Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Intensificarea cooperării transfrontaliere (decizia de la Prüm)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Intensificarea cooperării transfrontaliere (decizia de la Prüm)

Această decizie vizează intensificarea cooperării transfrontaliere dintre autorităţile poliţieneşti şi judiciare ale ţărilor Uniunii Europene (UE) pentru combaterea mai eficace a terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere. Prevederile au în vedere în special schimburile automatizate de informaţii referitoare la evenimentele majore şi în scopul combaterii terorismului, precum şi cele referitoare la alte forme de cooperare a poliţiei la nivel transfrontalier.

ACT

Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere.

SINTEZĂ

Scopul acestei decizii este accelerarea cooperării poliţieneşti şi judiciare transfrontaliere dintre ţările Uniunii Europene (UE) în materie penală. Decizia vizează în special îmbunătăţirea schimburilor de informaţii între autorităţile cu atribuţii de prevenire şi cercetare a infracţiunilor. Decizia stabileşte prevederi cu privire la:

 • accesul automatizat la profilurile ADN *, la datele dactiloscopice * şi la anumite date referitoare la înmatricularea vehiculelor la nivel naţional;
 • furnizarea de date privind evenimente majore;
 • furnizarea informaţiilor pentru prevenirea infracţiunilor teroriste;
 • alte măsuri pentru intensificarea cooperării poliţiei la nivel transfrontalier.

Crearea bazelor de date naţionale şi accesul automatizat la date

Ţările UE trebuie să creeze fişiere naţionale de date ADN în vederea cercetării infracţiunilor. Datele de referinţă, constând din partea necodată a ADN-ului * şi dintr-un număr de identificare care nu permite identificarea directă a persoanelor, trebuie puse la dispoziţia altor ţări ale UE pentru efectuarea de căutări automatizate *. Aceste căutări se efectuează prin intermediul punctelor naţionale de contact prin compararea profilurilor ADN, dar numai în cazuri individuale şi numai printr-un sistem de tip hit/no hit * (răspuns pozitiv/negativ). În cazul în care căutarea duce la identificarea unei concordanţe, punctul naţional de contact care efectuează căutarea primeşte o notificare automatizată a datelor de referinţă. Dacă nu se găseşte niciun profil pentru o persoană investigată sau împotriva căreia au fost demarate proceduri penale, ţara UE solicitată poate avea obligaţia de a stabili un profil ADN pentru persoana respectivă.

De asemenea, ţările UE trebuie să asigure disponibilitatea datelor de referinţă din sistemele naţionale automatizate de identificare a amprentelor (SAIA). În acest scop, datele de referinţă vor consta numai din date dactiloscopice şi un număr de identificare. Căutările se efectuează prin compararea datelor dactiloscopice şi, la fel ca în cazul căutărilor de ADN, numai în cazuri individuale şi într-un sistem de tip hit/no hit (răspuns pozitiv/negativ). Stabilirea concordanţei se efectuează de către punctul naţional de contact al ţării UE solicitante. În cazul unei concordanţe între datele de ADN sau dactiloscopice, transmiterea de date suplimentare cu caracter personal şi de alte informaţii în legătură cu datele de referinţă se realizează în temeiul legislaţiei naţionale, inclusiv al asistenţei judiciare reciproce, (AJR) din ţara UE solicitată.

De asemenea, punctele naţionale de contact vor primi acces la anumite date naţionale privind înmatricularea vehiculelor, prin intermediul unor căutări online automatizate. Aceste căutări pot fi efectuate doar prin utilizarea unui număr complet de identificare a vehiculului sau a unui număr complet de înmatriculare.

Transmiterea de date privind evenimente majore

În cazul oricăror evenimente majore care au o dimensiune transfrontalieră, ţările UE trebuie să îşi transmită reciproc, prin intermediul punctelor naţionale de contact, date care nu privesc persoanele şi care sunt necesare în vederea prevenirii infracţiunilor şi a menţinerii ordinii şi siguranţei publice. Datele cu caracter personal pot fi transmise numai dacă se consideră că persoanele vizate prezintă un pericol pentru ordinea şi siguranţa publică sau dacă există convingerea că acestea vor săvârşi infracţiuni cu ocazia evenimentelor. Aceste date pot fi utilizate însă numai în legătură cu evenimentul pentru care au fost furnizate şi trebuie şterse după ce şi-au atins scopul, în cel mult un an de la data transmiterii.

Transmiterea de informaţii pentru combaterea terorismului

În scopul prevenirii infracţiunilor teroriste, dar numai în cazuri individuale şi în măsura în care acest lucru este impus de împrejurările care duc la presupunerea că se vor săvârşi infracţiuni, ţările UE îşi pot transmite reciproc următoarele date prin intermediul punctelor naţionale de contact:

 • nume şi prenume;
 • data şi locul naşterii;
 • descrierea împrejurărilor care duc la presupunerea că se vor săvârşi infracţiuni.

Ţara care transmite datele poate stabili anumite condiţii obligatorii pentru ţara destinatară privind utilizarea datelor.

Alte măsuri pentru intensificarea cooperării poliţiei la nivel transfrontalier

Ţările UE pot efectua patrule comune şi alte operaţiuni comune pentru prevenirea infracţiunilor şi menţinerea ordinii şi siguranţei publice pe teritoriul unei anumite ţări a UE. În asemenea cazuri, agenţi desemnaţi sau alţi oficiali din ţara care a dispus detaşarea participă la operaţiunile ţării gazdă. Agenţii ţării care a dispus detaşarea pot primi competenţe de executare sau pot primi dreptul de a-şi exercita propriile competenţe de executare, dar numai sub îndrumarea şi în prezenţa agenţilor ţării gazdă. Autoritatea competentă a ţării gazdă este responsabilă de comanda şi acţiunile ofiţerilor ţării care a dispus detaşarea.

În ceea ce priveşte reuniunile de masă şi alte evenimente majore comparabile, dezastrele şi accidentele grave, ţările UE trebuie să îşi ofere asistenţă reciprocă. Această asistenţă ar trebui să constea din schimburi de informaţii, coordonarea măsurilor de poliţie şi participarea cu resurse materiale şi fizice.

O ţară a UE trebuie să ofere agenţilor celeilalte ţări aflaţi în exerciţiul funcţiunii aceeaşi asistenţă şi protecţie ca şi propriilor săi agenţi.

Dispoziţii privind protecţia datelor

Ţările UE trebuie să garanteze că datele cu caracter personal prelucrate în conformitate cu această decizie sunt protejate de legislaţia lor naţională. Numai autorităţile competente relevante pot prelucra date cu caracter personal. Acestea trebuie să asigure acurateţea şi relevanţa actuală a datelor. Trebuie luate măsuri pentru rectificarea sau ştergerea datelor incorecte sau a datelor care nu ar fi trebuit să fie furnizate. Datele cu caracter personal trebuie şterse dacă nu mai sunt necesare în scopul în care au fost puse la dispoziţie sau dacă a expirat perioada de stocare prevăzută de legislaţia naţională.

Autorităţile relevante trebuie să ia măsuri tehnice şi organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii, a pierderii, a accesului neautorizat, a modificării sau a divulgării. Pentru a verifica dacă este permisă prelucrarea neautomatizată a datelor cu caracter personal, această prelucrare trebuie introdusă într-o evidenţă. În mod similar, trebuie înregistrată şi prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal. Autorităţile independente de protecţie a datelor din ţările UE sunt responsabile de examinările juridice ale prelucrării datelor cu caracter personal.

Orice individ are dreptul la informaţii cu privire la datele care au fost prelucrate în ceea ce priveşte persoana sa, inclusiv informaţii privind originea datelor, destinatarii datelor, scopul prelucrării şi temeiul juridic al prelucrării datelor. Persoana respectivă poate solicita corectarea sau ştergerea datelor incorecte sau prelucrate în mod ilegal. În cazul încălcării drepturilor sale legate de protecţia datelor, persoana vizată poate adresa o plângere unei instanţe judecătoreşti independente şi poate solicita despăgubiri sau altă reparaţie legală.

Context

Concluziile Consiliului European de la Tampere din octombrie 1999 au afirmat nevoia de a îmbunătăţi schimbul de informaţii cu caracter operativ între ţările UE, nevoie confirmată şi de Programul de la Haga din noiembrie 2004.

Tratatul de la Prüm din 27 mai 2005 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului, a criminalităţii transfrontaliere şi a migraţiei ilegale, încheiat între Belgia, Germania, Spania, Franţa, Luxemburg, Ţările de Jos şi Austria, stabileşte proceduri pentru schimburi mai eficiente de informaţii în contextul cercetărilor penale. Această decizie vizează încorporarea prevederilor respectivului tratat în cadrul legal al UE.

Termeni-cheie ai actului

 • Date dactiloscopice: imagini de amprente digitale, imagini de amprente digitale latente, amprente palmare, amprente palmare latente, precum şi şabloanele unor astfel de imagini care sunt stocate şi procesate într-o bază de date automată.
 • Partea necodată a ADN-ului: zone de cromozomi care nu conţin nicio expresie genetică.
 • Profil ADN: un cod format din litere sau din cifre care reprezintă un set de caracteristici de identificare, a părţii necodate a unui eşantion analizat de ADN uman.
 • Căutare automată: o procedură de acces online pentru consultarea bazelor de date ale unei ţări a UE, ale mai multor ţări ale UE sau ale tuturor ţărilor UE.
 • Procedura hit/no hit

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2008/615/JAI

26.8.2008

26.8.2009(26.8.2011 pentru dispoziţiile din capitolul 2)

JO L 210 din 6.8.2008

ACTE CONEXE

Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere [Jurnalul Oficial L 210 din 6.8.2008].

Această decizie stabileşte dispoziţiile administrative şi tehnice care sunt indispensabile pentru punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI. Se acordă o atenţie deosebită schimburilor automatizate de date privind ADN-ul, date dactiloscopice şi date referitoare la înmatricularea vehiculelor, precum şi altor forme de cooperare. Dispoziţiile tehnice sunt formulate în anexa deciziei.

Decizia 2010/482/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Islanda şi Norvegia pentru aplicarea anumitor dispoziţii din Decizia 2007/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, şi din Decizia 2008/616/JAI privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, inclusiv anexa la aceasta [Jurnalul Oficial L 238 din 9.9.2010].

See also

 • Site-ul Direcţiei Generale Afaceri Interne a Comisiei Europene referitor la Decizia Prüm (EN)

Ultima actualizare: 24.11.2010

Top