Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor chimice și a amestecurilor acestora

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor chimice și a amestecurilor acestora

Acest regulament urmărește să asigure informarea clară a lucrătorilor și a consumatorilor din Uniunea Europeană (UE) cu privire la pericolele asociate substanțelor chimice printr-un sistem de clasificare și de etichetare. Obiectivul este de a garanta descrierea și etichetarea uniformă a pericolelor în toate țările UE.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

SINTEZĂ

Acest regulament urmărește să asigure informarea clară a lucrătorilor și a consumatorilor din Uniunea Europeană (UE) cu privire la pericolele asociate substanțelor chimice printr-un sistem de clasificare și de etichetare. Obiectivul este de a garanta descrierea și etichetarea uniformă a pericolelor în toate țările UE.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul prevede cerințe uniforme privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor chimice și a amestecurilor conform Sistemului Global Armonizat al Organizației Națiunilor Unite (GHS). Actul le impune companiilor să își clasifice, să își eticheteze și să își ambaleze substanțele chimice periculoase în mod adecvat înainte de a le introduce pe piață.

Principalele domenii care nu intră sub incidența acestui regulament sunt: substanțele și amestecurile radioactive, produsele cosmetice, medicamentele și anumite dispozitive medicale, alimentele și transportul mărfurilor periculoase.

ASPECTE-CHEIE

Clasificare

Substanțele și amestecurile sunt clasificate în categorii și clase de pericol specifice: (i) pericol fizico-chimic (de exemplu, lichid inflamabil); (ii) pericol pentru sănătate (de exemplu, toxicitate acută); (iii) pericol pentru mediu (de exemplu, pentru stratul de ozon). Anexa I stabilește criteriile de clasificare și etichetare a substanțelor și a amestecurilor periculoase.

Etichetare

Substanțele și amestecurile trebuie să conțină pe etichetă următoarele informații:

  • identitatea furnizorului;
  • denumirea substanței sau a amestecului și/sau numărul de identificare;
  • cantitatea nominală a unei substanțe sau amestec în pachetele puse la dispoziția publicului larg (cu excepția cazului în care această cantitate se specifică în alt loc pe pachet)
  • pictograme de pericol (reprezentări grafice care combină un simbol și un alt element vizual);
  • cuvinte de avertizare („Atenție” sau „Pericol”);
  • fraze de risc („Pericol de incendiu sau de proiectare”, „Mortal în caz de înghițire” etc.);
  • recomandări de siguranță („Păstrați numai în recipientul original”, „A se proteja de umiditate”, „A nu se lăsa la îndemâna copiilor” etc.).

Ambalare

Ambalajele substanțelor și a amestecurilor periculoase trebuie: (i) să împiedice pierderea de conținut; (ii) să fie confecționate din materiale care rezistă la contactul cu conținutul; (iii) să fie rezistente și solide și (iv) să aibă sisteme de închidere sigilabile.

În unele cazuri sunt necesare sisteme de închidere rezistente la deschiderea de către copii și avertizări tactile.

Armonizare

Industria ar trebui să ajungă la un consens privind clasificarea tuturor substanțelor. Cu toate acestea, pentru riscurile deosebit de grave, în special în cazul substanțelor cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, țările UE pot propune clasificări armonizate, cărora Comisia Europeană să le confere apoi caracter obligatoriu prin lege.

Notificare

Clasificarea și etichetarea oricăror substanțe înregistrate sau periculoase comercializate trebuie notificate Agenției Europene pentru Produse Chimice în vederea includerii acestora în inventarul de clasificare și etichetare pe care Agenția îl actualizează periodic.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu 20 ianuarie 2009. Acesta se aplică în mod obligatoriu substanțelor începând cu data de 1 decembrie 2010, iar amestecurilor, începând cu 1 iunie 2015.

CONTEXT

Regulamentul completează sistemul REACH pentru înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice. Acesta modifică Directiva 67/548/CEE privind substanțele chimice și Directiva 1999/45/CE privind amestecurile și le abrogă începând cu data de 1 iunie 2015.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Comisiei Europene referitor la substanțele chimice.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

20.1.2009 1.12.2010 (titlurile II, III și IV pentru substanțe) 1.6.2015 (titlurile II, III și IV pentru amestecuri)

-

JO L 353, 31.12.2008, pp. 1-1355

ACTE CONEXE

Directiva 2014/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului și a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 65, 5.3.2014, pp. 1-7).

Data ultimei actualizări: 12.03.2015

Top