Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dispoziții generale FEDER – FSE – Fondul de coeziune (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Dispoziții generale FEDER – FSE – Fondul de coeziune (2007-2013)

În contextul politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013, acest regulament stabilește regulile, normele și principiile comune aplicabile Fondului european de dezvoltare regională (FEDER), Fondului social european (FSE) și Fondului de coeziune. Regulamentul prevede alocarea a 347 de miliarde de euro, adică aproximativ o treime din bugetul UE.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Obiectivul regulamentului este de a consolida coeziunea economică și socială în scopul promovării unei dezvoltări armonioase, echilibrate și durabile a regiunilor Uniunii Europene (UE) în perioada 2007-2013. Politica de coeziune a UE urmărește să răspundă provocărilor legate de disparitățile economice, sociale și teritoriale, accelerarea restructurărilor economice și îmbătrânirea populației.

Regulamentul:

 • definește cadrul în care se înscrie politica de coeziune, (inclusiv orientările strategice ale Comunității pentru coeziune, creștere și ocuparea forței de muncă);
 • definește obiectivele la care fondurile structurale și Fondul de coeziune (denumite în continuare fonduri) trebuie să contribuie;
 • definește criteriile de eligibilitate ale statelor membre și ale regiunilor pentru aceste fonduri;
 • definește resursele financiare disponibile și criteriile pe baza cărora se face repartizarea lor;
 • stabilește principiile, normele de parteneriat, de programare, de evaluare, de gestionare, de supraveghere și de control, pe baza unei repartizări a responsabilităților între statele membre și Comisie.

TREI NOI OBIECTIVE

În total, 347 de miliarde de euro au fost alocate finanțării politicii de coeziune în perioada 2007-2013 în cadrul a trei noi obiective: convergență, competitivitate regională și ocuparea forței de muncă și cooperare teritorială europeană. Aceste obiective înlocuiesc vechile obiective 1, 2 și 3 ale perioadei de programare 2000-2006.

Convergență

Obiectivul convergență este relativ apropiat de vechiul obiectiv 1 și urmărește accelerarea convergenței statelor membre și a regiunilor celor mai puțin dezvoltate prin îmbunătățirea condițiilor de creștere economică și de ocupare a forței de muncă. Acesta vizează statele membre și regiunile cele mai puțin dezvoltate. Domeniile de acțiune sunt capitalul fizic și uman, inovarea și societatea cunoașterii, adaptabilitatea la schimbări, mediul și eficacitatea administrativă. Obiectivul este finanțat prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european (FSE) și prin Fondul de coeziune.

Resursele totale alocate acestui obiectiv pentru această perioadă se ridică la 81,54 % din total. Sunt eligibile:

 • pentru fondurile structurale (FEDER și FSE):
 • pentru Fondul de coeziune: statele membre al căror venit național brut (VNB) pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din media comunitară și care derulează programe de convergență economică. Acestea beneficiază de 23,22 % din resursele alocate acestui obiectiv. Regiunile în care VNB pe cap de locuitor depășește 90 % din media comunitară datorită efectului statistic (rezultat din extinderea UE la regiunile mai defavorizate) beneficiază de o finanțare tranzitorie, specifică și degresivă;
 • pentru finanțare specifică din partea FEDER: regiunile ultraperiferice. Scopul este de a facilita integrarea lor pe piața internă și de a ține seama de constrângerile lor specifice (compensarea costurilor excesive datorate, în special, distanței).

Pentru acest obiectiv, plafoanele aplicabile ratelor de cofinanțare sunt următoarele:

 • 75 % din cheltuielile publice cofinanțate prin FEDER sau FSE. Acest plafon poate ajunge la 80 % dacă regiunile eligibile sunt situate într-un stat membru care beneficiază de Fondul de coeziune. Plafonul poate atinge chiar 85 % în cazul regiunilor ultraperiferice;
 • 85 % din cheltuielile publice cofinanțate prin Fondul de coeziune;
 • 50 % din cheltuielile publice cofinanțate în regiunile ultraperiferice (o nouă alocare suplimentară din FEDER menită să compenseze costurile excesive).

Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă

Obiectivul competitivitate regională și ocuparea forței de muncă vizează consolidarea competitivității, ocupării forței de muncă și atractivității regiunilor, altele decât cele mai defavorizate. Acesta trebuie să contribuie la anticiparea schimbărilor economice și sociale, la promovarea inovării și a spiritului antreprenorial, la protecția mediului, precum și la accesabilitatea, adaptabilitatea și dezvoltarea piețelor muncii favorabile incluziunii. Obiectivul este finanțat prin FEDER și FSE.

Regiunile eligibile sunt:

 • regiunile care s-au încadrat la obiectivul 1 în perioada 2000-2006, care nu mai îndeplinesc criteriile de eligibilitate regională ale obiectivului convergență și care, prin urmare, beneficiază de sprijin tranzitoriu. Comisiei i-a revenit sarcina de a întocmi o listă a acestor regiuni care, odată adoptată, este valabilă pentru perioada 2007-2013;
 • toate celelalte regiuni ale UE neincluse la obiectivul convergență.

În ceea ce privește programele finanțate prin FSE, Comisia propune patru priorități în contextul Strategiei europene pentru ocuparea forței de muncă (EES): îmbunătățirea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor, îmbunătățirea accesului pe piața muncii, consolidarea incluziunii sociale și implementarea de reforme în domeniul ocupării forței de muncă și incluziunii.

Resursele destinate acestui obiectiv se ridică la 15,95 % din total, repartizate în mod egal între FEDER și FSE. Din acestea:

 • 78,86 % sunt destinate regiunilor neincluse la obiectivul convergență;
 • 21,14 % sunt alocate cu titlu de sprijin tranzitoriu degresiv.

În cadrul acestui obiectiv, acțiunile pot fi cofinanțate într-o proporție de până la 50 % din cheltuielile publice. Plafonul este de până la 85 % în cazul regiunilor ultraperiferice.

Cooperare teritorială europeană

Obiectivul cooperare teritorială europeană vizează consolidarea cooperării la nivel transfrontalier, transnațional și interregional și se bazează pe vechea inițiativă europeană INTERREG. Acest obiectiv este finanțat prin FEDER. Vizează să promoveze soluții comune pentru autoritățile vecine în domeniul dezvoltării urbane, rurale și costiere, dezvoltarea relațiilor economice și crearea de rețele de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). Cooperarea se axează pe cercetare, dezvoltare, societatea informațională, mediu, prevenirea riscurilor și gestionarea integrată a apei.

Sunt eligibile regiunile de nivel NUTS III situate de-a lungul frontierelor terestre interne, anumite frontiere externe, precum și anumite regiuni situate de-a lungul frontierelor maritime, separate de maximum 150 de kilometri. Comisia trebuie să adopte o listă a regiunilor eligibile.

Întregul teritoriu al UE este eligibil pentru rețelele de cooperare și schimburile de experiență. Plafonul de cofinanțare este de 75 % din cheltuielile publice.

Resursele destinate acestui obiectiv se ridică la 2,52 % din total, fiind finanțate integral prin FEDER. Acestea sunt repartizate între diferitele componente, astfel:

 • 73,86 % pentru finanțarea cooperării transfrontaliere;
 • 20,95 % pentru finanțarea cooperării transnaționale;
 • 5,19 % pentru finanțarea cooperării interregionale.

DISPOZIȚII SPECIFICE CELOR TREI OBIECTIVE

Principii de intervenție

Fondurile vin în completarea măsurilor naționale, inclusiv a măsurilor la nivel regional și local. Comisia și statele membre asigură coerența intervențiilor fondurilor cu măsurile, politicile și prioritățile UE și complementaritatea cu celelalte instrumente financiare comunitare.

Obiectivele fondurilor sunt urmărite în cadrul unei programări multianuale și al unei cooperări strânse între Comisie și fiecare stat membru.

Abordare strategică

Consiliul adoptă orientările strategice comunitare în materie de coeziune, care definesc prioritățile și obiectivele politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013. Orientările contribuie la coerența și eficiența punerii în aplicare a fondurilor structurale.

Pe baza acestor orientări, statele membre adoptă ulterior cadrul strategic național de referință. Cadrul servește drept bază pentru programarea acțiunilor finanțate de fonduri. Acesta asigură coerența cu intervențiile fondurilor și cu orientările strategice.

Programe operaționale

Programele operaționale ale statelor membre au acoperit perioada 1 ianuarie 2007–31 decembrie 2013. Un program operațional trebuie să includă doar unul dintre cele trei obiective și beneficiază de finanțare din partea unui singur fond. Comisia evaluează fiecare program propus pentru a determina dacă acesta contribuie la obiectivele și prioritățile:

 • cadrului strategic național de referință;
 • orientărilor strategice comunitare în materie de coeziune.

Programele operaționale aferente obiectivelor convergență și competitivitate regională și ocuparea forței de muncă trebuie să conțină, printre altele:

 • o justificare a priorităților în temeiul orientărilor strategice în materie de coeziune și al cadrului strategic național de referință;
 • informații privind axele prioritare și obiectivele specifice ale acestora;
 • un plan de finanțare;
 • dispozițiile de punere în aplicare a programului operațional;
 • o listă a proiectelor majore. Acestea sunt proiecte aferente unei operațiuni care include un ansamblu de lucrări, activități sau servicii al căror cost total depășește 25 de milioane de euro pentru mediu și 50 de milioane de euro pentru alte domenii.

Gestionare, supraveghere și control

Statele membre își asumă responsabilitatea gestionării și controlului programelor operaționale. Acestea trebuie să se asigure, în special, că sistemele de gestionare și control sunt stabilite în conformitate cu dispozițiile regulamentului. În plus, acestea trebuie să prevină, să detecteze și să corecteze neregularitățile și recuperează sumele plătite în mod necuvenit.

Sistemele de gestionare și de control ale programelor operaționale aplicate de statele membre trebuie să prevadă:

 • definiția funcțiilor organismelor care au responsabilitatea gestionării și controlului;
 • respectarea principiului de separare a funcțiilor între aceste organisme;
 • proceduri pentru asigurarea corectitudinii și regularității cheltuielilor declarate în cadrul programului operațional;
 • sisteme fiabile de contabilitate, supraveghere și informare financiară;
 • un sistem de comunicare a informațiilor și de supraveghere în cazul în care organismul responsabil încredințează îndeplinirea atribuțiilor unui alt organism;
 • dispoziții privind auditul funcționării sistemelor;
 • sisteme și proceduri care garantează o pistă de audit adecvată;
 • proceduri de comunicare a informațiilor și de supraveghere pentru neregularitățile și recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit.

Pentru fiecare program operațional, statul membru trebuie să desemneze:

 • o autoritate de gestionare (o autoritate publică sau un organism public sau privat național, regional sau local desemnat de statul membru pentru gestionarea programului operațional);
 • o autoritate de certificare (o autoritate sau un organism public național, regional sau local desemnat de statul membru pentru certificarea cheltuielilor și a cererilor de plată înainte de a fi trimise Comisiei;
 • o autoritate de audit (o autoritate sau un organism public național, regional sau local desemnat de statul membru pentru fiecare program operațional și însărcinat cu verificarea funcționării eficiente a sistemului de gestionare și de control).

Informare și publicitate

Statul membru și autoritatea de gestionare pentru programul operațional trebuie să furnizeze informații și să asigure publicitatea operațiunilor și programelor care fac obiectul unei cofinanțări. Informațiile respective trebuie să fie destinate cetățenilor Uniunii Europene și beneficiarilor, în scopul punerii în valoare a rolului Comunității și al asigurării transparenței în ceea ce privește intervenția din fonduri.

CONTEXT

Celelalte dispoziții privind politica de coeziune pentru perioada 2007-2013 sunt incluse în patru regulamente specifice referitoare la:

În plan politic, politica de coeziune pentru perioada 2007–2013 își are baza financiară în acordul interinstituțional și în cadrul financiar pentru perioada 2007-2013.

TABEL RECAPITULATIV

Obiective

Instrumente financiare

Convergență

 • FEDER
 • FSE
 • Fondurile de coeziune

Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă

 • FEDER
 • FSE

Cooperare teritorială europeană

 • FEDER

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

1.8.2006

-

JO L 210 din 31.7.2006

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1341/2008

24.12.2008

-

JO L 348 din 24.12.2008

Regulamentul (CE) nr. 85/2009

30.1.2009

-

JO L 25 din 29.1.2009

Regulamentul (CE) nr. 284/2009

9.4.2009

-

JO L 94 din 8.4.2009

Regulamentul (UE) nr. 539/2010

25.6.2010

-

JO L 158 din 24.6.2010

Regulamentul (UE) nr. 1310/2011

23.12.2011

-

JO L 337 din 20.12.2011

Regulamentul (UE) nr. 1311/2011

20.12.2011

-

JO L 337 din 20.12.2011

Regulamentul (UE) nr. 423/2012

23.5.2012

-

JO L 133 din 23.5.2012

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Decizia 2010/802/UE a Comisiei din 21 decembrie 2010 de scutire a anumitor cazuri de nereguli care decurg din operațiunile cofinanțate de fondurile structurale și de Fondul de coeziune pentru perioada de programare 2000-2006 de la cerințele speciale de raportare prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1681/94 și la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/94 [Jurnalul Oficial L 341 din 23.12.2010].

Decizia 2007/766/CE a Comisiei din 14 noiembrie 2007 de stabilire a listei regiunilor și a zonelor eligibile pentru o finanțare din componenta de cooperare transfrontalieră a instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA) în scopul cooperării transfrontaliere între statele membre și țările beneficiare pentru perioada 2007-2013 [Jurnalul Oficial L 310 din 28.11.2007].

Decizia 2006/769/CE a Comisiei din 31 octombrie 2006 de întocmire a listei regiunilor și zonelor eligibile pentru finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională în temeiul componentelor transfrontaliere și transnaționale ale obiectivului Cooperare teritorială europeană pentru perioada 2007-2013 [Jurnalul Oficial L 312 din 11.11.2006].

Decizia 2006/597/CE a Comisiei din 4 august 2006 de stabilire a listei de regiuni eligibile pentru o finanțare din fondurile structurale, pe o bază tranzitorie și specifică, în temeiul obiectivului competitivitate regională și ocuparea forței de muncă pentru perioada 2007-2013 [Jurnalul Oficial L 243 din 6.9.2006].

Decizia 2006/596/CE a Comisiei din 4 august 2006 de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru o finanțare din Fondul de coeziune pentru perioada 2007-2013 [Jurnalul Oficial L 243 din 6.9.2006].

Decizia 2006/595/CE a Comisiei din 4 august 2006 de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru o finanțare din fondurile structurale în temeiul obiectivului de convergență pentru perioada 2007-2013 [Jurnalul Oficial L 243 din 6.9.2006].

Regulamentul (UE) nr. 1297/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care sunt afectate sau amenințate de dificultăți grave cu privire la stabilitatea lor financiară, la normele privind dezangajarea pentru anumite state membre și la normele privind plata soldului final [Jurnalul Oficial L 347 din 20.12.2013].

Regulamentul de modificare prevede două măsuri:

 • Pentru plățile efectuate din Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), din Fondul social european (FSE) și din Fondul de coeziune, ratele de cofinanțare din partea UE vor fi mărite cu zece puncte procentuale, până la maximum 95 %. Aceste rate de cofinanțare mărite se vor aplica în cazul țărilor care beneficiau de asistență financiară în momentul intrării în vigoare a regulamentului, acestea fiind Cipru, Grecia, Irlanda (în funcție de momentul în care va părăsi programul său de ajustare) și Portugalia, urmând a se aplica până în 31 decembrie 2015. Completările nu ridică suma totală a creditelor pentru țările afectate, ceea ce înseamnă că nu sunt necesare fonduri suplimentare din partea UE.
 • România și Slovacia vor avea la dispoziție un an în plus pentru a utiliza angajamentele din 2011 și 2012, ceea ce înseamnă că aceste angajamente pot fi utilizate până la sfârșitul anilor 2014, respectiv 2015 (în loc de sfârșitul anilor 2013 și 2014). Acest lucru va contribui probabil la îmbunătățirea absorbției fondurilor în țările respective și răspunde la o invitație a Consiliului European din 8 februarie 2013 de identificare a unei soluții privind reducerea riscului dezangajării automate a fondurilor din pachetele naționale 2007-2013 pentru România și Slovacia, care sunt afectate de plafonarea la 110 % în ceea ce privește posibila creștere a alocărilor de coeziune pentru 2014-2020 față de 2007-2013.

Ultima actualizare: 07.03.2014

Top