Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Norme de punere în aplicare a Fondului european de dezvoltare regională (FEDER), a Fondului social european (FSE) şi a Fondului de coeziune (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Norme de punere în aplicare a Fondului european de dezvoltare regională (FEDER), a Fondului social european (FSE) şi a Fondului de coeziune (2007-2013)

Regulamentul stabileşte normele de punere în aplicare a Fondului european de dezvoltare regională (FEDER), a Fondului social european (FSE) şi a Fondului de coeziune. Acesta se referă, în special, la obligaţiile statelor membre în ceea ce priveşte informarea şi punerea în aplicare a fondurilor.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Acest regulament stabileşte normele de punere în aplicare:

 • a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 privind Fondul european de dezvoltare regională FEDER), Fondul social european (FSE) şi Fondul de coeziune;
 • a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 privind FEDER.

Regulamentul stabileşte astfel toate normele de publicare şi comunicare a informaţiilor referitoare la proiectele finanţate din aceste fonduri. În plus, acesta defineşte normele menite să garanteze buna utilizare a fondurilor, în special în ceea ce priveşte sistemele de control instituite de statele membre şi procedurile în caz de neregularităţi.

În sfârşit regulamentul stabileşte dispoziţii referitoare la anumite aspecte specifice ale fondurilor, cum sunt instrumentele de inginerie financiară sau eligibilitatea cheltuielilor pentru locuinţe.

Informare şi publicitate: planul de comunicare

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, statele membre stabilesc programe operaţionale. Aceste programe definesc strategiile de dezvoltare bazate pe finanţarea din fondurile structurale.

Din motive de transparenţă, programele operaţionale trebuie să facă obiectul unui plan de comunicare. Planurile de comunicare sunt stabilite de statele membre sau de către autorităţile de gestionare responsabile cu programele operaţionale. Aceste planuri sunt destinate:

 • beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari, pentru a garanta o amplă difuzare a informaţiilor privind posibilităţile de finanţare şi procedurile de urmat;
 • publicului, pentru a îmbunătăţi informarea cu privire la rolul deţinut de Uniunea Europeană (UE) în finanţarea programelor care vizează creşterea competitivităţii economice, crearea de locuri de muncă şi coeziunea internă.

Planurile de comunicare trebuie să cuprindă:

 • obiectivele şi grupurile ţintă;
 • strategia şi conţinutul acţiunilor de informare şi de publicitate întreprinse de statele membre şi de autorităţile de gestionare;
 • bugetul orientativ necesar punerii în aplicare a planului;
 • serviciile administrative sau organismele responsabile cu realizarea planului de comunicare;
 • modalităţile de evaluare a acţiunilor de informare şi de publicitate.

În paralel cu diseminarea informaţiilor, regulamentul defineşte responsabilităţile şi rolul fiecărui actor implicat, în special:

 • normele care permit statelor membre să prezinte Comisiei informaţii cu privire la utilizarea şi contribuţia fondurilor pe întreaga durată a unui program;
 • normele care permit Comisiei să informeze celelalte instituţii europene şi cetăţenii UE cu privire la utilizarea fondurilor;
 • obligaţiile care le revin autorităţilor de gestionare în ceea ce priveşte beneficiarii în fazele de selecţie şi aprobare a operaţiunilor care urmează să fie finanţate;
 • obligaţiile autorităţilor de control cu privire la aspectele care trebuie să facă obiectul verificării cheltuielilor declarate de beneficiari. Acestea includ verificările administrative ale cererilor de rambursare şi verificările la faţa locului ale operaţiunilor;
 • dispoziţiile privind datele cu caracter personal şi schimbul electronic de date.

Pentru a asigura schimbul de bune practici şi de experienţă, pot fi create reţele europene formate din persoanele de contact responsabile cu informarea şi publicitatea desemnate de fiecare autoritate de gestionare.

Sisteme de gestionare şi de control

Dispoziţiile generale privind FEDER, FSE şi Fondul de coeziune prevăd că statele membre transmit Comisiei o descriere a sistemelor de gestionare şi de control şi un raport care prezintă rezultatele unei evaluări a punerii în aplicare a acestor sisteme.

Comisia se bazează pe aceste documente pentru a se asigura că statele membre folosesc ajutorul financiar respectiv în conformitate cu normele şi principiile aplicabile necesare pentru protejarea intereselor financiare ale UE. În acest sens, regulamentul prezentat aici indică informaţiile pe care trebuie să le conţină documentele menţionate.

De asemenea, regulamentul stabileşte dispoziţii specifice privind:

 • organismele intermediare, autorităţile de gestionare şi autorităţile de certificare;
 • controlul operaţiunilor;
 • descrierea şi evaluarea sistemelor de gestionare şi de control;
 • condiţiile care trebuie respectate cu ocazia realizării verificărilor la faţa locului prin eşantionare;
 • elementele care trebuie incluse în înregistrările contabile şi în pistele de audit.

Neregularităţi

Statele membre prezintă Comisiei o situaţie a neregularităţilor care au făcut obiectul unui prim act de constatare administrativă sau judiciară. Acestea notifică ulterior Comisiei procedurile iniţiate în legătură cu toate neregularităţile comunicate anterior, precum şi modificările semnificative care rezultă din aceste proceduri.

Fiecare stat membru comunică Comisiei şi celorlalte state membre vizate neregularităţile constatate sau presupuse, cu privire la care există temeri că vor avea repercusiuni imediate în afara teritoriului său sau care denotă recurgerea la o nouă practică ilegală.

Corecţii financiare

În cazul în care un stat membru nu menţine nivelul-ţintă convenit al cheltuielilor structurale publice în decursul unei perioade de programare, nu se aplică nicio corecţie financiară dacă diferenţa între nivelul-ţintă convenit şi nivelul atins este mai mică sau egală cu 3 % din nivelul-ţintă convenit (prag de minimis).

Instrumente de inginerie financiară

Regulamentul stabileşte, de asemenea, dispoziţii generale şi specifice pentru toate instrumentele de inginerie financiară. Instrumentele de inginerie financiară iau forma unor acţiuni care au ca rezultat investiţii rambursabile în întreprinderi, în special în întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), şi parteneriatele public-privat. În cazul în care fondurile structurale finanţează operaţiuni care cuprind instrumente de inginerie financiară, partenerii de cofinanţare sau acţionarii prezintă un plan de activitate.

Norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006

Regulamentul stabileşte norme specifice privind eligibilitatea cheltuielilor pentru locuinţe şi eligibilitatea programelor operaţionale din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană.

Context

FEDER şi FSE („fonduri structurale”), precum şi Fondul de coeziune cofinanţează proiecte puse în aplicare la nivel regional sau local. Fondurile structurale au ca obiectiv, în special, creşterea competitivităţii economice, îmbunătăţirea ocupării forţei de muncă şi consolidarea coeziunii economice şi sociale între regiunile europene.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1828/2006

7.3.2007

-

JO L 45 din 15.2.2007

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 846/2009

13.10.2009

-

JO L 250 din 23.9.2009

Regulamentul (UE) nr. 832/2010

23.9.2010

-

JO L 248 din 22.9.2010

See also

 • Pentru mai multe informaţii privind comunicarea politicii regionale a UE, a se consulta site-ul Inforegio.

Ultima actualizare: 08.06.2011

Top