Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Igiena furajelor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Igiena furajelor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 183/2005 – cerințe privind igiena furajelor

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Principalul obiectiv al regulamentului este de a asigura un nivel ridicat de protecție a vieții umane, precum și protecția sănătății animale și a mediului.
 • Acest regulament garantează asigurarea siguranței furajelor în toate stadiile care pot avea un impact asupra siguranței furajelor și a produselor alimentare, inclusiv în producția primară*.
 • Actul introduce un sistem al răspunderii și cerințe menite să garanteze că furajele sunt sigure și de bună calitate, asigurând trasabilitatea acestora pe parcursul întregului lanț al furajelor.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Regulamentul se aplică activităților fabricanților din sectorul hranei pentru animale, de la producția primară a furajelor până la introducerea acestora pe piață, precum și hranei pentru animalele de la care se obțin produse alimentare, importurilor de furaje provenite din țări din afara UE și exporturilor de furaje în aceste țări.

Excluderi

Din domeniul de aplicare se exclud următoarele:

 • producția casnică privată de hrană pentru animalele de la care se obțin produse alimentare destinate consumului casnic privat și pentru animalele care nu sunt deținute în scopul producției de produse alimentare;
 • hrana pentru animalele de la care se obțin produse alimentare destinate consumului casnic privat;
 • livrarea directă, de către producător, a unor mici cantități de produse primare consumatorilor sau unor unități locale de desfacere cu amănuntul care livrează direct consumatorilor;
 • hrana pentru animalele care nu sunt deținute în scopul producției de produse alimentare;
 • furnizarea directă, de către producător, pe plan local, a unor cantități mici din producția primară de furaje unor exploatații agricole locale, în scopul utilizării în cadrul acestor exploatații;
 • vânzarea cu amănuntul de hrană pentru animalele de companie.

Elemente principale:

 • înregistrarea obligatorie a tuturor fabricanților din sectorul hranei pentru animale de către autoritatea competentă;
 • autorizarea unităților din sectorul hranei pentru animale care exercită activități ce implică substanțe mai sensibile, cum ar fi anumiți aditivi pentru hrana animalelor, preamestecuri* și furaje combinate*;
 • introducerea unor cerințe obligatorii pentru producția furajelor la nivel de fermă;
 • cerințe uniforme în domeniul igienei, pe care trebuie să le respecte toate întreprinderile din sectorul hranei pentru animale;
 • bune practici de igienă care trebuie aplicate la toate nivelurile de producție agricolă și în ceea ce privește utilizarea furajelor;
 • introducerea principiilor de analiză a riscurilor și puncte de control decisiv (HACCP)* pentru fabricanții din sectorul hranei pentru animale care nu desfășoară activități de producție primară;
 • încurajarea elaborării unor ghiduri UE și naționale de bune practici în producția de furaje.

Întreprinderile din sectorul hranei pentru animale care desfășoară activități de producție primară de furaje

Aceste întreprinderi trebuie să prevină, să elimine sau să reducă riscurile la adresa siguranței furajelor în timpul producției, al preparării, al curățării, al ambalării, al antrepozitării și al transportului acestor produse (anexa I). Întreprinderile trebuie să întocmească registre privind măsurile luate pentru controlul riscurilor de contaminare.

Alți exploatanți din sectorul hranei pentru animale

 • Aceste întreprinderi trebuie să adopte măsuri pentru a garanta siguranța produselor pe care le fabrică, le transportă sau le utilizează. Aceste măsuri sunt detaliate în anexa II și vizează în principal:

  • instalațiile și echipamentele;
  • formarea personalului;
  • organizarea și supravegherea diferitor etape ale producției;
  • documentele pe care trebuie să le păstreze exploatanții.
 • De asemenea, aceste întreprinderi trebuie să aplice principiile HACCP și să păstreze documente care să dovedească faptul că le respectă.
 • Întreprinderile trebuie:

  • să întreprindă acțiuni de corecție când supravegherea indică faptul că un punct critic (a se vedea principiile HACCP) nu este controlat;
  • să stabilească proceduri interne destinate verificării caracterului eficient al măsurilor adoptate;
  • să păstreze dosare pentru a dovedi că au aplicat aceste măsuri.

Înregistrarea și autorizarea

 • Întreprinderile din sectorul hranei pentru animale (inclusiv cele responsabile de producția primară de furaje) trebuie să se înregistreze la autoritățile competente din țara respectivă. Aceste întreprinderi trebuie să furnizeze informații actualizate și să coopereze în cazul unor controale.
 • Dacă legislația națională sau a UE impune acest lucru, fabricanții din sectorul hranei pentru animale se asigură că unitățile subordonate unt autorizate de autoritatea competentă și nu pot exercita nicio activitate fără aprobare. Fiecare țară a UE trebuie să păstreze o listă a unităților autorizate. Când o unitate nu mai îndeplinește cerințele care îi reglementează activitatea, aprobarea poate fi suspendată temporar sau anulată.

Ghiduri de bune practici

Atât Comisia, cât și țările UE publică ghiduri de bune practici în sectorul hranei pentru animale și cu privire la aplicarea principiilor HACCP. Acestea trebuie elaborate în conformitate cu principiile din Codex Alimentarius și după consultarea tuturor părților interesate. În cazul în care au fost întocmite ghiduri standardizate la nivelul UE, Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale (cunoscut și ca PAFF) se asigură că se poate pune în practică conținutul acestor ghiduri.

Modificări

Anexa II la regulament a fost modificată de două ori [prin Regulamentul (UE) nr. 225/2012 și prin Regulamentul (UE) 2015/1905] în ceea ce privește aprobarea întreprinderilor care fabrică produse din uleiuri vegetale și amestecuri de grăsimi și cerințele specifice pentru producerea, depozitarea, transportul și testarea nivelului de dioxină.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică din 1 ianuarie 2006.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Producția primară: producția de produse agricole, inclusiv cultivarea, recoltarea, mulsul, creșterea animalelor (înainte de sacrificare) sau pescuitul, având ca finalitate exclusivă produse care nu sunt supuse niciunei operațiuni de transformare după recoltare, culegere sau captură, cu excepția tratamentului fizic simplu.
Preamestecuri: amestecuri de aditivi pentru hrana animalelor sau amestecuri între unu sau mai mulți aditivi pentru hrana animalelor și materii prime pentru furaje sau apă utilizate ca vectori, care nu sunt destinate utilizării ca hrană directă pentru animale.
Furaje combinate: substanțe organice sau anorganice în amestecuri, care conțin sau nu aditivi și sunt destinate hrănirii animalelor pe cale orală, sub formă de furaje complete sau furaje complementare.
Principii HACCP: acestea stabilesc cerințele care trebuie respectate în toate etapele producției, transformării și distribuirii, pentru a identifica, prin analiza riscurilor, puncte critice care trebuie controlate în vederea garantării siguranței produselor alimentare.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena furajelor (JO L 35, 8.2.2005, pp. 1-22)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 183/2005 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European si Consiliu privind dispozițiile legale, sistemele și a practicile în statele membre și la nivel comunitar în ceea ce privește răspunderea în sectoarele alimentar și al hranei pentru animale și în ceea ce privește sistemele viabile pentru garanții financiare în sectorul hranei pentru animale la nivel comunitar în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena furajelor [COM(2007) 469 final, 14.8.2007].

Data ultimei actualizări: 23.10.2017

Top