Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Performanța energetică a clădirilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Performanța energetică a clădirilor

Clădirile sunt responsabile pentru 40 % din totalul consumului de energie în Uniunea Europeană (UE). Sectorul construcțiilor se află în expansiune, crescând astfel și cerințele sale privind energia. Limitându-le, UE își va reduce dependența energetică și emisiile de gaze cu efect de seră, înregistrând progrese spre atingerea obiectivului său de reducere a consumului de energie în ansamblu cu 20 % până în 2020.

ACT

Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor

SINTEZĂ

Clădirile sunt responsabile pentru 40 % din totalul consumului de energie în Uniunea Europeană (UE). Sectorul construcțiilor se află în expansiune, crescând astfel și cerințele sale privind energia. Limitându-le, UE își va reduce dependența energetică și emisiile de gaze cu efect de seră, înregistrând progrese spre atingerea obiectivului său de reducere a consumului de energie în ansamblu cu 20 % până în 2020.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Obiectivul acestui act legislativ este de a îmbunătăți performanța energetică a clădirilor din UE, ținând cont de diferite condiții climatice și locale. Directiva stabilește cerințe minime și o metodologie comună. Aceasta vizează energia utilizată pentru încălzire, apă caldă, răcire, ventilare și iluminat.

ASPECTE-CHEIE

Autoritățile naționale trebuie să stabilească cerințe minime de performanță energetică eficiente din punctul de vedere al costurilor. Aceste cerințe ar trebui revizuite cel puțin o dată la cinci ani.

Cerințele trebuie să vizeze sistemele de încălzire, de apă caldă, de climatizare și sistemele de ventilare de mari dimensiuni.

Comisia este responsabilă de stabilirea metodologiei de calculare a nivelurilor optime ale costurilor pentru cerințele de performanță energetică.

Clădirile noi trebuie să întrunească standardele minime și să conțină sisteme energetice alternative de eficiență ridicată. Cele deținute și ocupate de autorități publice ar trebui să atingă statutul de consum de energie aproape egal cu zero (*) până la 31 decembrie 2018, iar alte clădiri noi, cu doi ani mai târziu.

Clădirile existente care fac obiectul unor renovări majore trebuie să își sporească performanța energetică pentru a întruni cerințele UE.

Autoritățile naționale gestionează un sistem de certificare a performanței energetice. Certificatele furnizează informații pentru potențialii cumpărători sau locatari ai unei clădiri cu privire la evaluarea energetică a clădirii și conțin recomandări de îmbunătățiri eficiente din punctul de vedere al costurilor. Aceste informații trebuie incluse în toate reclamele comerciale din mass-media când imobilele respective sunt oferite spre vânzare sau închiriere.

Autoritățile naționale trebuie să asigure existența unor proceduri de inspecție a sistemelor de încălzire și de climatizare.

Până la 1 ianuarie 2017, Comisia va evalua progresele înregistrate în ceea ce privește obiectivele de performanță energetică și va face propuneri suplimentare dacă va fi cazul.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Începând cu 8 iulie 2010.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina referitoare la clădiri pe site-ul Comisiei Europene.

TERMENI-CHEIE

(*) Clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero: o clădire cu o performanță energetică foarte ridicată. Necesarul de energie aproape egal cu zero sau foarte scăzut ar trebui să fie acoperit, într-o foarte mare măsură, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2010/31/UE

8.7.2010

9.7.2012

JO L 153, 18.6.2010, pp. 13-35

ACTE CONEXE

Regulamentul delegat (UE) nr. 244/2012 al Comisiei din 16 ianuarie 2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerințelor minime de performanță energetică a clădirilor și a elementelor acestora (JO L 81, 21.3.2012, pp. 18-36)

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Sprijinul financiar pentru eficiența energetică a clădirilor [COM(2013) 225 final, 18.4.2013]

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele înregistrate de statele membre cu privire la clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero [COM(2013) 483 final/2, 28.6.2013]

Data ultimei actualizări: 06.08.2015

Top