Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Consolidarea drepturilor victimelor în UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Consolidarea drepturilor victimelor în UE

Obiectivul acestei legi a UE este de a asigura recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă pentru a consolida drepturile victimelor în UE.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă [JO L 181 din 29.6.2013]

SINTEZĂ

Acest regulament al UE stabilește normele pentru un mecanism simplu și rapid de recunoaștere a măsurilor de protecție în materie civilă dispuse în țările din UE.

Obiectivul este de a garanta că, fără a trece prin proceduri îndelungate, victimele actelor de violență (de exemplu, domestică) a căror integritate fizică și/sau psihică este amenințată și care beneficiază de o măsură de protecție dispusă într-o țară a UE beneficiază de același nivel de protecție și în alte țări din UE în cazul în care se stabilesc sau călătoresc acolo.

O măsură de protecție luată într-o țară din UE este menită a proteja victimele violenței (de exemplu, ale violenței domestice, ale urmăririi sau ale violenței împotriva copiilor) dacă integritatea fizică și/sau psihică a persoanei respective este amenințată.

Măsurile de protecție sunt dispuse de către o autoritate judiciară sau de altă natură la cererea persoanei amenințate. Numeroase asemenea măsuri sunt dispuse fără convocarea persoanei care reprezintă amenințarea, în special în cazul procedurilor de urgență.

A crescut numărul persoanelor care se mută sau călătoresc în străinătate. Prin urmare, este extrem de important să se garanteze că o asemenea protecție temporară asigurată într-o țară din UE este menținută atunci când persoana călătorește sau se mută într-o altă țară din UE fără a fi necesare proceduri îndelungate.

Un certificat standardizat multilingv este menit să accelereze procesul prin garantarea faptului că țara UE în care s-a deplasat persoana amenințată va recunoaște măsura de protecție luată de către prima țară a UE fără niciun fel de formalități intermediare.

Certificatul conține toate informațiile relevante pentru recunoașterea și, după caz, aplicarea măsurii de protecție. Certificatul funcționează astfel:

  • autoritatea competentă din prima țară îi eliberează persoanei protejate certificatul și îl aduce la cunoștința persoanei care reprezintă amenințarea (la cererea persoanei protejate poate fi asigurată și o traducere a acestui certificat);
  • persoana protejată prezintă certificatul și o copie a măsurii de protecție la autoritățile competente din a doua țară, care asigură aplicarea măsurii, ajustând, dacă este necesar, elementele măsurii de protecție.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 606/2013

11.1.2015

-

JO L 181, 29.6.2013

ACTE CONEXE

Directiva 2012/29/UE a Parlamentului Europeanși a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinireași protecția victimelor criminalitățiiși deînlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului [Jurnalul Oficial JO L 315 din 14.11.2012]

Această directivă înlocuiește Decizia-cadru 2001/220/JAI a UE privind statutul victimelor în cadrul procedurilor penale. Scopul directivei este de a promova: dreptul la demnitate, viață, integritate fizică și mentală, libertate și siguranță, respectarea vieții private și de familie, dreptul la proprietate, principiul nediscriminării, principiul egalității între femei și bărbați, drepturile copilului, ale persoanelor în vârstă și ale persoanelor cu handicap, precum și dreptul la un proces echitabil - cu alte cuvinte, de a stabili standarde minime privind protecția victimelor criminalității la nivelul UE.

Ultima actualizare: 07.03.2014

Top