Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programul specific Idei

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Programul specific Idei

Acest program specific, care intră în sfera celui de Al șaptelea Program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) - Al șaptelea Program-cadru - are ca obiectiv dezvoltarea unei cercetări de frontieră, propusă chiar de cercetători, care să permită atingerea excelenţei în ceea ce priveşte cercetarea în Europa. Înființarea Consiliului European pentru Cercetare (CEC), a cărui principală sarcină este implementarea Programului Idei, constituie una dintre componentele centrale ale programului în sine.

ACT

Decizia 2006/972/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific Idei de punere în aplicare a celui de Al şaptelea Program-cadru al Comunităţii Europene pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative (2007-2013) [Jurnalul Oficial L 54 din 22.2.2007].

SINTEZĂ

Creşterea nivelului cercetării europene în domeniile care cunosc o dezvoltare rapidă în vederea stimulării competitivităţii economice şi bunăstării – acesta este obiectivul principal urmărit de către programul specificIdei. Cu alte cuvinte, este vorba despre dezvoltarea unei cercetări de frontieră ce vizează realizarea de progrese decisive în domeniile ştiinţifice, tehnologice şi universitare, în ciuda limitelor disciplinelor sau frontierelor geografice. Programul urmăreşte o abordare bazată pe iniţiativa cercetătorilor: altfel spus, este conceput pentru a sprijini proiecte de cercetare la frontierele cunoaşterii realizate pe subiecte alese chiar de către cercetători.

Programul este pus în aplicare în conformitate cu principiile de excelenţă ştiinţifică, de autonomie, de eficacitate, de transparenţă şi de responsabilitate, cu sprijinul Consiliului European pentru Cercetare (CEC).

Programul specific beneficiază de un buget de 7,51 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013.

Caracteristici şi obiective generale

Programul specific Idei; prezintă mai multe obiective ce vizează îmbunătăţirea competitivităţii şi bunăstării în Europa:

 • stimularea excelenţei, dinamismului şi creativităţii cercetării europene;
 • transformarea Europei într-un pol de atracţie a celor mai buni cercetători din ţările europene şi din ţările terţe, dar şi a investiţiilor întreprinderilor de cercetare;
 • plasarea cercetării europene în avangarda progresului ştiinţific;
 • înlesnirea noilor progrese ştiinţifice şi tehnologice;
 • stimularea circulaţiei ideilor;
 • permiterea unei mai bune exploatări a atuurilor societăţii europene a cunoaşterii.

Au fost implementaţi indicatori ai performanţelor la trei nivele, în vederea optimizării procesului de monitorizare a punerii în aplicare a programului:

 • indicatori cantitativi care indică gradul progresului ştiinţific şi tehnic (publicaţii, indice de citate, brevete etc.);
 • indicatori de gestiune care servesc la urmărirea performanţelor interne şi la facilitarea procesului decizional la nivelul cadrelor superioare (realizarea bugetului, termenul de semnare a contractelor, termenul de efectuare a plăţilor etc.);
 • Indicatori calitativi care servesc la evaluarea eficacităţii globale a cercetării în raport cu obiectivele generale ale Uniunii Europene (UE).

Punerea în aplicare a celui de Al șaptelea Program-cadru (inclusiv a diverselor programe specifice şi a tuturor activităţilor de cercetare care decurg din acesta) este caracterizată de respectarea principiilor etice fundamentale, dar şi de aspectele sociale, juridice, socioeconomice, culturale şi de egalitate între sexe.

Consiliul European pentru Cercetare (CEC)

Principala sarcină a Consiliului European pentru Cercetare (CEC), înființat prin Decizia 2007/134/CE a Comisiei, este de a pune în aplicare programul specific Idei.

CEC este compus dintr-un Consiliu ştiinţific independent, care se bazează pe o structură specifică de punere în aplicare.

SarcinileConsiliului științific sunt următoarele:

 • stabilirea strategiei științifice globale a programului specific;
 • elaborarea în mod regulat a programului de lucru și modificarea acestuia, dacă este cazul;
 • asigurarea gestiunii științifice, a monitorizării și a controlului calității modului de execuție a programului;
 • asigurarea comunicării cu comunitatea științifică și cu principalele părți interesate.

Consiliul ştiinţific este format din reprezentanţii comunităţii ştiinţifice europene de la cel mai înalt nivel. Acesta este compus din 22 de cercetători, ingineri şi cadre universitare de renume, numite de către Comisie. Sarcinile acestuia sunt de a stabili strategia științifică a CEC și, mai ales, de a dezvolta programul de lucru anual al programului specific Idei.

Structura specifică de punere în aplicare (SSPA-CEC) este o agenţie executivă a Comisiei, însărcinată cu gestiunea administrativă şi aplicarea programului. Agenţia executivă a CEC (AECEC), prin intermediul unui act de delegare adoptat de Comisie în 2008, a fost însărcinată cu responsabilitatea de a pune în aplicare programul specific Idei și de a asista Consiliul științific. Agenția este independentă din iulie 2009 și este responsabilă cu procedurile de examinare, de evaluare între colegi şi de selecţie a proiectelor, în conformitate cu principiile definite de către Consiliul ştiinţific. De asemenea, aceasta se ocupă de gestiunea financiară şi ştiinţifică a subvenţiilor. Rolul Comisiei este de a:

 • garanta autonomia şi integritatea CEC;
 • asigura respectarea principiilor şi obiectivelor definite de către Consiliul ştiinţific;
 • asigura stabilirea şi repartizarea sarcinilor şi responsabilităţilor structurii însărcinate cu punerea în aplicare specifică;
 • adopta programul de lucru şi metodele de punere în aplicare definite de către Consiliul ştiinţific;
 • asigura reţinerea propunerilor şi a finanţării proiectelor exclusiv pe baza clasificării lor în urma examinării între colegi;
 • informa în mod regulat comitetul programului despre punerea în aplicare a programului specific;
 • prezenta un raport anual Consiliului UE şi Parlamentului asupra funcţionării şi activităţilor CEC, precum şi asupra realizării obiectivelor enunţate în programul specific.

Ca element esenţial al prezentului program, CEC furnizează informaţii asupra valorii adăugate a intervenţiilor comunitare cu privire la rezultatele care pot fi obţinute în cadrul acţiunilor realizate doar la nivel naţional. Într-adevăr, CEC are un aport incontestabil la:

 • încurajarea şi susţinerea excelenţei la scară paneuropeană;
 • orientarea resurselor într-o manieră optimă;
 • acordarea unui statut şi a unei vizibilităţi mai atrăgătoare cercetării de frontieră europene;
 • facilitarea adaptării structurilor naţionale ale cercetării la un spaţiu european în plină dezvoltare;
 • crearea unui sistem european al cercetării concurenţial la scară mondială;
 • transformarea Europei într-un pol de atracţie pentru industriile şi întreprinderile active din domeniul cercetării şi dezvoltării;
 • oferirea unui răspuns la provocările cu care se confruntă în prezent societatea europeană.

Context

Din 1984, UE duce o politică de cercetare şi dezvoltare tehnologică bazată pe programele-cadru plurianuale. Al şaptelea Program-cadru (2007-2013), o componentă vitală a strategiei UE pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă din Europa, se concentrează pe patru tipuri de activități: cooperarea transnațională pe teme definite în raport cu politica (Cooperare), cercetarea propusă de cercetători la inițiativele comunității științifice (Idei), sprijinul pentru formarea și dezvoltarea carierei cercetătorilor (Oameni) și sprijinul pentru capacitățile de cercetare (Capacități). Programul contribuie la dezvoltarea triunghiului cunoaşterii, format cu ajutorul politicilor de cercetare, educaţie şi inovaţie, pentru punerea cunoaşterii în serviciul dinamicii economice şi progresului social şi de mediu.

Trebuie remarcat că în decembrie 2013 Parlamentul European și Consiliul au adoptat Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) - Orizont 2020, care înlocuiește așadar cel de Al șaptelea Program-cadru.

REFERINŢE

Act

Data intrării în vigoare – Data expirării

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2006/972/CE

1.1.2007-31.12.2013

-

JO L 54 din 22.2.2007

ACTE CONEXE

Decizia 2007/134/CE a Comisiei din 2 februarie 2007 de înfiinţare a Consiliului European pentru Cercetare [Jurnalul Oficial L 57/14 din 24.2.2007], modificată prin Decizia 2011/12/UE a Comisiei din 12 ianuarie 2011 [Jurnalul Oficial L 9/5 din 13.1.2011].

Această decizie a Comisiei stabileşte consiliul ştiinţific al CEC şi prevede stabilirea structurii de punere în aplicare, cât şi postul de secretar general al CEC, al cărui rol este de a asista Consiliul ştiinţific în vederea asigurării unei legături eficace cu Comisia şi cu structura specifică de punere în aplicare.

Decizia 2008/37/CE a Comisiei din 14 decembrie 2007 de instituire a Agenţiei executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru gestionarea programului comunitar specific Idei în domeniul cercetării de frontieră, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului [Jurnalul Oficial L 9 din 12.1.2008].

Progresele realizate sunt monitorizate în ceea ce priveşte stabilirea AECEC, ale cărei activităţi au debutat în cursul anului 2008.

Raport al Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European de explicare a activităţilor Consiliului European pentru Cercetare şi a realizării obiectivelor stabilite în programul specific Idei în 2007 [ COM(2008) 473 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Raport al Comisiei către Consiliuși Parlamentul European privind activitățile Consiliului European pentru Cercetareși realizarea obiectivelor stabilite în Programul specific Idei în 2012 [ COM(2013) 318 final - Nepublicat în Jurnalul Oficial].

S-a realizat o evaluare a principalelor rezultate ale CEC corelată cu evaluarea ex ante a impactului propunerii Comisiei privind programul Orizont 2020, noul program-cadru pentru cercetare și inovare. Printre constatările efectuate cu ocazia monitorizării continue a programului se numără următoarele:

 • Printre beneficiarii de granturi CEC se numără cinci laureați ai premiului Nobel și trei laureați ai medaliei Fields;
 • Între 2008 și 2013 au apărut în reviste publicate la scară largă peste 20 000 de articole care confirmă finanțarea din partea CEC;
 • Fiecare beneficiar al unui grant CEC are în subordine, în medie, șase alți cercetători;
 • Membrii echipelor finanțate de CEC provin din 38 dintre cele 41 de țări care fac parte din Spațiul european de cercetare (SEA);
 • Aproximativ 37 % dintre membrii echipelor finanțate de CEC sunt femei (20 % ocupă un post de cercetător principal).

Ultima actualizare: 07.04.2014

Top