Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategie pentru egalitatea între femei şi bărbaţi (2010-2015)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Strategie pentru egalitatea între femei şi bărbaţi (2010-2015)

Comisia prezintă noile sale priorităţi în domeniul egalităţii între femei şi bărbaţi. Această strategie trebuie să contribuie la îmbunătăţirea poziţiei femeilor pe piaţa muncii, în societate şi în posturile decizionale, atât în Uniunea Europeană, cât şi în lume.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 21 septembrie 2010, Strategie pentru egalitatea între femei şi bărbaţi 2010-2015 [COM(2010) 491 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Această strategie este rezultatul Foii de parcurs 2006-2010 pentru egalitatea între femei şi bărbaţi. Aceasta reia priorităţile definite în carta femeilor, constituie programul de lucru al Comisiei şi descrie acţiunile-cheie prevăzute între 2010 şi 2015.

Această strategie constituie deopotrivă o bază pentru cooperarea între Comisie, celelalte instituţii europene, statele membre şi celelalte părţi interesate, în cadrul Pactului european pentru egalitatea între femei şi bărbaţi.

Independenţa economică a femeilor

Rata de ocupare a forţei de muncă de către femei a crescut semnificativ în ultimul deceniu. Totuşi, această creştere trebuie să continue pentru a realiza obiectivul Strategiei Europa 2020, şi anume o rată de ocupare a forţei de muncă de 75 %, şi pentru a-l extinde asupra categoriilor de femei pentru care ratele de ocupare sunt cele mai scăzute. Sunt necesare progrese pentru îmbunătăţirea calităţii locurilor de muncă şi a politicilor de reconciliere între viaţa privată şi viaţa profesională.

Comisia va adopta iniţiative care vizează:

 • promovarea egalităţii în cadrul Strategiei Europa 2020 şi finanţările din partea UE;
 • încurajarea antreprenoriatului feminin şi desfăşurarea de activităţi independente de către femei;
 • evaluarea drepturilor lucrătorilor în materie de concediu din motive familiale;
 • evaluarea progreselor realizate de statele membre în ceea ce priveşte structurile de îngrijire a copiilor;
 • promovarea egalităţii în cadrul iniţiativelor privind imigrarea şi integrarea migranţilor.

Remuneraţia egală

Comisia subliniază că există în continuare disparităţi salariale între bărbaţi şi femei, inclusiv pentru aceeaşi muncă sau pentru prestarea unei munci echivalente. Cauzele acestor disparităţi sunt multiple şi derivă în special din segregarea în domeniul educaţiei şi pe piaţa forţei de muncă.

Pentru a contribui la eliminarea inegalităţilor salariale, Comisia intenţionează:

 • împreună cu partenerii sociali europeni, să exploreze posibile căi de îmbunătăţire a transparenţei salariale;
 • să susţină iniţiativele în favoarea remuneraţiei egale la locul de muncă, în special prin mărci, carte şi premii;
 • să instituie o zi europeană a egalităţii salariale;
 • să încurajeze femeile să lucreze în sectoare şi profesii denumite „netradiţionale”, cu predilecţie în sectoarele ecologice şi inovatoare.

Egalitatea în luarea de decizii

Femeile sunt subreprezentate în procesele decizionale, atât în parlamentele şi guvernele naţionale, cât şi în consiliile de administraţie ale marilor întreprinderi. Acestea reprezintă însă jumătate din forţa de muncă şi mai mult de jumătate din noii absolvenţi universitari ai UE.

În acest context, Comisia intenţionează:

 • să propună iniţiative cu obiective specifice pentru îmbunătăţirea situaţiei;
 • să monitorizeze progresele referitoare la obiectivul de 25 % de femei în posturi cu putere de decizie, în special în sectorul cercetării;
 • să favorizeze creşterea numărului de femei în comitetele şi grupurile de experţi stabilite de Comisie, cu un obiectiv de cel puţin 40 % de femei;
 • să promoveze o mai mare participare a femeilor la alegerile Parlamentului European.

Demnitate, integritate şi încetarea violenţei bazate pe gen

Potrivit estimărilor, 20 până la 25 % din femeile care trăiesc în UE au fost victime ale violenţei fizice cel puţin o dată în viaţă, iar circa jumătate din femeile care trăiesc în Europa au fost supuse mutilării genitale.

Comisia Europeană:

 • va propune o abordare globală la nivelul UE pentru lupta împotriva violenţei;
 • va garanta că legislaţia UE privind azilul ia în considerare egalitatea între femei şi bărbaţi;
 • va monitoriza chestiunile de gen în domeniul sănătăţii.

Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în cadrul acţiunilor externe

Politica externă a UE va contribui la egalitatea între femei şi bărbaţi şi la emanciparea femeilor. În acest sens, Comisia intenţionează:

 • să îmbunătăţească egalitatea de tratament între femei şi bărbaţi în ţările candidate şi ţările potenţial candidate la aderarea la UE;
 • să pună în aplicare planul de acţiune privind egalitatea de tratament şi emanciparea femeilor, în cadrul cooperării pentru dezvoltare (2010-2015);
 • să coordoneze un dialog periodic şi schimburi de experienţă cu ţările partenere ale politicii europene de vecinătate;
 • să integreze aspectele legate de egalitatea de tratament în ajutorul umanitar.

Aspecte transversale

Comisia se angajează să îmbunătăţească egalitatea de tratament între femei şi bărbaţi, acordând atenţie deosebită:

 • rolului bărbaţilor în egalitatea între femei şi bărbaţi;
 • diseminării bunelor practici pentru redefinirea rolurilor atribuite în funcţie de gen în domeniile tineretului, educaţiei, culturii şi sportului;
 • bunei aplicări a legislaţiei UE, cu predilecţie a Directivei 2004/113/CE privind egalitatea de tratament între femei şi bărbaţi privind accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii şi a Directivei 2006/54/CE privind egalitatea de şanse;
 • gestionării şi instrumentelor egalităţii între femei şi bărbaţi, în special prin elaborarea unui raport anual privind egalitatea între femei şi bărbaţi, în scopul de a contribui la dialogul anual de nivel înalt între Parlamentul European, Comisia Europeană, statele membre şi principalele organizaţii implicate.

Ultima actualizare: 28.01.2011

Top