Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programul specific „Oameni”

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Programul specific „Oameni”

Acest program specific are ca obiectiv îmbunătăţirea situaţiei cercetătorilor pe piaţa europeană a muncii, atât din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ. În acest scop, vor fi întreprinse mai multe acţiuni. Acestea sunt detaliate în documentul prezentat (obiective, caracteristici, domenii de activitate etc.)

ACT

Decizia Consiliului 2006/973/CE din 19 decembrie 2006 privind programul specific „Oameni” de punere în aplicare a celui de Al şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative (2007-2013).

SINTEZĂ

Programul specific „Oameni” vizează, în esenţă, să îmbunătăţească perspectivele profesionale ale cercetătorilor în Europa, atât din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ. Cu alte cuvinte, este vorba despre adaptarea pieţei europene a muncii pentru a răspunde mai bine nevoilor de formare, mobilitate şi dezvoltare a carierei cercetărilor şi, astfel, de a-i stimula să îşi construiască viitorul în Europa.

Programul mobilizează importante resurse financiare şi se bazează pe experienţa dobândită prin intermediul acţiunilor „Marie Curie”.

Mai concret, se va pune accentul pe următoarele trei aspecte:

 • generarea de beneficii şi efecte de structurare, cum ar fi, de exemplu, instituirea cofinanţării programelor regionale, naţionale şi internaţionale;
 • îmbunătăţirea condiţiilor de formare şi de dezvoltare a carierei în sectorul privat;
 • consolidarea dimensiunii internaţionale.

În termeni bugetari, fondurile necesare estimate pentru execuţia acestui program specific se ridică la 4 750 de milioane de euro pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013.

CARACTERISTICI ŞI OBIECTIVE GENERALE

Obiectivul global al programului specific „Oameni” este de a consolida, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ potenţialul uman în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice în Europa. În acest sens, trebuie luate o serie de iniţiative:

 • stimularea vocaţiei pentru profesia de cercetător;
 • încurajarea cercetătorilor europeni să rămână în Europa;
 • atragerea în Europa a cercetătorilor din ţări terţe;
 • îmbunătăţirea schimbului de cunoştinţe între ţări, sectoare, organizaţii şi discipline;
 • stimularea participării femeilor în domeniul cercetării şi al dezvoltării tehnologice.

Acest program specific oferă o valoare adăugată în privinţa mai multor aspecte. În primul rând, va îmbunătăţi în mod incontestabil mobilitatea cercetătorilor atât la nivel sectorial, cât şi la nivel transnaţional. De asemenea, acesta va avea efecte de structurare în ceea ce priveşte:

 • organizarea, desfăşurarea şi calitatea formării oferite cercetătorilor;
 • dezvoltarea carierei lor;
 • schimbul de cunoştinţe între sectoare şi între organizaţiile de cercetare; şi
 • participarea femeilor.

Punerea în aplicare a celui de al şaptelea program-cadru, inclusiv a diferitelor programe specifice şi a tuturor activităţilor de cercetare rezultate, trebuie să respecte principiile etice fundamentale şi să ţină seama de aspectele sociale, juridice, socioeconomice, culturale şi vizând egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

ACTIVITĂŢI

Realizarea diferitelor obiective ale programului specific se va face prin punerea în aplicare a unei serii de acţiuni „Marie Curie” vizând dezvoltarea calificărilor şi a competenţelor cercetătorilor în toate etapele carierei lor. În cadrul acestor acţiuni, se va pune accentul pe mobilitatea (transnaţională şi intersectorială), recunoaşterea experienţei dobândite în diferite sectoare şi ţări şi optimizarea condiţiilor de muncă, mai exact pe:

 • formarea iniţială a cercetătorilor;
 • formarea continuă şi dezvoltarea carierei;
 • parteneriatele şi pasarelele între întreprinderi şi universităţi;
 • dimensiunea internaţională.

Programul prevede, de asemenea, acţiuni specifice adiacente, de promovare (de ex.: premiile „Marie Curie”) şi de sprijin.

Formarea iniţială a cercetătorilor

Formarea iniţială a cercetătorilor se desfăşoară, în general, în primii patru ani ai carierei lor, la care se poate adăuga (dacă este necesar) un an suplimentar.

În acest domeniu, programul vizează, în esenţă, să deschidă noi perspective profesionale pentru cercetători şi să consolideze atractivitatea carierei ştiinţifice, prin optimizarea structurării şi a formării, atât în ţările membre, cât şi în ţările asociate, în sectorul public şi în cel privat.

Acţiunea prevede, mai exact, acordarea de sprijin pentru crearea de reţele de organizaţii active în materie de formare a cercetătorilor, aferente unor diverse sectoare. Aceste reţele se vor baza pe programe comune de formare multidisciplinară, axate, în principal, pe cunoştinţe ştiinţifice şi tehnologice, dar şi pe calificările şi competenţele aferente diverselor discipline, de exemplu, gestionare, finanţare, drept, antreprenoriat, etică, comunicare sau interacţiunea cu societatea. Mai exact, sprijinul comunitar ar putea fi orientat spre:

 • recrutarea în vederea formării cercetătorilor la început de carieră;
 • înfiinţarea de catedre academice sau de posturi echivalente de predare, pentru cercetătorii experimentaţi;
 • organizarea de formări de scurtă durată (conferinţe, şcoli de vară, cursuri specializate etc.) disponibile atât pentru stagiarii reţelei, cât şi pentru cercetătorii care nu aparţin acesteia.

Formarea continuă şi dezvoltarea carierei

Această acţiune se adresează cercetătorilor experimentaţi (care au cel puţin patru ani de experienţă cu normă întreagă în domeniul cercetării sau un doctorat). Acţiunea vizează, în principal, diversificarea competenţelor individuale ale acestora prin obţinerea de calificări multidisciplinare/interdisciplinare sau dobândirea de experienţe intersectoriale. Obiectivul urmărit este dublu:

 • de a sprijini cercetătorii pentru a ajunge la un post de răspundere independent şi/sau de a-şi consolida această poziţie;
 • de a sprijini cercetătorii să-şi reia cariera în cercetare după o întrerupere şi, astfel, să se (re)integreze într-o carieră ştiinţifică în statele membre sau în ţările asociate, inclusiv în ţara lor de origine, după o experienţă de mobilitate.

Această acţiune va fi pusă în aplicare prin:

 • sprijin pentru burse individuale transnaţionale intra-europene;
 • cofinanţarea programelor regionale, naţionale sau internaţionale, candidaţii pentru cofinanţare trebuind să fie actori cheie (publici sau privaţi) în construirea capacităţilor în domeniul resurselor umane consacrate cercetării în domeniile lor respective de activitate.

Parteneriatele şi pasarelele între întreprinderi şi universităţi

Această acţiune este menită să stimuleze crearea de punţi de legătură între organizaţiile de cercetare publice şi întreprinderile comerciale private (în principal, IMM-uri). În acest sens, acţiunea se va baza pe programe (intersectoriale şi transnaţionale) de cooperare pe termen lung, care urmăresc să intensifice schimbul de cunoştinţe, dar şi să îmbunătăţească înţelegerea reciprocă a diferitelor contexte culturale şi a cerinţelor în materie de calificări aferente fiecărui sector de activitate.

Sprijinul comunitar se va axa pe resursele umane şi poate lua diverse forme:

 • detaşarea personalului de la un sector la altul în cadrul parteneriatului;
 • găzduirea temporară a cercetătorilor recrutaţi în afara parteneriatului;
 • organizarea de seminarii şi conferinţe;
 • contribuţia la achiziţionarea de echipamente pentru participarea la iniţiativele de cooperare (doar pentru IMM-uri).

Dimensiunea internaţională

Dimensiunea internaţională a resurselor umane în domeniul cercetării şi dezvoltării europene are două aspecte distincte:

 • dezvoltarea carierei cercetătorilor din statele membre ale UE şi din ţările asociate;
 • cooperarea internaţională prin intermediul cercetătorilor.

Acţiunile derulate în aceste două domenii vor fi susţinute prin burse internaţionale („de intrare” şi „de ieşire”), granturi, parteneriate, schimburi, organizarea de evenimente (conferinţe etc.), precum şi prin instituirea unor sisteme de schimb de bune practici.

Context

Începând cu 1984, UE duce o politică de cercetare şi de dezvoltare tehnologică bazată pe programele-cadru multianuale. Al şaptelea program-cadru este al doilea program de acest tip de la lansarea Strategiei de la Lisabona în 2000 şi trebuie să deţină un rol primordial în ceea ce priveşte creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă în Europa, în anii ce vor urma. Comisia îşi propune să dezvolte „triunghiul cunoaşterii”, format din cercetare, educaţie şi inovare, pentru a pune cunoaşterea în slujba unei economii dinamice, a progreselor sociale şi a progreselor în domeniul mediului.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare – Data expirării

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia Consiliului 2006/973/CE

1.1.2007-31.12.2013

-

JO L 400 din 30.12.2006

ACTE CONEXE

Comunicarea Comisiei către Consiliu, către Parlamentul European, către Comitetul Economic şi Social European şi către Comitetul Regiunilor din 29 aprilie 2009 privind progresele înregistrate în cadrul celui de-al şaptelea Program-cadru pentru cercetare [COM(2009) 209 – Nepublicată în Jurnalul Oficial]. Bursele „Marie Curie” propuse prin programul „Oameni” se bucură de un real succes. Acestea contribuie la o „circulaţie a creierelor” echilibrată în Europa şi în lume şi la crearea unei forţe de muncă mobile şi de înaltă calitate în sectorul european al cercetării şi dezvoltării. O mai bună informare a întreprinderilor şi a IMM-urilor cu privire la posibilităţile oferite de bursele „Marie Curie” ar putea contribui la îmbunătăţirea utilizării lor.

Ultima actualizare: 26.05.2010

Top