Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vehicule de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Vehicule de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic

Această directivă contribuie la obiectivele europene privind ameliorarea eficienței energetice și reducerea emisiilor poluante din sectorul transporturilor. Directiva instituie un cadru care să permită promovarea și dezvoltarea unei piețe pentru vehiculele nepoluante.

ACT

Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic (Text cu relevanță pentru SEE).

SINTEZĂ

Această directivă are drept obiectiv promovarea și stimularea dezvoltării unei piețe de vehicule nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic. Directiva impune autorităților publice și altor operatori să țină cont, la achiziționarea din bani publici a vehiculelor de transport, de impactul exploatării acestora pe întreaga lor durată de viață în ceea ce privește consumul de energie, emisiile de CO2 și alți poluanți.

Domeniu de aplicare

Directiva se aplică contractelor de cumpărare de vehicule de transport rutier încheiate de:

  • autorități contractante sau entități contractante;
  • operatori care îndeplinesc obligații de serviciu public în cadrul unui contract de servicii publice.

Cumpărarea de vehicule de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic

Statele membre trebuie să se asigure că autoritățile contractante, entitățile contractante și operatorii în cadrul unui contract de servicii publice țin cont, la cumpărarea de vehicule de transport rutier, de impactul energetic și de mediu al acestora, pe întreaga lor durată de viață.

Aspectele luate în considerare la evaluarea impactului energetic și de mediu includ:

  • consumul de energie;
  • emisiile de CO2;
  • emisiile de NOx, NMHC și de particule.

Pentru a respecta obligația conform căreia trebuie să țină cont de impactul de mediu al vehiculelor, autoritățile contractante, entitățile contractante și operatorii de servicii publice de transport pot alege să stabilească specificații tehnice pentru performanța energetică și ecologică pe care să le includă în documentația privind achiziționarea vehiculului în cauză sau să includă impactul energetic și de mediu în decizia de cumpărare.

Metodologia pentru calcularea costurilor operaționale pe durata de viață

Directiva prevede o metodologie de calcul care permite evaluarea în bani a costului consumului de energie și a emisiilor de CO2 și de poluanți pentru întreaga durată de viață a vehiculului.

Costul operațional al consumului de energie pentru un vehicul, estimat pe toată durata de viață a acestuia, se calculează cu ajutorul următoarei metode:

  • consumul de carburant pe kilometru se contorizează în unități de consum de energie pe kilometru;
  • se utilizează o singură valoare monetară pentru fiecare unitate energetică;
  • costul operațional al consumului de energie pentru un vehicul, estimat pe toată durata de viață a acestuia, se calculează prin înmulțirea kilometrajului total cu consumul de energie pe kilometru și apoi cu costul pe unitate energetică.

Costul emisiilor de CO2 se calculează înmulțind kilometrajul pe durata de viață cu emisiile de CO2 exprimate în kilogram pe kilometru și cu costul pe kilogram.

Costul emisiilor de poluanți se obține adunând costurile legate de emisiile de NOx, NMHC și de particule.

Schimbul de bune practici

Comisia trebuie să încurajeze schimburile de cunoștințe și de bune practici între statele membre în domeniul promovării achiziționării de vehicule de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic.

Context

Printre principalele obstacole în calea dezvoltării durabile se numără emisiile de gaze cu efect de seră și poluarea cauzată de transport, după cum a subliniat Consiliul European de la Göteborg din 15 și 16 iunie 2001. Prin urmare, este necesar să se întreprindă eforturi în sectorul transporturilor pentru a se atinge obiectivele stabilite pentru 2020 în ceea ce privește eficiența energetică, utilizarea energiilor regenerabile și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Promovarea și dezvoltarea unor piețe pentru vehicule mai puțin poluante, mai inteligente, mai sigure și cu un consum redus de energie reprezintă una dintre modalitățile prin care se vor putea îndeplini aceste obiective.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2009/33/CE

4.6.2009

4.12.2010

JO L 120, 15.5.2009

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economicși Social Europeanși Comitetul Regiunilor asupra aplicării Directivei 2009/33/CE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluanteși eficiente din punct de vedere energetic [ COM(2013) 214 final - Nepublicat în Jurnalul Oficial].

În acest raport, bazat în principal pe studii de caz, Comisia constată că implementarea Directivei 2009/33/CE a suferit întârzieri considerabile într-o serie de state membre, deși, în momentul redactării raportului, Letonia era singurul stat membru care încă nu transpusese directiva în legislația națională. Această întârziere a implementării și absența unei obligații de notificare pentru statele membre au făcut să nu fie cu adevărat posibilă efectuarea unui studiu privind impactul legislației.

În 2014, când directiva urmează a fi revizuită, Comisia va evalua cu atenție plusvaloarea adusă de aceasta și va lua în calcul eficientizarea acesteia și simplificarea aplicării sale.

Ultima actualizare: 27.01.2014

Top