Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Al şaptelea program-cadru: activităţile Centrului Comun de Cercetare (CCC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Al şaptelea program-cadru: activităţile Centrului Comun de Cercetare (CCC)

Principalul obiectiv al Centrului Comun de Cercetare (CCC) este să furnizeze sprijin ştiinţific şi tehnic politicilor Uniunii Europene. Mai concret, Centrul acţionează ca o interfaţă între cercetarea tehnologică şi aplicaţiile practice ale acesteia în politicile comunitare. În perspectiva celui de Al şaptelea program-cadru, a fost elaborat un program specific care defineşte activităţile CCC. Acest document descrie caracteristicile şi obiectivele generale ale programului, precum şi principalele activităţi pe care acesta le include.

ACT

Decizia Consiliului 2006/975/CE din 19 decembrie 2006 privind programul specific de pus în aplicare, prin acţiuni directe, de către Centrul Comun de Cercetare în temeiul celui de Al şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative (2007-2013) [Jurnalul Oficial L 400 din 30.12.2006].

SINTEZĂ

Centrul Comun de Cercetare (CCC) desfăşoară activităţi de cercetare fundamentală şi furnizează cunoştinţe şi sprijin ştiinţific şi tehnic politicilor Uniunii Europene. O funcţie importantă a Centrului o reprezintă promovarea transferului de tehnologii rezultate din cercetare, atât pentru a crea o plusvaloare industrială, cât şi pentru a sprijini politicile comunitare în materie de inovare. Înfiinţat în urmă cu 43 de ani pentru a furniza expertiză europeană în domeniul energiei nucleare, Centrul Comun a devenit cu timpul o instituţie de cercetare vastă, diversă şi cu scopuri multiple, complet integrată în activităţile Comisiei.

CARACTERISTICI ŞI OBIECTIVE GENERALE

Misiunea CCC conform programului specific va fi să consolideze rolul utilizatorilor în elaborarea, punerea în aplicare şi monitorizarea politicilor comunitare, să sprijine şi să faciliteze acest proces, dar şi să reacţioneze la noile cerinţe.

În ceea ce priveşte abordarea, se va pune accentul atât pe cerinţele privind o „mai bună reglementare” definite în noua Strategie de la Lisabona, cât şi pe dezvoltarea mijloacelor şi capacităţii de a face faţă noilor provocări. În plus, CCC va consolida legăturile cu comunitatea ştiinţifică în următoarele moduri:

 • reacţionând flexibil la evoluţia nevoilor şi cerinţelor responsabililor politici europeni;
 • îndreptându-şi atenţia către provocările importante cu care se confruntă societatea şi care au deopotrivă o componentă ştiinţifică şi comunitară;
 • dezvoltând parteneriate cu centre de cercetare, universităţi, întreprinderi, autorităţi publice, organisme de reglementare din statele membre, precum şi cu ţări terţe şi organizaţii internaţionale;
 • lărgindu-şi competenţele şi îmbunătăţindu-şi dotările;
 • colaborând cu agenţiile UE, cu alte instituţii europene şi cu autorităţile competente ale statelor membre.

Una dintre caracteristicile esenţiale ale programului specific este abordarea integrată a sprijinului ştiinţific şi tehnic adus politicilor. Aceasta ar trebui să contribuie la o mai bună înţelegere, în mai multe domenii, a interacţiunilor dintre evoluţiile tehnologice şi ştiinţifice, inovare şi competitivitate pe de o parte, şi diferite abordări de reglementare şi politice pe de altă parte.

Consiliul de administraţie va fi responsabil cu monitorizarea şi evaluarea anuală a programului de lucru al CCC. În fiecare an, CCC va analiza rezultatele şi impactul acţiunilor puse în aplicare. Între timp, sondajele privind satisfacţia utilizatorilor, care până în prezent au fost realizate o dată la doi ani, vor fi foarte probabil înlocuite cu un sistem de colectare continuă a comentariilor. În plus, conform normelor şi bunelor practici ale Comisiei în ceea ce priveşte activităţile sale de evaluare, se va efectua o analiză la mijlocul perioadei (la trei ani şi jumătate de la demararea programului-cadru de cercetare). Această analiză va fi realizată de experţi externi şi se va baza în principal pe informaţiile culese cu ocazia fiecărei analize anuale. La finalul celor şapte ani de derulare a programului-cadru se va efectua o evaluare generală.

Bugetul necesar pentru desfăşurarea acestui program specific este estimat la 1 751 de milioane pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013.

Este demn de reţinut faptul că Al şaptelea program-cadru, inclusiv diferitele programe specifice şi activităţile de cercetare care decurg din acestea, trebuie să respecte o serie de principii etice fundamentale şi să ţină cont de aspecte sociale, legale, socioeconomice, culturale şi de egalitate între sexe.

ACTIVITĂŢI

Acţiunile CCC se vor concentra în principal pe următoarele teme politice:

 • prosperitatea într-o societate bazată intensiv pe cunoaştere;
 • solidaritatea şi gestionarea responsabilă a resurselor;
 • securitate şi justiţie;
 • Europa ca partener mondial.

Prosperitatea într-o societate bazată intensiv pe cunoaştere

Acest domeniu se împarte în cinci puncte distincte legate de:

 • competitivitate şi inovare;
 • Spaţiul European de Cercetare;
 • energia şi transporturile;
 • societatea informaţională;
 • ştiinţele vieţii şi biotehnologiile.

Competitivitatea şi inovarea vor fi promovate în mai multe moduri:

 • producerea şi difuzarea de referinţe recunoscute internaţional;
 • punerea în aplicare a unui sistem de măsurare european comun;
 • sprijinul pentru elaborarea politicii UE privind comerţul internaţional (evaluarea impactului politicii comerciale asupra dezvoltării durabile şi competitivităţii);
 • îmbunătăţirea înţelegerii relaţiei dintre programele de învăţământ şi nevoile comunităţii ştiinţifice, a factorilor care influenţează echitatea în educaţie şi a modului prin care se poate ajunge la o utilizare eficientă a resurselor din domeniul educaţiei;
 • identificarea şi evaluarea tehnologiilor ecoeficiente şi studierea condiţiilor în care se dezvoltă acestea.

CCC va contribui direct la Spaţiul European de Cercetare prin:

 • reţeaua ştiinţifică, formarea şi mobilitatea cercetătorilor;
 • îmbunătăţirea accesului la infrastructurile de cercetare;
 • dezvoltarea cercetării în colaborare;
 • sprijinirea punerii în aplicare a politicii în materie de cercetare;
 • evaluări tehnologice ale priorităţilor de cercetare pentru fiecare domeniu tematic *;
 • crearea şi utilizarea metodelor de previziune ştiinţifică şi tehnologică.

În domeniul energiei, CCC are trei obiective principale:

 • să asigure un sistem energetic de referinţă durabil;
 • să servească drept centru de referinţă (validarea rezultatelor, certificarea tehnologiilor etc.);
 • să furnizeze informaţii privind fiabilitatea aprovizionării cu energie în Europa.

În domeniul transporturilor, activităţile CCC se vor concentra pe:

 • echilibrul dintre dezvoltarea transporturilor durabile şi protecţia mediului;
 • dimensiunea tehnică şi economică a noilor tipuri de combustibil şi motoare;
 • dimensiunea socială (amenajare teritorială, sănătate etc.), plus aspecte legate de securitatea şi siguranţa transportului aerian, terestru şi maritim.

CCC va contribui, de asemenea, la crearea unor politici şi instrumente pentru tehnologiile societăţii informaţionale. CCC va participa totodată la punerea în aplicare a politicilor UE care sunt afectate de evoluţiile acestor tehnologii (de exemplu, comerţul electronic, securitatea persoanelor, e-guvernarea etc.) sau legate de strategiile europene globale cu privire la creştere, integrare socială şi calitatea vieţii. În fine, CCC îşi va concentra eforturile asupra „convergenţei” aplicaţiilor din domeniile sănătăţii, securităţii şi mediului. Scopul este evaluarea impactului potenţial al ştiinţei şi tehnologiei informaţiei asupra societăţii în ceea ce priveşte competitivitatea, protecţia vieţii private, dreptul de proprietate şi integrarea socială.

CCC îşi va extinde, de asemenea, competenţele în domeniul ştiinţelor vieţii şi al biotehnologiei, realizând studii asupra impactului socioeconomic şi punând în aplicare noi strategii şi procese. CCC va desfăşura totodată acţiuni în domeniul biotehnologiei, în legătură cu sănătatea şi agricultura (inclusiv industria alimentară).

Solidaritatea şi gestionarea responsabilă a resurselor

Acest domeniu se împarte în patru puncte distincte legate de:

 • dezvoltarea rurală, agricultură şi pescuit;
 • resursele naturale;
 • mediu şi sănătate;
 • schimbările climatice.

CCC va sprijini politicile privind dezvoltarea rurală, agricultura şi pescuitul pe trei niveluri, legate de producţie, aspecte de mediu şi relaţiile dintre producători şi consumatori. Programul specific este destinat, de asemenea, să îmbunătăţească calitatea şi accesibilitatea datelor ştiinţifice şi să dezvolte procese pentru evaluarea impactului economic şi social al opţiunilor de gestionare a politicilor.

În ceea ce priveşte resursele naturale, activităţile CCC se vor concentra pe:

 • gestionarea apei (calitatea ecologică a apelor interioare şi costiere din Europa, ciclurile poluanţilor etc.);
 • protecţia şi supravegherea solurilor;
 • analiza ciclului de viaţă al resurselor, de la extracţie la utilizare, reciclare şi eliminarea materialelor;
 • producţia şi consumul durabil de resurse şi de materiale naturale;
 • impactul asupra mediului şi caracterul durabil al produselor în conformitate cu diferite scenarii tehnologice şi politice;
 • sectorul forestier (biodiversitate, incendii de pădure, schimbări climatice etc.);
 • sprijinul tehnic pentru sistemul comun de informare de mediu al UE în contextul dezvoltării infrastructurii INSPIRE (EN);
 • analiza impactului programelor structurale şi de coeziune şi sprijinirea politicilor regionale.

În plus, CCC va contribui la stabilirea legăturii între mediu şi sănătate prin:

 • dezvoltarea şi validarea unor metode de monitorizare a diferitelor căi de expunere umană (aer, apă, produse alimentare, substanţe chimice);
 • evaluarea efectelor diferitelor forme de expunere asupra sănătăţii;
 • crearea unui sistem integrat în materie de mediu.

În ceea ce priveşte schimbările climatice, CCC se va concentra pe problema emisiilor de gaze cu efect de seră. De asemenea, CCC se va ocupa cu evaluarea impactului climei (inundaţii, secete, incendii de pădure, furtuni etc.) asupra sectoarelor cel mai vulnerabile din economia europeană (în special sectorul agricol şi cel forestier). CCC va aborda totodată şi chestiunea integrării politicilor privind clima în alte politici sectoriale în contextul analizării diferitelor opţiuni pentru perioada post-Kyoto.

Securitate şi libertate

Această secţiune se împarte în trei puncte distincte legate de:

 • securitatea internă;
 • catastrofe şi reacţii;
 • siguranţa şi calitatea produselor alimentare şi a furajelor.

Sprijinul acordat de CCC politicilor UE legate de securitatea internă constă în special în aplicarea competenţelor de analiza sistemelor în următoarele domenii:

 • combaterea criminalităţii, a fraudelor şi a traficului;
 • protejarea infrastructurilor critice;
 • măsuri antiteroriste;
 • siguranţa frontierelor şi gestionarea migraţiei.

CCC va interveni, de asemenea, la faţa locului în cazul unor dezastre naturale şi accidente tehnologice. Centrul va contribui în special la îmbunătăţirea capacităţii de reacţie a UE şi la optimizarea gestionării crizelor din punctul de vedere al rapidităţii reacţiei, monitorizării şi evaluării daunelor.

În ceea ce priveşte industria alimentară, acţiunile CCC se vor baza pe conceptul „de la consumator la agricultor”. Mai precis, Centrul va valida metode şi proceduri armonizate pentru o gamă largă de produse alimentare şi furaje. În plus, CCC îşi va dezvolta capacitatea de a gestiona crizele alimentare.

Europa ca partener mondial

Tema relaţiilor externe ale UE cuprinde două puncte distincte: securitatea planetară şi cooperarea pentru dezvoltare.

În ceea ce priveşte securitatea planetară, CCC va oferi sprijin tehnologic pentru următoarele acţiuni, printre altele:

 • identificarea crizelor uitate;
 • alerta precoce privind crizele potenţiale;
 • evaluarea nevoilor de ajutor umanitar şi de asistenţă;
 • reacţia integrată în caz de criză;
 • evaluarea daunelor după finalizarea crizei;
 • crearea unei baze de date de cartografiere rapidă;
 • stabilitatea transfrontalieră (neproliferarea armelor de distrugere în masă, combaterea traficului ilicit şi a terorismului).

În domeniul cooperării pentru dezvoltare, CCC va juca un rol în înfiinţarea şi funcţionarea unui Observator pentru dezvoltarea durabilă şi mediu. Acesta va fi instalat iniţial în ţările din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP). Observatorul se va baza pe un sistem de colectare şi comunicare a informaţiilor. Sistemul respectiv se va concentra în special pe următoarele trei aspecte:

 • diagnosticul de mediu şi profilurile de ţară;
 • definirea scenariilor;
 • interacţiunea diferitelor politici.

Activitatea observatorului se va concentra înainte de toate pe reacţia la nevoile existente. Acesta va fi conceput astfel încât să poată fi gestionat de ţările în curs de dezvoltare.

Context

Din 1984, politica în materie de cercetare şi dezvoltare tehnologică a Uniunii Europene s-a bazat pe programe-cadru multianuale. Cel de Al şaptelea program-cadru este al doilea program de la lansarea în 2000 a Strategiei de la Lisabona şi va avea o importanţă crucială pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă în Europa în anii următori. Comisia doreşte să dezvolte „triunghiul cunoaşterii”, alcătuit din cercetare, educaţie şi inovare, astfel încât cunoaşterea să fie utilizată pentru promovarea dinamismului economic şi pentru progresul social şi de mediu.

Termeni-cheie ai actului

 • Domenii tematice: sănătate; alimente, agricultură şi biotehnologie; tehnologiile informaţiei şi comunicării; nanoştiinţe, nanotehnologii, materiale şi noi tehnologii de producţie; energie; mediu (inclusiv schimbările climatice); transport (inclusiv aeronautica); ştiinţele socioeconomice şi umaniste; securitate şi spaţiu.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare – Data expirării

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2006/975/CE

1.1.2007-31.12.2013

-

JO L 400 din 30.12.06

ACTE CONEXE

Decizia 2006/977/Euratom a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific de pus în aplicare, prin acţiuni directe, de către Centrul Comun de Cercetare în temeiul celui de Al şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activităţi de cercetare şi de formare în domeniul nuclear (2007-2011) [Jurnalul Oficial L 400 din 30.12.2006].

Această decizie se referă la obiectivele şi activităţile Centrului Comun de Cercetare (CCC) în cadrul programului specific Euratom. Obiectivele şi activităţile respective au legătură în principal cu formarea, managementul cunoaşterii, siguranţa nucleară, gestionarea deşeurilor şi impactul activităţii nucleare asupra mediului.

See also

Ultima actualizare: 12.01.2007

Top