Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programul european de monitorizare a Pământului (GMES)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Programul european de monitorizare a Pământului (GMES)

Uniunea Europeană (UE) instituie Programul european de monitorizare a Pământului, denumit GMES, precum și normele privind exploatarea inițială a acestuia în perioada 2011-2013.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 911/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 privind Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) și exploatarea sa inițială (2011-2013).

SINTEZĂ

Programul operațional GMES se bazează pe activitățile de cercetare întreprinse în cadrul celui de Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (2007-2013) și pe activitățile Agenției Spațiale Europene (ESA) privind componenta spațială a programului GMES.

Domeniul de aplicare a GMES

Programul GMES are trei componente:

 • componenta de servicii, care asigură accesul la informații în șase domenii;
 • componenta spațială, care asigură observări spațiale în cele șase domenii enumerate anterior;
 • componenta in situ, care asigură observări prin intermediul instalațiilor aeriene, marine și terestre în cele șase domenii enumerate anterior.

Exploatarea inițială a GMES (2011-2013)

Exploatarea inițială a GMES vizează perioada 2011-2013. Aceasta poate cuprinde acțiuni operaționale în următoarele domenii:

 • componenta de servicii;
 • măsurile de susținere pentru adoptarea serviciilor de către utilizatori;
 • accesul la date;
 • sprijinul pentru colectarea datelor in situ;
 • componenta spațială.

Obiectivele acțiunilor operaționale sunt definite în anexa la regulament.

Organizare

Comisia asigură coordonarea programului GMES cu activitățile desfășurate la nivel național, la nivelul Uniunii și la nivel internațional, în special GEOSS. Aplicarea și funcționarea GMES se întemeiază pe parteneriate încheiate între Uniunea Europeană, statele membre și Agenția Spațială Europeană.

Comisia gestionează fondurile alocate activităților desfășurate în temeiul acestui regulament. Comisia asigură complementaritatea și coerența programului GMES cu alte politici, instrumente și acțiuni corespunzătoare ale Uniunii legate în principal de competitivitate și inovare, coeziune, cercetare, programele privind sistemele europene de navigație prin satelit (GNSS), protecția datelor, sistemul comun de informații referitoare la mediu (SEIS) etc.

Comisia se asigură că specificațiile serviciilor corespund nevoilor utilizatorilor. În acest scop, Comisia stabilește un mecanism transparent pentru implicarea și consultarea periodică a utilizatorilor. În plus, Comisia este asistată de forumul utilizatorilor, alcătuit din reprezentanți ai utilizatorilor publici ai GMES numiți de statele membre.

Coordonarea tehnică și punerea în aplicare a componentei spațiale a GMES sunt delegate ESA, care se sprijină, dacă este necesar, pe Organizația europeană pentru exploatarea sateliților meteorologici (EUMETSAT).

Comisia încredințează coordonarea punerii în aplicare tehnice a serviciilor GMES, dacă este cazul, unor organisme ale Uniunii sau unor organizații interguvernamentale competente.

Furnizarea de servicii

Comisia ia măsurile adecvate pentru a asigura o concurență eficace în furnizarea de servicii GMES și a promova participarea IMM-urilor.

Furnizarea de servicii GMES se descentralizează, dacă este cazul, pentru a se integra la nivel european inventarele datelor de referință realizate de statele membre și a se evita suprapunerile.

Finanțare

Pachetul financiar de referință pentru acțiunile operaționale pentru perioada 2011-2013 este de 107 milioane EUR. Creditele sunt autorizate anual de autoritatea bugetară. Țările terțe sau organizațiile internaționale pot, de asemenea, să aloce programului GMES fonduri suplimentare.

Politica în materie de date și informații GMES

Politica în materie de date și informații pentru acțiuni finanțate în cadrul programului GMES are următoarele obiective:

 • promovarea utilizării și schimbului de informații și date GMES;
 • asigurarea unui acces integral și deschis la informațiile produse de serviciile GMES și la datele colectate prin intermediul infrastructurii GMES, sub rezerva respectării acordurilor internaționale, a restricțiilor de securitate și a condițiilor de acordare a licențelor relevante;
 • consolidarea piețelor observării Pământului din Europa, în scopul stimulării creșterii și creării de locuri de muncă;
 • contribuția la durabilitatea și continuitatea furnizării de date și informații GMES;
 • sprijinirea mediului european al cercetării, inovării și tehnologiei.

Pentru a asigura un cadru propice care să garanteze îndeplinirea obiectivelor acestei politici, asigurând totodată protecția informațiilor, Comisia poate să adopte:

 • măsuri care să stabilească condițiile de înregistrare și acordare a licențelor pentru utilizatorii GMES;
 • măsuri care să definească criteriile de restricționare a accesului la informațiile produse de serviciile GMES și la datele colectate prin infrastructura dedicată a GMES.

Comitetul GMES

Comisia este asistată de Comitetul GMES. Acesta se poate întruni în configurații specifice pentru a aborda chestiuni concrete, în principal cele legate de securitate (Consiliul de securitate).

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 911/2010

9.11.2010

-

JO L 276 din 20.10.2010

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economicși Social Europeanși Comitetul Regiunilor din 28 octombrie 2009 intitulată Monitorizarea globală pentru mediuși securitate (GMES): provocăriși pașii următori pentru componenta spațială [ COM(2009) 589 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economicși Social Europeanși Comitetul Regiunilor din 11 decembrie 2008 intitulată Monitorizarea globală pentru mediuși securitate (GMES): pentru o planetă mai sigură [ COM(2008) 748 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 10 November 2005 – Global Monitoring for Environment and Security (GMES): From Concept to Reality [COM(2005) 565 final – Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economicși Socialși Comitetul Regiunilor din 10 noiembrie 2005 intitulată - Monitorizarea globală pentru mediuși securitate (GMES): de la concept la realitate [COM(2005) 565final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

Propunere de regulament al Parlamentului Europeanși al Consiliului de instituire a programului Copernicusși de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 911/2010 [COM/2013/0312 final - nepublicată în Jurnalul Oficial].

Copernicus este noua denumire a programului european de monitorizare a Pământului, GMES. Acest regulament nou, care ar fi trebuit să intre în vigoare din 1 ianuarie 2014, ar trebui să permită o mai bună definire a guvernanței programului, în special a rolului Comisiei, a obiectivelor programului și a indicatorilor care vor permite aplicarea sa eficientă. Finanțarea maximă alocată programului Copernicus pentru perioada 2014-2020 este de 3,786 milioane €, la prețurile din 2011.

Ultima actualizare: 28.02.2014

Top