspecte ale dreptului penal procedural;
 • de a evita conflictele de competenţă;
 • de a îmbunătăţi schimbul de informaţii, de pildă, prin intermediul unor sisteme informatice conectate la cazierele judiciare naţionale;
 • de a promova protecţia persoanelor implicate în proceduri penale, precum şi asistenţa acordată victimelor;
 • de a consolida cooperarea statelor membre cu Eurojust;
 • de a promova măsuri în vederea reintegrării sociale a delincvenţilor.

Programul vizează, de asemenea, următoarele obiective specifice:

 • să îmbunătăţească cunoaşterea reciprocă a sistemelor judiciare din statele membre şi să consolideze crearea de reţele, cooperarea şi schimbul de informaţii şi bune practici;
 • să asigure punerea solidă în practică şi evaluarea acţiunilor UE în domeniul cooperării judiciare în materie penală;
 • să informeze mai bine publicul cu privire la sistemele judiciare din statele membre şi la accesul la justiţie;
 • să promoveze formarea în domeniul dreptului comunitar a celor implicaţi în activităţile sistemului judiciar;
 • să îmbunătăţească înţelegerea reciprocă între statele membre pentru a spori încrederea reciprocă;
 • să pună în aplicare un sistem informatizat de schimb de informaţii privind cazierele judiciare şi să studieze posibilitatea introducerii altor tipuri de schimburi de informaţii.

Acţiuni eligibile

Programul „Justiţia penală” sprijină iniţiative diverse, printre care:

 • acţiuni întreprinse de Comisie, cum ar fi cercetarea, punerea în aplicare a unor proiecte specifice, elaborarea unor indicatori şi metodologii, crearea unor reţele de experţi naţionali şi difuzarea informaţiilor;
 • proiecte transnaţionale prezentate de mai multe state membre (cel puţin două state membre sau cel puţin un stat membru şi o ţară terţă, care poate fi o ţară aderentă sau candidată);
 • activităţile organizaţiilor neguvernamentale (ONG-uri) sau ale altor entităţi care urmăresc un scop de interes general european;
 • cheltuieli ale reţelei judiciare de formare europene , care pot obţine o subvenţie de funcţionare ca parte a acestui program;
 • proiectele naţionale derulate în statele membre, în mod individual, pot fi sprijinite în cadrul acestui program, în anumite condiţii.

Grupuri-ţintă

Programul se adresează în special celor implicaţi în activităţile sectorului judiciar, autorităţilor naţionale şi cetăţenilor Uniunii în general.

Programul este deschis atât organizaţiilor publice, cât şi celor private, inclusiv organizaţiilor profesionale, universităţilor, institutelor de cercetare şi formare, practicienilor ştiinţelor juridice şi ONG-urilor. Programul este deschis, de asemenea, în anumite condiţii, organizaţiilor cu scop lucrativ.

Ţările terţe şi organizaţiile internaţionale pot participa la proiecte transnaţionale doar în calitate de parteneri.

Tipuri de finanţare europeană

Programul prevede următoarele două tipuri de finanţare europeană:

 • subvenţiile, care se acordă în mod normal în urma unor invitaţii la propuneri, sub forma subvenţiilor de funcţionare şi a subvenţiilor pentru acţiuni. Programul de lucru anual trebuie să precizeze rata minimă din cheltuielile anuale pe care o pot atinge subvenţiile acordate, rată care reprezintă cel puţin 65 %. Programul trebuie să precizeze, de asemenea, rata maximă de cofinanţare a proiectelor;
 • sunt prevăzute contracte de achiziţii publice pentru măsurile însoţitoare, cum ar fi achiziţia de bunuri şi servicii, în special cheltuielile de informare şi comunicare, punerea în aplicare şi monitorizarea proiectelor, politicilor, programelor şi legislaţiei.

Măsuri de punere în aplicare

Comisia pune în aplicare asistenţa financiară în conformitate cu Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al UE. De asemenea, Comisia adoptă un program de lucru anual care precizează obiectivele specifice, priorităţile tematice şi măsurile însoţitoare finanţate prin contractele de achiziţii publice.

Procedurile de evaluare şi acordare a subvenţiilor iau în considerare mai multe criterii, printre care:

 • conformitatea cu programul de lucru anual, cu cele patru obiective generale, cu obiectivele specifice şi cu acţiunile eligibile;
 • calitatea acţiunii;
 • cuantumul finanţării europene solicitate;
 • raportul dintre rezultatele preconizate şi obiectivele generale, obiectivele specifice şi acţiunile eligibile.

Acordarea subvenţiilor de funcţionare în favoarea acţiunilor întreprinse de ONG-uri sau de reţeaua judiciară de formare europeană este condiţionată, de asemenea, de îndeplinirea anumitor criterii.

Coordonarea cu alte programe

Ar trebui create sinergii cu alte programe, printre care:

Monitorizare şi evaluare

Pentru a permite Comisiei să monitorizeze toate acţiunile finanţate în cadrul acestui program, beneficiarul trebuie:

 • să înainteze rapoarte tehnice şi financiare privind evoluţia lucrărilor şi un raport final în termen de trei luni de la finalizarea acţiunii finanţate;
 • să păstreze la dispoziţia Comisiei toate documentele justificative privind cheltuielile pe o perioadă de cinci ani după data ultimei plăţi efectuate pentru acţiunea în cauză.

La rândul său, Comisia:

 • va efectua controale financiare şi de supraveghere a acţiunilor rezultate din acest program, în special prin verificări la faţa locului. Curtea de Conturi poate, de asemenea, să realizeze audituri pentru a asigura utilizarea corectă a fondurilor;
 • va asigura că, dacă este necesar, volumul sau condiţiile de alocare a asistenţei financiare şi calendarul plăţilor vor fi adaptate corespunzător;
 • va asigura că se va lua orice altă măsură necesară pentru a verifica dacă acţiunile finanţate se desfăşoară corect.

Comisia trebuie să aplice măsuri pentru a preveni frauda, corupţia şi orice alte activităţi ilegale. Aceasta trebuie să facă verificări, să recupereze sumele nedatorate plătite şi să aplice sancţiuni în cazul în care constată nereguli.

Comisia va asigura monitorizarea regulată, independentă şi externă a programului, precum şi evaluarea acestuia. Comisia va publica în fiecare an o listă a acţiunilor finanţate în cadrul programului.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2007/126/JAI

24.2.2007

-

JO L 58, 24.2.2007

Ultima actualizare: 18.05.2011

Top