Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Controlul Salmonellei și al altor agenți zoonotici

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Controlul Salmonellei și al altor agenți zoonotici

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 privind protecția sănătății umane împotriva salmonellei și a altor agenți zoonotici specifici, prezenți în rețeaua alimentară

CARE ESTE OBIECTIVUL REGULAMENTULUI?

Regulamentul are obiectivul de a asigura depistarea și controlul Salmonellei în toate stadiile, îndeosebi în cursul producției primare (în acest context, reproducerea și creșterea păsărilor de curte și a altor efective de animale) și în nutriția animalelor, pentru a reduce prevalența acesteia și riscul pentru sănătatea publică.

ASPECTE-CHEIE

Salmonella este o bacterie întâlnită în mod obișnuit în intestinele păsărilor și ale mamiferelor sănătoase, care poate cauza o boală numită salmoneloză la om prin intermediul produselor alimentare contaminate, în special al ouălor și al cărnii de porc și, într-o măsură mai mică, al cărnii de pasăre. Printre simptome se numără febra, diareea și crampele abdominale.

Domeniul de aplicare

Regulamentul vizează:

 • obiectivele privind reducerea Salmonellei (și a altor agenți zoonotici*);
 • aprobarea programelor de control stabilite de țările UE și de întreprinderile din sectorul alimentației umane și nutriției animalelor;
 • normele privind anumite metode utilizate pentru reducerea prevalenței;
 • normele privind comerțul pe teritoriul UE și importurile unor animale și al produselor derivate provenind din țări din afara UE.

Regulamentul nu se aplică producției primare în scopul utilizării domestice private sau al aprovizionării locale directe cu cantități mici.

Obiectivele UE

După consultarea cu țările UE, Comisia Europeană a propus obiective de control în producția primară. Acestea sunt exprimate ca procentul maxim permis de efective sau șepteluri infectate, reducerea minimă necesară și termenul în care trebuie atins obiectivul.

Obiectivele UE, care trebuie îndeplinite în termen de trei ani de la start, în anul respectiv pentru fiecare grup de animale, au fost stabilite pentru următoarele:

 • 2007: șeptelurile de reproducție a puilor (Gallus gallus);
 • 2008: găini ouătoare;
 • 2009: pui de carne;
 • 2010: curcani.

Programe naționale de control

Pentru realizarea obiectivelor, țările UE au trebuit să elaboreze programe naționale de control, care acoperă cel puțin producția hranei pentru animale, producția primară de animale, precum și prelucrarea și prepararea produselor alimentare, pentru:

 • depistarea infecțiilor;
 • definirea responsabilităților autorităților publice și ale întreprinderilor din sectorul alimentației umane și nutriției animalelor;
 • abordarea unor măsuri de control specifice, în special pentru a proteja sănătatea publică, incluzând modul de utilizare a antimicrobienilor și a vaccinurilor [consultați Regulamentul (CE) nr. 1177/2006 al Comisiei];
 • evaluarea progreselor și revizuirea, dacă este necesar.

Aceste programe naționale au trebuit să fie aprobate de către Comisia Europeană și sunt cofinanțate de aceasta.

Ouăle

Regulamentul (CE) nr. 1237/2007 al Comisiei a modificat Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 și interzice introducerea pe piață a ouălor provenind din șepteluri de găini ouătoare infectate cu anumite forme de Salmonella.

Alte produse alimentare

De-a lungul lanțului alimentar, măsurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 sunt suplimentate cu criterii microbiologice pentru Salmonella, L. monocytogenes și alți agenți zoonotici sau indicatori ai acestora, stabiliți în Regulamentul (CE) nr. 2073/2005. Acesta stabilește criteriile microbiologice pentru anumite microorganisme și norme pentru operatorii din sectorul alimentar referitoare la cerințele din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare.

Siguranța produselor alimentare supuse unor teste nu poate fi garantată doar prin testarea microbiologică, dar aceste criterii oferă obiective și puncte de referință pentru a ajuta autoritățile și întreprinderile din sectorul alimentației umane să gestioneze și să monitorizeze siguranța alimentară.

Garanții specifice în materie deSalmonellapentru comerțul către unele țări ale UE

Șeptelurile sau produsele alimentare trebuie să fie supuse unor teste de depistare a Salmonellei înainte de a fi comercializate în Finlanda, Suedia și Norvegia (animale vii, ouă și carne) și în Danemarca (ouă), iar rezultatele să fie indicate în certificatele de sănătate animală corespunzătoare prevăzute de legislația UE.

 • Decizia 95/410/CE a Consiliului cu privire la păsările pentru sacrificare;
 • Decizia 2004/235/CE a Comisiei cu privire la găinile ouătoare;
 • Decizia 2003/644/CE a Comisiei cu privire la găinile de reproducție;
 • Regulamentul (CE) nr. 1688/2005 al Comisiei cu privire la anumite cărnuri și ouă.

Importuri

Pentru a fi autorizate oficial să exporte păsări vii, ouă pentru incubație sau pentru gătit în UE, țările din afara UE trebuie să aibă programe de control echivalente. Astfel de aprobări fac obiectul Deciziei 2007/843/CE a Comisiei. Produsele alimentare exportate în UE trebuie să respecte criteriile de siguranță alimentară și trebuie oferite garanții echivalente cu privire la criteriile de igienă a prelucrării.

Laboratoarele europene și naționale de referință

Comisia a desemnat și finanțează programul de lucru al unui laborator european de referință pentru fiecare dintre agenții zoonotici cei mai relevanți. Țările UE au desemnat laboratoare naționale de referință pentru analiza și testarea acestor agenți zoonotici.

Rapoarte

Tendințele privind apariția agenților prezenți în rețeaua alimentară la oameni, animale, în produse alimentare și furaje pot fi găsite pe site-ul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară. Demn de menționat este faptul că salmoneloza la om a scăzut de la aproape 200 000 de cazuri pe an în 2004 la aproximativ 90 000 în 2014.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu 12 iunie 2004.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Agent zoonotic: o bacterie, precum Salmonella, care cauzează infecții sau boli transmise direct sau indirect între animale și oameni, de exemplu, prin produse alimentare contaminate sau prin contact.

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul salmonellei și al altor agenți zoonotici specifici, prezenți în rețeaua alimentară (JO L 325, 12.12.2003, pp. 1-15)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Decizia95/410/CE a Consiliului din 22 iunie 1995 de stabilire a normelor de testare microbiologică prin prelevarea de mostre în unitatea de origine a păsărilor pentru sacrificare destinate Finlandei și Suediei (JO L 243, 11.10.1995, pp. 25-28)

Versiunea consolidată

Decizia 2003/644/CE a Comisiei din 8 septembrie 2003 de stabilire a garanțiilor suplimentare privind salmonella pentru transporturile către Finlanda și Suedia de păsări de reproducție și de pui de o zi destinați introducerii în efective de păsări de reproducție sau în efective de păsări pentru producție (JO L 228, 12.9.2003, pp. 29-34)

Decizia 2004/235/CE a Comisiei din 1 martie 2004 de stabilire a garanțiilor suplimentare, cu privire la salmonella, pentru expedierile de găini ouătoare către Finlanda și Suedia (JO L 72, 11.3.2004, pp. 86-90)

Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, pp. 1-54)

Versiunea consolidată

Regulamentul (CE) nr. 1688/2005 al Comisiei din 14 octombrie 2005 privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește garanțiile speciale în materie de salmonella pentru transporturile de anumite cărnuri și ouă către Finlanda și Suedia (JO L 271, 15.10.2005, pp. 17-28)

Versiunea consolidată

Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare (JO L 338, 22.12.2005, pp. 1-26)

Versiunea consolidată

Regulamentul (CE) nr. 1177/2006 al Comisiei din 1 august 2006 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele în vederea utilizării de metode de control specifice în cadrul programelor naționale de control al salmonelei la păsările de curte (JO L 212 2.8.2006, pp. 3-5)

Regulamentul (CE) nr. 1237/2007 al Comisiei din 23 octombrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și a Deciziei 2006/696/CE în ceea ce privește introducerea pe piață a ouălor provenind din efective de găini ouătoare infectate cu Salmonella (JO L 280, 24.10.2007, pp. 5-9)

Regulamentul (CE) nr. 213/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1003/2005 în ceea ce privește controlul și testarea salmonelei în efectivele de reproducție din specia Gallus gallus și de curcani (JO L 73, 19.3.2009, pp. 5-11)

Regulamentul (UE) nr. 200/2010 al Comisiei din 10 martie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește obiectivul UE de reducere a prevalenței anumitor serotipuri de Salmonella la efectivele reproducătoare adulte din specia Gallus gallus (JO L 61, 11.3.2010, pp. 1-9)

Versiunea consolidată

Regulamentul (UE) nr. 517/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la stabilirea unui obiectiv al UE de reducere a prevalenței anumitor serotipuri de Salmonella la găinile ouătoare din specia Gallus gallus și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 și a Regulamentului (UE) nr. 200/2010 al Comisiei (JO L 138, 26.5.2011, pp. 45-51)

Versiunea consolidată

Regulamentul (UE) nr. 200/2012 al Comisiei din 8 martie 2012 privind un obiectiv al Uniunii de reducere a Salmonella enteritidis și Salmonella typhimurium la efectivele de pui de carne, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 71, 9.3.2012, pp. 31-36)

Versiunea consolidată

Data ultimei actualizări: 28.07.2016

Top