Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Politica de coeziune şi oraşele

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Politica de coeziune şi oraşele

Prezenta comunicare propune acţiuni pentru sprijinirea creşterii economice durabile urbane, precum şi acţiuni care vizează reducerea sărăciei, excluziunii şi problemelor de mediu înconjurător din oraşe. Aceasta elaborează mai ales aspecte specifice dimensiunii urbane, care sunt pertinente în contextul orientărilor strategice comunitare 2007-2013 în materie de coeziune.

ACT

Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 13 iulie 2006, „Politica de coeziune şi oraşele: contribuţia oraşelor şi aglomerărilor urbane la creşterea economică şi la ocuparea forţei de muncă în cadrul regiunilor” [COM(2006) 385 - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Orientările strategice comunitare 2007-2013 în materie de coeziune vizează contribuţia la creştere şi ocuparea forţei de muncă. Acestea definesc domeniile de intervenţie care trebuie privilegiate în programele operaţionale 2007-2013, punând accentul pe nevoile specifice ale anumitor teritorii, cum ar fi zonele urbane precum şi pe obiectivele sociale şi de mediu.

Creşterea economică durabilă în oraşe trebuie să fie însoţită de măsuri destinate să reducă sărăcia, excluziunea şi problemele de mediu înconjurător. Este motivul pentru care obiectivul prezentei comunicări este acela de a prezenta anumite aspecte specifice ale dimensiunii urbane, care sunt pertinente în contextul orientărilor strategice.

Comunicarea prezintă şi propune acţiuni într-un mare număr de domenii şi reflectă posibilităţile de intervenţie ale fondurilor structurale. Acţiunile abordate sunt împărţite pe şase rubrici, şi anume:

 • stimularea atractivităţii oraşelor;
 • sprijinirea inovaţiei, spiritului antreprenorial şi economiei cunoaşterii;
 • crearea unor locuri de muncă mai numeroase şi de o mai bună calitate;
 • gestionarea disparităţilor intra-urbane;
 • guvernarea;
 • finanţarea renovării urbane.

Oraşe atractive

Pentru a sublinia diferitele provocări şi pentru a stimula atractivitatea oraşelor, acestea trebuie să atragă mai multe investiţii şi să creeze locuri de muncă. Patru puncte principale pot fi luate în considerare pentru a realiza aceste lucruri:

 • mobilitatea şi accesibilitatea transporturilor. De exemplu, oraşul şi regiunea trebuie să asigure o utilizare optimă a ansamblului infrastructurilor de transport;
 • accesul la servicii moderne, eficiente şi abordabile, precum şi la echipamente;
 • mediul natural şi fizic;
 • un sector cultural bazat pe o ofertă de echipamente.

Sprijinirea inovaţiei, spiritului antreprenorial şi economiei cunoaşterii

Oraşele pot lua măsuri pentru sprijinirea inovaţiei, spiritului antreprenorial şi economiei cunoaşterii. Este vorba în principal de acţiuni în favoarea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri), precum şi acţiuni pentru punerea inovaţiei şi economiei cunoaşterii în slujba creşterii. Vorbim, de exemplu, de:

 • ameliorarea infrastructurilor economice şi adoptarea de sisteme de gestiune ecologică;
 • furnizarea de servicii de sprijin pentru întreprinderi;
 • cooperarea între partenerii locali şi accesul la surse de finanţare;
 • întocmirea unei strategii de inovaţie pentru ansamblul regiunii;
 • implicarea oraşelor în programe de cercetare şi dezvoltare (R&D) (al 7-lea program-cadru), precum şi în domeniul societăţii informaţionale (iniţiativa i2010).

Locuri de muncă mai numeroase şi de mai bună calitate

Ştiind că persoanele cu o înaltă calificare şi cele cu un nivel slab de calificare sunt suprareprezentate în oraşe, centrele urbane prezintă în acelaşi timp nevoi şi posibilităţi. În vederea obiectivului „Convergenţă”, fondurile structurale pot susţine:

 • acţiuni întreprinse pentru consolidarea capacităţii instituţionale şi eficienţei serviciilor publice la nivel local şi regional;
 • iniţiative pentru crearea de locuri de muncă, lupta împotriva şomajului şi crearea de parteneriate pentru ocuparea forţei de muncă şi inovaţie;
 • ameliorarea capacităţii de inserţie profesională prin creşterea nivelului de formare şi instruire.

Disparităţi intra-urbane

Pentru cartierele defavorizate din oraşele în care o rată ridicată a şomajului este însoţită de alte condiţii nefavorabile, prezenta comunicare propune acţiuni care au ca scop:

 • promovarea incluziunii sociale şi egalităţii de şanse;
 • consolidarea siguranţei cetăţenilor. Este vorba, de exemplu, despre elaborarea de politici de luptă împotriva delincvenţei locale şi crearea de locuri de muncă legate de siguranţă.

Guvernare

În vederea îmbunătăţirii guvernării şi pentru a gestiona dezvoltarea urbană, prezenta comunicare propune acţiuni care vizează:

 • implementarea unei bune cooperări între diferitele niveluri ale colectivităţilor publice, de exemplu prin dezvoltarea de parteneriate între oraşe, regiuni şi stat sau ameliorarea coordonării între autorităţile urbane şi autorităţile rurale şi regionale;
 • dezvoltarea unei abordări integrate a dezvoltării durabile. Este vorba, de exemplu, despre dezvoltarea unui plan pe termen lung pentru diferiţii factori ai creşterii durabile şi ocupării forţei de muncă;
 • creşterea participării şi implicării cetăţenilor;
 • implementarea de reţele de schimb de experienţă.

Finanţarea renovării urbane

Proiectele de dezvoltare urbană ar putea fi susţinute în cadrul FEDR, FSE şi fondurilor de coeziune. Comunicarea sugerează, în egală măsură, ajutorul prin noile instrumente financiare JASPERS, JEREMIE şi JESSICA, precum şi parteneriate public-private.

ACTE CONEXE

Decizia 2006/702/CE a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind orientările strategice comunitare în materie de coeziune [Jurnalul Oficial L 291 din 21.10.2006].

Comunicarea Comisiei din 5 iulie 2005, „O politică de coeziune pentru susţinerea creşterii şi ocupării forţei de muncă - Orientări strategice comunitare 2007-2013” [COM(2005) 299 - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 11.01.2007

Top