Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Producția și etichetarea produselor ecologice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Producția și etichetarea produselor ecologice

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului – producția ecologică și etichetarea produselor ecologice

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește un nou cadru juridic pentru produsele ecologice. Acesta conține obiectivele de bază și principiile generale aplicabile agriculturii ecologice și ilustrează normele privind producția, etichetarea, controalele și schimburile cu țările din afara UE.

Armonizând normele privind producția, etichetarea și controlul produselor ecologice, regulamentul urmărește să asigure:

o concurență loială în rândul producătorilor și

o încredere sporită față de aceste produse în rândul consumatorilor.

ASPECTE-CHEIE

Domeniu de aplicare

Cadrul se referă la:

produsele agricole (inclusiv cele provenite din acvacultură) neprocesate sau procesate și destinate consumului uman;

hrana pentru animale;

materialul de înmulțire vegetativ (de exemplu, rădăcini și vițe) și semințele pentru cultivare;

drojdia folosită drept aliment sau hrană pentru animale.

Obiective și principii

Obiectivele vizează agricultura durabilă și calitatea producției, care trebuie să corespundă nevoilor consumatorilor.

Principiile generale privesc, de exemplu, metodele de producție specifice, utilizarea resurselor naturale și limitarea strictă a utilizării materiilor prime chimice de sinteză.

De asemenea, regulamentul introduce principii specifice care se referă la agricultură, procesarea alimentelor ecologice și a hranei ecologice pentru animale.

Norme aplicabile producției

Conform normelor generale aplicabile producției ecologice, organismele modificate genetic (OMG-uri) sunt interzise sub orice formă. Normele privind etichetarea alimentelor le permit operatorilor să se asigure că respectă această interdicție. Tratarea cu radiații ionizante este, de asemenea, interzisă.

Operatorii care doresc să practice în aceeași exploatație cele două tipuri de producție agricolă (ecologică și neecologică) trebuie să separe animalele și parcelele pentru aceste două activități.

Producția vegetală ecologică trebuie să respecte unele reguli care privesc:

prelucrarea solului, care trebuie să respecte viața și fertilitatea naturală a acestuia;

prevenirea daunelor, care trebuie să se bazeze pe metode naturale, dar poate recurge la utilizarea unui număr limitat de produse fitofarmaceutice autorizate de Comisia Europeană (articolul 16 din regulament);

semințele și materialul de înmulțire vegetativ, care trebuie să fie produse prin metoda ecologică;

produsele de curățire, care trebuie să fi fost autorizate de Comisie.

Plantele sălbatice culese în anumite zone sunt, de asemenea, clasificate ca produse ecologice în măsura în care respectă anumite condiții privind recoltarea și zona de proveniență (de exemplu, locul din care sunt culese nu a fost tratat de cel puțin trei ani cu produse care nu sunt autorizate). Algele marine pot, la rândul lor, să fie considerate produse ecologice, atât timp cât zona lor de producție și metoda de recoltare îndeplinesc anumite condiții.

Producția animalieră ecologică trebuie să respecte anumite norme care privesc:

originea animalelor, care trebuie să se nască și să fie crescute în exploatații ecologice;

practicile de gestionare și îngrijire a animalelor, care se referă, printre altele, la anumite condiții de adăpostire a acestora;

metodele de reproducere a animalelor, în general naturale;

hrana animalelor, care trebuie să fie de origine ecologică;

prevenirea bolilor;

curățirea și dezinfecția, care nu implică decât produse autorizate de Comisie.

Norme specifice analoge se aplică animalelor de acvacultură.

Comisia autorizează utilizarea unui număr limitat de produse și substanțe în agricultura ecologică. Acestea pot fi destinate îngrijirii plantelor, hranei animalelor și curățirii instalațiilor utilizate pentru producția animală și vegetală. Comisia poate stabili, de asemenea, anumite limite și condiții privind aplicarea acestor produse.

Exploatațiile care încep o activitate de producție ecologică trebuie să treacă printr-o perioadă de conversie – o etapă de tranziție pe parcursul căreia trebuie respectate practicile ecologice. Regulamentul stabilește norme care reglementează această perioadă de conversie.

Hrana ecologică procesată pentru animale trebuie să conțină materii prime ecologice și nu poate fi procesată cu ajutorul solvenților de sinteză. Alimentele procesate trebuie să conțină în principal ingrediente de proveniență agricolă. Alte ingrediente sunt permise dacă au fost autorizate de Comisie. Drojdia ecologică trebuie să fie produsă pe baza unor substraturi ecologice și a altor ingrediente autorizate.

Comisia poate să prevadă derogări de la dispozițiile privind obiectivele, normele de producție și etichetarea. Aceste derogări trebuie să fie limitate în timp și la anumite cazuri particulare.

Etichetarea

Etichetarea, publicitatea sau documentele comerciale pot conține anumiți termeni, cum ar fi „eco” și „bio” , pentru a caracteriza un produs ecologic, ingredientele sau materiile prime ale acestuia.

Etichetarea unui produs ecologic trebuie să fie ușor vizibilă pe ambalaj și să conțină o referință la organismul de control care certifică produsul în cauză.

Începând cu 1 iulie 2010, utilizarea siglei UE pe produsele alimentare provenite din agricultura ecologică este obligatorie, la fel ca indicarea locului de proveniență a materiilor prime din care sunt fabricate acestea. Această indicație va trebui să figureze în același câmp vizual cu sigla UE.

Controale

Respectarea dispozițiilor prevăzute în acest regulament este garantată printr-un sistem de control care funcționează pe baza Regulamentului (CE) nr. 882/2004 și a măsurilor de precauție și de control stabilite de Comisie. Acest sistem garantează trasabilitatea alimentelor conform Regulamentului CE nr. 178/2002 .

O evaluare a riscului de încălcare determină natura și frecvența controalelor. Acestea sunt gestionate de autoritățile desemnate de către țările UE. În anumite condiții, autoritățile în cauză pot delega unele sarcini de control către organisme acreditate, dar ele rămân responsabile cu supravegherea controalelor efectuate și acordarea delegațiilor. Țările UE trebuie să comunice în mod regulat Comisiei lista autorităților și organismelor de control (cea mai recentă listă a organismelor sau autorităților publice responsabile de activitatea de control a fost publicată în 2014).

Autoritățile trebuie, de asemenea, să controleze activitățile fiecărui operator implicat în comercializarea unui produs ecologic înaintea introducerii acestuia pe piață. În urma acestui control, operatorul primește o certificare privind respectarea dispozițiilor acestui regulament. Atunci când se constată nereguli, autoritatea trebuie să se asigure că etichetarea produselor în cauză nu conține nicio referință la modul de producție ecologic.

Schimburi cu țările din afara UE

Produsele provenite din țările din afara UE pot, de asemenea, să fie comercializate pe piața UE ca produse ecologice în măsura în care respectă dispozițiile acestui regulament și au fost supuse unui control. Acest control poate fi efectuat fie de un organism recunoscut de UE, fie de un organism de control acreditat.

Comercializarea și supravegherea statistică

Comercializarea unui produs ecologic nu poate fi în niciun fel împiedicată de autoritățile unei țări a UE alta decât cea a autorității care l-a controlat.

Comisia întreprinde o activitate de supraveghere statistică bazată pe datele furnizate de țările UE. Comitetul de reglementare privind producția ecologică asistă Comisia la definirea politicilor privind agricultura ecologică.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu 1 ianuarie 2009.

CONTEXT

Acest regulament a luat naștere în cadrul unei serii de inițiative în favoarea agriculturii ecologice. În 2014, Comisia a aprobat un plan de acțiune pentru viitorul producției ecologice în Europa.

În prezent există o propunere de abrogare și de înlocuire a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 cu un regulament care urmărește simplificarea legislației, clarificarea anumitor norme și abordarea anumitor puncte slabe ale sistemului de control.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189 din 20.7.2007, pp. 1-23)

Modificările și completările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 834/2007 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Norme de aplicare

Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția biologică, etichetarea și controalele (Jurnalul Oficial L 250, 18.9.2008, pp. 1-84)

Data ultimei actualizări: 29.10.2015

Top