Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Plan de lucru pentru sport pentru perioada 2011-2014

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Plan de lucru pentru sport pentru perioada 2011-2014

Pentru consolidarea cooperării europene în domeniul sportului, Consiliul adoptă o serie de acțiuni specifice care vor trebui puse în aplicare de către Comisie și de către statele membre ale Uniunii Europene (UE) în perioada 2011-2014.

ACT

Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind un plan de lucru european pentru sport pentru perioada 2011-2014 [JO C 162 din 1.6.2011].

SINTEZĂ

În urma Tratatului de la Lisabona, sportul a devenit un domeniu de competența Uniunii Europene (UE), în care aceasta poate sprijini, coordona și completa acțiunile statelor sale membre. Promovând o creștere durabilă, inteligentă și favorabilă incluziunii, precum și crearea de locuri de muncă, sportul contribuie în același timp la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Sportul are, în plus, efecte pozitive asupra incluziunii sociale, educației și formării profesionale, sănătății publice și îmbătrânirii active.

Pentru a dezvolta dimensiunea europeană a sportului, Consiliul aprobă un plan de lucru pe trei ani în care descrie amănunțit acțiunile care vor trebui puse în aplicare de către statele membre și de către Comisie.

Sunt identificate trei teme prioritare, însoțite de acțiuni pentru perioada 2011-2014:

1.

Integritatea sportului, în special combaterea dopajului și a aranjării meciurilor. Acțiunile definite în acest sens sunt:

pregătirea unui proiect de observații UE în scopul revizuirii codului mondial antidopaj al Agenției Mondiale Antidoping;

dezvoltarea unei dimensiuni europene a integrității în sport axate pe combaterea aranjării meciurilor;

elaborarea unor principii de transparență cu privire la buna guvernanță în domeniul sportului;

abordarea chestiunilor legate de accesul la profesia de agent sportiv și supervizarea acesteia, precum și de transferurile între echipele sportive (în special, a chestiunii reglementării transferului tinerilor jucători).

1.

Valorile sociale ale sportului, în special sănătatea, incluziunea socială, educația și voluntariatul. Vor trebui realizate următoarele acțiuni:

pregătirea unei propuneri de orientări europene privind „carierele duble” menite să asigure că tinerii atleți beneficiază de învățământ de calitate în paralel cu antrenamentul sportiv;

urmărirea includerii calificărilor referitoare la sport în cadrul național al calificărilor cu trimitere la Cadrul european al calificărilor ;

explorarea modalităților de promovare a activității fizice benefice pentru sănătate și a participării la activități sportive pentru toți.

1.

Aspectele economice ale sportului, în special finanțarea durabilă a activităților sportive pentru toți și elaborarea de politici bazate pe elemente concrete. Din această perspectivă, sunt definite două acțiuni:

promovarea obținerii de date pentru măsurarea beneficiilor economice aduse de sectorul sportului din UE;

consolidarea mecanismelor de solidaritate financiară între sportul profesionist și sportul de masă.

Punerea în aplicare

Pentru a susține punerea în aplicare a planului de lucru au fost introduse metode care nu s-au mai folosit anterior în domeniul sportului, recurgându-se la grupuri de experți create de Comisie și de statele membre ale UE în următoarele domenii: combaterea dopajului, buna guvernanță în sport, educația și formarea în domeniul sportului, sănătatea și participarea, statisticile sportive, finanțarea durabilă a sportului. De asemenea, au fost create structuri de dialog consolidate, iar Comisia a fost invitată să prezinte un raport privind derularea planului de lucru, publicat în ianuarie 2014, care va sta la baza noului plan de lucru ce va fi pus în aplicare de la mijlocul anului 2014.

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economicși Social Europeanși Comitetul Regiunilor din 18 ianuarie 2011 - Dezvoltarea dimensiunii europene a sportului [COM(2011) 12 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Cartea albă privind sportul din 11 iulie 2007 prezentată de Comisia Europeană Consiliului, Parlamentului European, Comitetului Regiunilorși Comitetului Economicși Social European [COM(2007) 391 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Concluziile Consiliuluiși ale reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind carierele duble ale sportivilor [Jurnalul Oficial C168 din 14.6.2013].

Aceste concluzii au la bază „Orientările UE privind carierele duble ale sportivilor”, care au fost create de statele membre și de Grupul de experți al Comisiei privind „Educația și formarea în domeniul sportului”. Acestea invită statele membre, organizațiile din sport și alte părți interesate să adopte o serie de măsuri pentru a la permite atleților să îmbine cariera sportivă cu studiile și/sau cu munca într-un mod flexibil. Aceste măsuri vor duce la un cadru de măsuri și/sau la orientări naționale cu privire la carierele duble, rezultând astfel măsuri concrete în ceea ce privește educația, munca, sănătatea și mijloacele financiare ale atleților. Comisia însăși este chemată să susțină și să evalueze implementarea acestei politici.

Recomandarea Consiliului privind promovarea activității fizice [Jurnalul Oficial C 354 din 4.12.2013].

Această recomandare urmărește să promoveze politicile utile referitoare la activitățile fizice de îmbunătățire a stării de sănătate, creând o abordare interdisciplinară care să înglobeze sectorul sportului, al sănătății, al educației, al mediului și al transporturilor. De asemenea, recomandarea vizează asigurarea continuării nivelurilor de activitate fizică și a politicilor naționale în acest domeniu, precum și să promoveze schimbul periodic de informații și bune practici privind promovarea activităților fizice de îmbunătățire a stării de sănătate. Recomandarea va fi pusă în practică în sinergie și în strânsă cooperare cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS), pentru a evita duplicarea inutilă a activităților de colectare a datelor.

Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on 24 January 2014 on the implementation of the European Union Work Plan for Sport 2011-2014 (Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economicși Social Europeanși Comitetul Regiunilor din 24 ianuarie 2014 privind punereaîn aplicare a planului de lucru al Uniunii Europene pentru sport pentru 2011-2014 [ COM(2014) 022 final - nepublicată în Jurnalul Oficial].

În general, activitățile desfășurate în contextul planului de lucru au dat rezultate foarte bune în domeniile prioritare descrise. Planul de lucru a avut un impact pozitiv asupra sectorului sporturilor în majoritatea țărilor, a fost util pentru dezvoltarea și derularea politicilor privind sporturile la nivel național și a generat rezultate fructuoase pentru procesele politice. influența planului de lucru asupra proceselor politice din punctul de vedere al sportului pare să fi fost însă mai puțin utilă în afara Uniunii.

Ultima actualizare: 28.02.2014

Top