Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dreptul de a fi asistat de un avocat (propunere)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Dreptul de a fi asistat de un avocat (propunere)

Această propunere de directivă vizează să garanteze pe întreg teritoriul Uniunii Europene (UE) dreptul suspecţilor şi al persoanelor acuzate într-o cauză penală de a beneficia de serviciile unui avocat, precum şi de a-şi informa rudele (şi autorităţile consulare în cazul în care se află în străinătate) cu privire la arestarea lor.

PROPUNERE

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and on the right to communicate upon arrest [COM(2011) 326 final - Not published in the Official Journal] (Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurilor penale şi dreptul de a comunica după arestare [COM(2011) 326 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Drepturile la apărare şi dreptul la un proces echitabil, din care face parte şi dreptul de a fi asistat de un avocat, sunt prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (UE) şi în Convenţia europeană a drepturilor omului (EN) (FR).

Pentru a garanta acest drept oricărei persoane suspectate sau acuzate într-o cauză penală pe teritoriul UE, Comisia prezintă o propunere care prevede norme minime comune pentru toate statele membre.

Principiu

În cadrul unei proceduri penale, dreptul de a fi asistat de un avocat trebuie să fie garantat următoarelor persoane:

În cazul în care sunt arestate în cursul procedurii, aceste persoane trebuie, de asemenea, să aibă dreptul de a comunica cu cel puţin o persoană la alegere, cum ar fi o rudă sau un angajator. Resortisanţii străini trebuie să îşi poată contacta ambasada sau consulatul.

Aceste drepturi se aplică din momentul în care o persoană este informată că este suspectată sau acuzată pentru săvârşirea unei infracţiuni penale, până în momentul finalizării procedurilor. Persoanele vizate de un mandat european de arestare trebuie să beneficieze de aceste drepturi din momentul arestării.

Punerea în aplicare

Orice persoană suspectată sau acuzată în cadrul unei proceduri penale trebuie să fie asistată de un avocat în mod neîntârziat şi în orice circumstanţă, în următoarele situaţii:

  • de la începerea audierii;
  • în cazul în care acţiunea procedurală sau strângerea de probe necesită sau autorizează prezenţa acesteia;
  • din momentul arestării.

O persoană vizată de un mandat european de arestare trebuie să beneficieze de serviciile unui avocat în statul membru în care a fost arestată, dar şi în statul membru care a emis mandatul. Avocatul din ţara care a emis mandatul nu va aborda meritul cauzei, ci va colabora cu celălalt avocat pentru a permite persoanei pe numele căreia a fost emis mandatul să îşi exercite drepturile.

O persoană suspectată sau acuzată are dreptul la întrevederi cu avocatul care o reprezintă. Durata şi frecvenţa acestor întrevederi trebuie să fie suficiente pentru a permite exercitarea efectivă a drepturilor la apărare.

Avocatul trebuie să aibă dreptul să asiste la orice interogatoriu sau audiere, precum şi la orice acţiune de anchetare sau de strângere de probe la care prezenţa persoanei suspectate sau acuzate este necesară sau autorizată conform legislaţiei naţionale. De asemenea, avocatul trebuie să aibă acces la locul de detenţie, pentru a verifica condiţiile de detenţie ale clientului său.

Toate comunicările, indiferent de forma acestora, dintre avocat şi clientul său sunt confidenţiale.

În cazul încălcării dreptului de a fi asistat de un avocat, persoana suspectată sau acuzată trebuie să dispună de o cale de atac care să o situeze în aceeaşi poziţie în care s-ar fi aflat dacă nu s-ar fi produs încălcarea. Declaraţiile sau probele obţinute prin încălcarea dreptului de a fi asistat de un avocat nu pot fi utilizate împotriva persoanei în cauză.

Derogări

În circumstanţe excepţionale, şi cu autorizarea unei autorităţi judiciare, dreptul de a fi asistat de un avocat, de a comunica cu o terţă persoană şi cu ambasada sau consulatul poate fi suspendat. Derogarea trebuie să fie justificată de necesitatea de a preveni consecinţe negative grave pentru viaţa sau integritatea fizică a unei persoane. În orice situaţie, această derogare nu trebuie să se bazeze exclusiv pe gravitatea infracţiunii de care este acuzată persoana în cauză. Derogarea trebuie să fie direct proporţională cu situaţia, să aibă o durată destul de limitată şi să nu aducă atingere caracterului echitabil al procedurilor.

O persoană suspectată sau acuzată poate, de asemenea, să renunţe la asistenţa unui avocat. Această renunţare trebuie să se facă în mod voluntar şi neechivoc. Persoana trebuie să fie informată în prealabil cu privire la consecinţele acestei decizii şi să fie în măsură să le înţeleagă.

Context

Consolidarea drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale este unul dintre obiectivele Programului de la Stockholm. Această propunere face parte dintr-un ansamblu de măsuri care include o directivă privind dreptul la interpretare şi traducere şi o alta, în curs de negociere, privind dreptul la informare.

Propunerea nu va intra în vigoare decât după examinarea şi adoptarea de către Parlamentul European şi Consiliu. Textul final al directivei ar putea aşadar să fie diferit de cel al propunerii Comisiei.

Referinţe

Propunere

Jurnalul Oficial

Procedură

COM(2011) 326

-

2011/154/COD

ACTE CONEXE

Rezoluţia Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind o foaie de parcurs pentru consolidarea drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale [Jurnalul Oficial C 295 din 4.12.2009].

Ultima actualizare: 13.10.2011

Top