Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Schimbul de informații privind cazierele judiciare între țările UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Schimbul de informații privind cazierele judiciare între țările UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia-cadru 2009/315/JAI – schimbului de informații extrase din cazierele judiciare între țările UE

CARE ESTE OBIECTIVUL DECIZIEI-CADRU?

 • Aceasta stabilește principiile generale de funcționare a schimbului de caziere judiciare între țările UE, alături de Decizia 2009/316/JAI a Consiliului, care a instituit sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS).
 • Aceasta are obiectivul de a nu le permite infractorilor să își ascundă trecutul mutându-se într-o altă țară a UE decât cea în care au fost condamnați. În acest scop, directiva asigură că informațiile privind toate condamnările acestora sunt disponibile dacă este necesar, indiferent de țara UE în care au fost condamnați.

ASPECTE-CHEIE

Obiective

Obiectivele deciziei-cadru sunt de:

 • a stabili o obligație a țării UE de condamnare a unui resortisant al unei alte țări a UE de a transmite informații referitoare la o astfel de condamnare țării de cetățenie a acestuia;
 • a defini obligațiile țării UE de cetățenie în ceea ce privește stocarea informațiilor primite referitoare la condamnări, precum și procedurile pe care trebuie să le aplice respectiva țară a UE pentru a răspunde cererilor de informații cu privire la cetățenii săi;
 • a stabili un set de norme pentru dezvoltarea unui sistem informatizat destinat schimbului de informații privind condamnările.

Desemnarea autorităților

Țările UE trebuie să desemneze autorități centrale care să efectueze demersurile legate de schimbul de informații.

Înregistrarea condamnărilor și stocarea informațiilor

Țara UE de condamnare trebuie să înregistreze naționalitatea (naționalitățile) persoanei condamnate și să notifice țării (țărilor) UE de cetățenie detaliile privind condamnarea, inclusiv informații privind:

 • persoana condamnată;
 • natura și conținutul condamnării;
 • infracțiunile care au determinat condamnarea.

Țara UE al cărei cetățean este persoana condamnată trebuie să stocheze informațiile care i-au fost transmise pentru a răspunde solicitărilor de informații privind condamnările cetățenilor săi. Răspunsul trebuie:

 • să includă informații privind condamnările pe teritoriul său, în alte țări ale UE și în țări din afara UE și
 • să fie furnizat în termen de 10 zile lucrătoare sau de 20, dacă solicitarea a venit din partea unei persoane cu privire la propriul cazier judiciar.

Schimburile de informații

 • Se poate face schimb de informații în scopul unui proces penal sau în orice alt scop, cum ar fi preselecția în vederea angajării. Răspunsul la solicitări în scopul unui proces penal este obligatoriu, dar răspunsul în alte scopuri este oferit în conformitate cu legislația națională.
 • Atunci când o autoritate centrală a unei țări din UE primește o solicitare de informații din partea unei autorități naționale relevante, aceasta poate, la rândul său, să solicite informații de la o altă țară a UE, în special de la țara de cetățenie a persoanei în cauză.
 • Atunci când o autoritate centrală dintr-o țară a UE primește o solicitare din partea unui cetățean al altei țări a UE cu privire la propriul cazier judiciar, aceasta trebuie să solicite informații din partea țării UE de cetățenie a persoanei respective și să le includă în certificatul eliberat.

Participarea Regatului-Unit

În baza dreptului său conferit prin protocolul 36 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Regatul Unit a decis să participe din nou la ECRIS începând cu data de 1 decembrie 2014. Această decizie a fost confirmată prin Decizia 2014/858/UE a Comisiei.

Punerea în aplicare

 • Un raport publicat în 2016 de către Comisia Europeană descrie punerea în aplicare a deciziei-cadru în țările UE. Per ansamblu, acesta constată că s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește schimbul de informații din cazierele judiciare între țările UE.
 • 22 de țări ale UE au notificat Comisia Europeană despre măsurile pe care le-au luat pentru transpunerea deciziei-cadru în legislația națională. Cinci din șase țări care nu au notificat Comisia despre măsurile lor fac schimb de informații privind cazierele judiciare prin intermediul sistemului ECRIS.
 • În unele cazuri, anumite aspecte ale deciziei-cadru nu au fost transpuse corect sau complet în legislațiile naționale și Comisia consideră că este necesară luarea de măsuri urgente.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA-CADRU?

Aceasta se aplică de la 27 aprilie 2009. Țările UE au trebuit să o transpună în legislația națională până la 27 aprilie 2012.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea și conținutul schimbului de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre (JO L 93, 7.4.2009, pp. 23-32)

ACTE CONEXE

Decizia 2009/316/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI (JO L 93, 7.4.2009, pp. 33-48)

2014/858/UE: Decizia Comisiei din 1 decembrie 2014 privind notificarea de către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a intenției sale de a participa la actele Uniunii în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și care nu fac parte din acquis-ul Schengen (JO L 345, 1.12.2014, pp. 6-9)

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea și conținutul schimbului de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre [COM(2016) 6 final, 19.1.2016]

Data ultimei actualizări: 10.01.2017

Top