Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategia de extindere pentru perioada 2010-2011

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Strategia de extindere pentru perioada 2010-2011

Comisia prezintă strategia sa anuală pentru sprijinirea reformelor ţărilor candidate şi potenţial candidate la aderarea la Uniunea Europeană (UE). Astfel, aceasta prezintă priorităţile politice şi financiare ale procesului de extindere pentru anul în curs.

ACT

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council of 23 November 2010 - Enlargement Strategy and Main Challenges 2010-2011 [COM(2010) 660 final – Not published in the Official Journal]. (Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu din 23 noiembrie 2010 intitulată „Strategia de extindere şi principalele provocări în perioada 2010-2011” [COM(2010) 660 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Procesul de extindere a căpătat o nouă orientare odată cu criza economică mondială şi cu noile obiective de creştere durabilă ale Uniunii Europene (UE). Această comunicare evidenţiază, de asemenea, evoluţia pozitivă a ţărilor din Balcanii de Vest, deşi ritmul reformelor ar trebui accelerat mai mult.

Situaţia ţărilor candidate la aderare

Turcia şi-a continuat procesul de reforme politice şi constituţionale menite să îmbunătăţească funcţionarea democratică şi sistemul judiciar de stat, să extindă aplicarea drepturilor fundamentale şi respectarea libertăţilor individuale.

Totuşi, sunt necesare în continuare eforturi, în special în ceea ce priveşte achiziţiile publice, politica în domeniul concurenţei şi politica socială. De asemenea, Turcia trebuie să facă progrese în vederea normalizării relaţiilor sale cu Grecia şi Armenia.

Croaţia a înregistrat progrese în ceea ce priveşte respectarea criteriilor de aderare şi apropierea legislaţiei sale de acquis-ul UE . Sunt necesare reforme suplimentare pentru a sigura buna gestionare şi controlul finanţărilor europene. Sunt necesare progrese şi în domeniul justiţiei, al drepturilor fundamentale, al politicii în materie de concurenţă şi al cooperării cu Tribunalul Penal Internaţional pentru Fosta Iugoslavie (TPII).

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei trebuie să implementeze reforme în ceea ce priveşte sistemul democratic, administraţia publică şi sistemul judiciar. Aceasta trebuie, în special, să îmbunătăţească lupta împotriva corupţiei, libertatea de exprimare şi mediul de afaceri. De asemenea, ţara trebuie să îşi normalizeze relaţiile cu Grecia.

Negocierile de aderare ale Islandei au fost lansate în iulie 2010, iar aceasta poate acum beneficia de Instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPA) pentru a-şi sprijini reformele. Islanda trebuie, în fapt, să facă progrese pentru a garanta transparenţa sistemului său politic, independenţa puterii judiciare, stabilitatea finanţelor publice şi a sistemului său financiar.

Situaţia ţărilor potenţial candidate la aderare

Comisia a recomandat Consiliului să îi acorde Muntenegrului statutul de ţară candidată şi să deschidă negocierile de aderare de îndată ce ţara a făcut suficiente progrese în ceea ce priveşte respectarea criteriilor de aderare. În plus, Comisia încurajează Albania să îşi continue eforturile în vederea deschiderii negocierilor.

Bosnia şi Herţegovina a făcut puţine progrese în ceea ce priveşte respectarea criteriilor de aderare, în special în privinţa respectării Convenţiei europene a drepturilor omului (CEDO), a principiilor democratice sau a dreptului la tratament egal fără discriminare.

Serbia şi-a continuat programul de reforme politice, cu rezultate pozitive în ceea ce priveşte lupta împotriva criminalităţii organizate şi a corupţiei. În plus, ţara a înregistrat progrese în punerea în aplicare a Acordului interimar privind comerţul şi a Acordului de stabilizare şi de asociere (ASA). De asemenea, este esenţial ca Serbia să îşi continue eforturile de reconciliere şi cooperare regională şi participarea activă la TPII.

Ritmul reformelor din Kosovo s-a accelerat în domeniul politic, în special în ceea ce priveşte procesul de descentralizare. Totuşi, sunt necesare în continuare eforturi pentru a combate corupţia, criminalitatea organizată şi spălarea banilor. De asemenea, trebuie să se îmbunătăţească dialogul şi reconcilierea între comunităţi, protecţia minorităţilor, dialogul şi cooperarea regională.

Priorităţile strategiei pentru perioada 2010-2011

Procesul de extindere trebuie să progreseze în funcţie de noile priorităţi, pentru:

  • depăşirea crizei economice, în special prin realizarea unor reforme structurale şi prin instituirea unor politici bugetare stricte. În anumite cazuri, UE poate acorda sprijin bugetar şi asistenţă macrofinanciară ţărilor din cadrul procesului de extindere;
  • consolidarea incluziunii sociale, prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale categoriilor de populaţie vulnerabile, în special a populaţiei rome, precum şi prin adoptarea unor obiective ambiţioase pentru ocuparea forţei de muncă, reducerea sărăciei şi educaţie;
  • reformarea statului şi a administraţiei publice, prin axarea reformelor pe funcţionarea sistemului instituţional şi judiciar, lupta împotriva criminalităţii organizate şi a corupţiei;
  • garantarea libertăţii de exprimare şi a independenţei mass-mediei;
  • progresele în vederea reconcilierii şi a cooperării regionale, în special în ţările din Balcanii de Vest.

Ultima actualizare: 14.02.2011

Top