Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Agenția pentru cooperare între autoritățile de reglementare din domeniul energiei din UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Agenția pentru cooperare între autoritățile de reglementare din domeniul energiei din UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 713/2009 – instituirea Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul instituie Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei* (denumită în cele ce urmează „agenția”), misiunea și sarcinile acesteia, organizată în programe de lucru anuale.

Agenția completează și coordonează la nivelul Uniunii Europene (UE) activitatea autorităților naționale de reglementare din domeniul energiei.

Regulamentul joacă un rol central în dezvoltarea rețelei la nivelul UE și a regulilor pieței pentru energie electrică și gaze în cadrul obiectivelor globale ale politicii energetice a UE.

ASPECTE-CHEIE

Agenția:

emite avize fără caracter obligatoriu și recomandări operatorilor de sisteme de transport*, autorităților de reglementare, Parlamentului European, Consiliului și Comisiei Europene;

ia decizii individuale cu caracter obligatoriu în cazuri specifice și în anumite condiții cu privire la chestiuni de infrastructură transfrontalieră;

prezintă proiecte de orientări pentru a fi utilizate de către Comisie drept bază pentru elaborarea codurilor de rețea (norme);

asigură un cadru în care autoritățile naționale de reglementare pot coopera;

coordonează inițiativele privind infrastructurile regionale și transfrontaliere în domenii precum alocarea de capacități și perceperea de tarife de la utilizatori;

monitorizează piețele de energie electrică și gaze naturale ale UE, mai ales prețurile cu amănuntul și accesul la rețea, inclusiv energia electrică din surse de energie regenerabilă;

este condusă de un director, a cărui numire inițială este pe o perioadă de cinci ani. Persoana pregătește programul de lucru anual pentru anul următor și poate stabili grupuri de lucru pentru a oferi consiliere cu privire la activitățile de reglementare ale agenției;

poate crea grupuri de experți pentru a oferi consiliere ad-hoc cu privire la elaborarea de politici de reglementare;

are un buget finanțat printr-o subvenție din partea UE, redevențe, contribuții naționale benevole, succesiuni, donații sau subvenții;

poate accepta participarea țărilor din afara UE, în anumite condiții, la activitatea proprie.

În 2011, agenția a primit sarcini suplimentare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 (cunoscut drept REMIT – Regulamentul privind integritatea și transparența pieței energiei). Acesta are ca obiectiv creșterea transparenței și a stabilității piețelor energiei din UE și abordarea utilizărilor abuzive ale informațiilor privilegiate și a manipulărilor pieței.

În 2013, Regulamentul (UE) nr. 347/2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene a oferit agenției un rol suplimentar în desemnarea și monitorizarea proiectelor de interes comun.

Agenția poate stabili grupuri de experți în regim ad-hoc pentru asigurarea sprijinului în elaborarea de politici. În prezent există trei grupuri de experți care se concentrează pe:

CONTEXT

Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), o agenție a UE, a fost creată ca urmare a celui de Al treilea pachet privind energia în vederea realizării pieței interne a energiei, atât pentru energie electrică, cât și pentru gaze naturale.

Agenția a fost lansată oficial în martie 2011 și are sediul la Ljubljana, în Slovenia.

TERMENI-CHEIE

* Autorități de reglementare din domeniul energiei: organisme numite de țările din UE pentru a asigura buna funcționare a propriilor piețe energetice, adică îndeplinirea de către furnizorii de energie a obligațiilor care le revin și aprovizionarea consumatorilor cu un serviciu fiabil la un preț corect.

* Operator de sisteme de transport (TSO): o entitate care transportă energie, precum gazele naturale sau energia electrică, fie pe plan național, fie pe plan regional, prin utilizarea unei infrastructuri fixe.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 de instituire a Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (JO L 211, 14.8.2009, pp. 1-14)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 713/2009 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (JO L 326, 8.12.2011, pp. 1-16)

Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009 (JO L 115, 25.4.2013, pp. 39-75). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 28.10.2015

Top