Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sistemul european de înregistrare a transportatorilor de materiale radioactive (propunere)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Sistemul european de înregistrare a transportatorilor de materiale radioactive (propunere)

Această propunere de regulament vizează înlocuirea procedurilor naţionale de raportare şi de autorizare a transportatorilor de materiale radioactive cu un sistem unic de înregistrare. Punerea în aplicare a regulamentului trebuie să permită simplificarea procedurilor şi reducerea sarcinilor administrative, menţinând în acelaşi timp un nivel ridicat de radioprotecţie.

PROPUNERE

Propunere de Regulament al Consiliului din 30 august 2011 de instituire a unui sistem comunitar de înregistrare a transportatorilor de materiale radioactive [COM(2011) 518 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Această propunere de regulament vizează instituirea unui sistem european de înregistrare a transportatorilor de materiale radioactive *. Scopul sistemului în cauză este să asigure protecţia lucrătorilor şi a populaţiei împotriva pericolelor prezentate de radiaţiile ionizante.

Propunerea se referă la toţi transportatorii care transportă materiale radioactive pe teritoriul Uniunii Europene (UE), din ţări terţe către UE şi din UE către ţări terţe. Aceasta nu vizează transportatorii care transportă materiale radioactive pe calea aerului sau pe cale maritimă.

Înregistrarea transportatorilor

Transportatorii sunt obligaţi să se înregistreze în Sistemul electronic de înregistrare a transportatorilor (ESCReg). Acesta oferă un acces restrâns şi securizat autorităţilor competente din statele membre, transportatorilor înregistraţi, precum şi solicitanţilor, sub rezerva dispoziţiilor din Directiva privind protecţia datelor cu caracter personal. În cazul în care transportatorul este stabilit în unul sau mai multe state membre, cererea acestuia este prelucrată de către autoritatea competentă * din statul membru în care îşi are sediul social. Dacă solicitantul este stabilit într-o ţară terţă, cererea acestuia este prelucrată de către autoritatea competentă din statul membru prin care transportatorul intenţionează să intre prima oară pe teritoriul UE.

Statele membre desemnează o autoritate competentă şi un punct naţional de contact pentru transportul de materiale radioactive.

În cazul în care autoritatea competentă refuză eliberarea unui certificat de înregistrare, transportatorul are posibilitatea de a depune o contestaţie.

Certificatul de înregistrare este recunoscut de toate statele membre şi este valabil pentru o perioadă de cinci ani, putând fi reînnoit.

Condiţiile de transport al materialelor radioactive

După înregistrare, transportatorul este autorizat să efectueze operaţiuni de transport pe întreg teritoriul UE. Pe timpul transportului, acesta trebuie să deţină o copie a certificatului de înregistrare.

Cerinţele naţionale de raportare şi autorizare care se adaugă celor din această propunere de regulament nu se aplică decât pentru transportul următoarelor materiale:

  • materialele fisile;
  • materialele radioactive cu risc înalt.

Cu toate acestea, titularul unei licenţe sau al unei înregistrări eliberate în conformitate cu Directiva privind pericolele prezentate de radiaţiile ionizante poate transporta materiale radioactive fără a fi înregistrat, dacă transportul este inclus în licenţele sau înregistrările pentru toate statele membre pe teritoriul cărora se desfăşoară transportul.

În cazul în care transportatorul nu respectă cerinţele din prezenta propunere de regulament, autoritatea din statul membru în care a fost constatată neconformitatea are posibilitatea de a suspenda, revoca sau modifica înregistrarea acestuia. Poate fi chiar demarată urmărirea penală împotriva transportatorului în cauză.

Context

În 2008, Consiliul şi Parlamentul au adoptat Directiva privind transportul de mărfuri periculoase, în vederea regrupării tuturor modurilor de transport interior. Conform Directivei 96/29/Euratom de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecţia sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei împotriva pericolelor prezentate de radiaţiile ionizante, statele membre trebuie să instituie un sistem de înregistrare a întreprinderilor şi instituţiilor care activează în domeniul materialelor radioactive, inclusiv a transportatorilor. Prin prezenta propunere de regulament, această înregistrare va fi centralizată, pentru a facilita transporturile în UE.

Termeni-cheie ai actului

  • Materiale radioactive: orice material care conţine radionuclizi şi la care atât concentraţia de activitate, cât şi activitatea totală în lot depăşesc valorile specificate în Regulamentul privind transportul de materiale radioactive
  • Autoritate competentă: orice autoritate desemnată de statul membru pentru a îndeplini sarcini în conformitate cu prezentul regulament.

Referinţă

Propunere

Jurnalul Oficial

Procedură

COM(2011) 518 final

-

2011/0225/NLE

See also

  • Direcţia Generală Energie – Energie nucleară, transport (EN)

Ultima actualizare: 30.11.2011

Top