Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ENIAC

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

ENIAC

Întreprinderea comună ENIAC a înființat inițiativa tehnologică comună (ITC) privind nanoelectronica în cadrul programului specific Cooperare, care face parte din cel de Al șaptelea program-cadru pentru cercetare și dezvoltare tehnologică al Uniunii Europene. Acest parteneriat public-privat vizează să sprijine investițiile în domeniu, sursele de inovare și competitivitatea.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 72/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 de înființare a întreprinderii comune ENIAC.

SINTEZĂ

Cu sediul la Bruxelles, întreprinderea comună ENIAC este un organism cu personalitate juridică al Uniunii. Aceasta a fost constituită pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 2017. Membrii fondatori ai întreprinderii comune ENIAC sunt Uniunea Europeană (UE), Belgia, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Italia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Suedia, Regatul Unit și AENEAS, o asociație care reprezintă societățile și alte organizații de C&D din Europa, active în domeniul nanoelectronicii. Întreprinderea comună ENIAC este deschisă aderării unor noi membri. Până în prezent, Austria, Republica Cehă, Finlanda, Ungaria, Letonia, Malta, România, Slovacia și Norvegia s-au alăturat și ele listei membrilor. Alte patru țări participă și ele la proiecte fără a fi membre ale întreprinderii comune: Danemarca, Israel, Elveția și Turcia.

Obiective

Întreprinderea comună ENIAC contribuie la punerea în aplicare a celui de al șaptelea program-cadru pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (al 7-lea PCCD) în domeniul nanoelectronicii. De asemenea, ENIAC are ca obiectiv promovarea dezvoltării competențelor-cheie prin intermediul unei agende de cercetare și sprijinirea activităților acesteia. Întreprinderea comună vizează astfel să încurajeze competitivitatea europeană și apariția unor noi piețe și a unor noi aplicații societale. Se încurajează, de asemenea, participarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor).

În plus, întreprinderea comună vizează să promoveze cooperarea și coordonarea eforturilor comunitare și naționale, publice și private, pentru a sprijini C&D și investițiile. Concentrarea eforturilor permite, în special, să se asigure o mai bună exploatare a rezultatelor.

Funcționare

Organele întreprinderii comune sunt:

  • Consiliul director, format din reprezentanții membrilor întreprinderii comune ENIAC și din președintele Comitetului pentru industrie și cercetare. Acesta asigură funcționarea întreprinderii comune și supervizează punerea în aplicare a activităților sale.
  • directorul executiv. Acesta este numit de Consiliul director pentru o perioadă de trei ani și este principalul responsabil cu gestiunea curentă a întreprinderii comune, fiind și reprezentantul legal al acesteia;
  • Consiliul autorităților publice: este format din autoritățile publice ale întreprinderii comune ENIAC, care își desemnează reprezentanții și un delegat-șef. Sarcinile sale includ aprobarea domeniului cererilor de propuneri și inițierea acestora, precum și deciziile privind selecția și finanțarea propunerilor selectate;
  • Comitetul pentru industrie și cercetare, format din cel mult 25 de membri desemnați de asociația AENEAS. Acesta elaborează, în special, proiectul de plan strategic multianual și formulează propuneri cu privire la strategia întreprinderii comune.

Resursele ENIAC provin din contribuțiile membrilor și ale UE, precum și din veniturile obținute de întreprinderea comună ENIAC. Orice entitate juridică care nu este membră poate aduce contribuții în natură sau în numerar la resursele ENIAC.

Cheltuielile ENIAC constau în:

  • cheltuieli de funcționare, care sunt suportate de membrii săi. AENEAS contribuie cu până la 20 de milioane EUR sau cu până la 1 % din valoarea costurilor totale ale tuturor proiectelor. Contribuția UE nu poate depăși 10 milioane EUR. Statele membre ale ENIAC aduc o contribuție în natură;
  • activități de C&D. UE aduce o contribuție de până la 440 milioane EUR. Contribuțiile financiare ale statelor membre ale ENIAC, reprezentând de cel puțin 1,8 ori valoarea contribuției UE, nu trec prin întreprinderea comună, ci sunt transferate direct organismelor de cercetare și de dezvoltare participante la proiecte. De asemenea, aceste organisme aduc contribuții în natură, cu o valoare egală cu cel puțin jumătate din costul total al activităților de C&D.

Activitățile de C&D sunt puse în aplicare prin intermediul proiectelor lansate în urma cererilor de propuneri competitive. Proiectele sunt finanțate din contribuțiile financiare ale Uniunii și ale statelor membre ale ENIAC, precum și din contribuții în natură ale organismelor de C&D participante la proiectele întreprinderii comune ENIAC.

Întreprinderea comună și personalul acesteia intră sub incidența legislației UE. Curtea de Justiție a Comunităților Europene are competența de a se pronunța cu privire la orice litigiu între membri și cu privire la acțiunile formulate împotriva întreprinderii comune ENIAC. Comisia și Curtea de Conturi efectuează controale ale beneficiarilor finanțării din partea întreprinderii comune.

Context

Strategia de la Lisabona pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă a pus accentul pe investițiile în domeniile cunoașterii și inovării. În această perspectivă au fost lansate inițiativele tehnologice comune (ITC-urile), parteneriatele public-privat puse în aplicare de întreprinderile comune, în contextul celui de al 7-lea PCCD. Aceste ITC-uri derivă din activitatea platformelor tehnologice europene instituite în contextul celui de al 6-lea PCCD.

Au mai fost înființate încă cinci ITC-uri în sectorul sistemelor informatice integrate (ARTEMIS), în domeniul medicamentelor inovatoare (IMI), în sectorul aeronauticii și transportului aerian (CLEAN SKY), în domeniul hidrogenului și pilelor de combustie (FUEL CELLS AND HYDROGEN), precum și în domeniul monitorizării globale pentru mediu și securitate (GMES).

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 72/2008

7.2.2008

-

JO L 30 din 4.2.2008

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economicși Social Europeanși Comitetul Regiunilor: O strategie europeană pentru componenteși sisteme micro-și nanoelectronice [ COM(2013)0298 final - nepublicată în Jurnalul Oficial].

Această comunicare definește o strategie menită să dezvolte competiția și capacitatea de creștere în sectorul micro- și nanoelectronicii din Europa.

Comisia constată că, la sfârșitul anului 2013, ENIAC investise în cercetare, dezvoltare și inovare (C&D&I), peste 2 miliarde de euro din fonduri publice și private, la acestea adăugându-se sumei de 1 miliard de euro dedicate micro- și nanoelectronicii prin Al șaptelea program-cadru.

Printre măsurile luate în vederea punerii în aplicare a acestei noi strategii, Comisia va propune crearea unei întreprinderi comune (IC) care să înlocuiască cele două IC-uri existente privind sistemele informatice integrate (ARTEMIS) și nanoelectronica (ENIAC). Această nouă ITC va cuprinde trei domenii mai ample interdependente:

  • tehnologii de proiectare, producție și integrare, echipamente și materiale pentru dispozitive bazate pe micro- și nanotehnologie;
  • procese, metode, instrumente și platforme, proiecte și arhitecturi de referință pentru sisteme integrate/cyber-fizice;
  • abordări interdisciplinare pentru sisteme inteligente.

Ultima actualizare: 03.03.2014

Top