Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vehicule „ecologice”: o strategie europeană

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Vehicule „ecologice”: o strategie europeană

La 28 aprilie 2010, Comisia Europeană a prezentat o strategie în favoarea vehiculelor ecologice şi eficiente din punct de vedere energetic („vehicule ecologice”), menită să încurajeze dezvoltarea şi intrarea acestora pe piaţă. Strategia în cauză va permite atenuarea impactului transportului rutier asupra mediului şi dinamizarea concurenţei din industria auto. Această acţiune se înscrie în cadrul Strategiei Europa 2020.

ACT

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European din 28 aprilie 2010 intitulată „O strategie europeană privind vehiculele ecologice şi eficiente din punct de vedere energetic” [COM(2010)186 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Această comunicare prezintă mai multe piste de acţiune menite să favorizeze dezvoltarea unor vehicule „ecologice” şi adoptarea acestora de către pieţe.

Vehicule vizate

Strategia propusă de Comisia Europeană vizează:

  • vehiculele tradiţionale cu motoare cu combustie internă clasice;
  • vehiculele care utilizează combustibili alternativi, cum sunt biocombustibilii lichizi sau combustibilii gazoşi (LPG, CNG şi biogaz);
  • vehiculele electrice cu baterii sau de tip hibrid reîncărcabile;
  • vehiculele cu pilă de combustie cu hidrogen care elimină vapori de apă.

Strategia se referă la vehiculele uşoare, grele, cu două şi trei roţi, precum şi la cvadricicluri.

Planul de acţiune stabilit de strategie vizează următoarele domenii, prin intermediul unor iniţiative-cheie.

Cadru juridic

Strategia urmează să pună în aplicare cadrul referitor la autoturismele noi, care stabileşte standarde de performanţă privind emisiile de CO2 ale acestora.

Comisia a propus un regulament privind cerinţele pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două şi trei roţi, precum şi a cvadriciclurilor. Comisia anunţă, de asemenea, că intenţionează să formuleze o propunere care vizează reducerea impactului sistemelor mobile de aer condiţionat în ceea ce priveşte consumul de carburant. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale vehiculelor grele vor face şi ele obiectul unei propuneri viitoare.

Sprijinirea cercetării şi inovării

Este crucial să se întreprindă lucrări de cercetare în domeniul maşinilor electrice echipate cu pile de combustie cu hidrogen. Costul de fabricaţie al acestor vehicule şi al componentelor lor este ridicat, dar cercetarea ar permite reducerea sa. Trebuie studiate, în principal, noi materiale pentru fabricarea bateriilor şi pentru stocarea hidrogenului, precum şi tehnologii alternative de încărcare şi de stocare a energiei.

În acest sens, Comisia va propune o strategie de cercetare pe termen lung în cadrul planului strategic pentru tehnologiile de transport şi al comunicării privind sistemele de transport ecologice.

Intrarea pe piaţă

Consumatorii joacă un rol important în ceea ce priveşte cererea de vehicule ecologice. Pentru a o stimula, aceştia trebuie să fie informaţi cu privire la multiplele posibilităţi, avantaje şi aspecte practice ale acestui tip de vehicul. Totodată, stimulentele financiare acordate la achiziţionarea vehiculelor în cauză reprezintă alternative interesante pentru a favoriza intrarea acestora pe piaţă.

În acest sens, Comisia intenţionează să prezinte o serie de orientări privind stimulentele financiare acordate consumatorilor la achiziţionarea de vehicule ecologice, ceea ce va încuraja coordonarea măsurilor adoptate de statele membre în privinţa cererii. Comisia doreşte, de asemenea, să revizuiască Directiva privind impozitarea energiei, pentru a încuraja consumatorii să utilizeze în mod eficient combustibilii clasici şi să adopte treptat combustibili alternativi cu emisie redusă de carbon.

Comisia se va asigura totodată că Directiva privind vehiculele de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic va fi pusă în aplicare.

Aspecte globale

Existenţa unor condiţii de concurenţă egale pentru toţi pe pieţele internaţionale este esenţială. Trebuie garantat totodată accesul echitabil la materiile prime necesare la fabricarea pilelor de combustie cu hidrogen, astfel încât o eventuală penurie să nu aducă prejudicii competitivităţii industriei UE.

Comisia doreşte să se angajeze în activităţi de standardizare pe pieţele internaţionale şi să lanseze iniţiative în materie de cooperare de reglementare.

Ocuparea forţei de muncă

În vederea trecerii la o mobilitate durabilă, lucrătorii din industria auto trebuie să dispună de competenţele adecvate (deocamdată destul de rare) în materie de vehicule ecologice. Pentru a remedia lipsa de competenţe a forţei de muncă, Comisia intenţionează să utilizeze, începând din 2011, finanţările Fondului social european pentru a lansa iniţiative în favoarea reinstruirii şi a perfecţionării competenţelor profesionale.

Comisia va înfiinţa, de asemenea, un „Consiliu european al competenţelor sectoriale”.

Acţiuni specifice pentru vehiculele electrice

În prezent nu există un cadru european în materie de mobilitate electrică. Din această cauză, prezenta comunicare scoate în evidenţă mai multe acţiuni necesare pentru punerea în aplicare a unui cadru de reglementare privind tehnologia respectivă.

Comisia, prin intermediul colaborării cu partenerii săi internaţionali în cadrul

CEE-ONU, va propune norme tehnice în materie de siguranţă electrică pentru omologarea de tip a vehiculelor electrice.

În 2010, Comisia a încredinţat un mandat Comitetului European de Standardizare (EN), Comitetului European pentru Standardizare Electrotehnică (EN) şi Institutului European de Standardizare în Telecomunicaţii (EN) şi le-a solicitat să dezvolte, până în 2011, o interfaţă de încărcare standardizată care să asigure interoperabilitatea şi conectivitatea între punctele de încărcare cu energie electrică şi încărcătorul vehiculului electric.

În plus, este necesar să se dezvolte o reţea adecvată de reîncărcare electrică, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor utilizatorilor de maşini electrice.

Comisia va studia, de asemenea, în ce măsură promovarea vehiculelor electrice va determina furnizarea suplimentară de energie electrică cu emisii reduse de carbon.

Guvernanţă

Strategia europeană în favoarea vehiculelor ecologice ar trebui să contribuie la dezvoltarea unui transport durabil în Europa şi să consolideze capacitatea acesteia de a fabrica produse inteligente şi durabile într-un sector-cheie. Punerea în aplicare a strategiei necesită un efort important de coordonare a industriei auto cu furnizorii de energie electrică, societăţile de gaz, gestionarii reţelelor, producătorii de componente electrice, organismele ştiinţifice şi de standardizare, precum şi cu autorităţile europene, naţionale, regionale, colectivităţile locale şi consumatorii.

Comisia va asigura coordonarea şi cooperarea cu statele membre în ceea ce priveşte acţiunile prevăzute în această strategie, în special pentru a proteja piaţa internă, a evita fragmentarea eforturilor, a crea o masă critică suficientă pentru industrie, precum şi pentru a monitoriza şi examina evoluţiile la nivel naţional.

Pentru a facilita colaborarea cu părţile interesate, Comisia propune relansarea Grupului la nivel înalt „CARS 21” (EN) cu un mandat revizuit şi o participare mai importantă a părţilor interesate.

Ultima actualizare: 15.07.2010

Top