Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Modernizarea educației și a formării profesionale în Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Modernizarea educației și a formării profesionale în Europa

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Un nou impuls pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale pentru a sprijini strategia Europa 2020 [COM(2010) 296 final, 9.6.2010]

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) are obiectivul de a moderniza educația și formarea profesională (EFP) pentru a-și spori atractivitatea și rolul în cadrul agendei generale a UE pentru creștere economică și locuri de muncă.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea a propus relansarea cooperării la nivelul UE în domeniul EFP, deoarece aceasta contribuie la obiectivele strategiei Europa 2020 și la cadrul strategic în domeniul educației și formării (EF).

ASPECTE-CHEIE

Comunicarea subliniază prioritățile-cheie ale EFP din cadrul strategic în domeniul EF.

Învățarea pe tot parcursulvieții*

 • Accesul la oportunitățile de formare trebuie să fie maximizat pe măsură ce tot mai mulți oameni își schimbă profesia.
 • Este necesară o mai mare flexibilitate privind modul în care rezultatele învățării sunt obținute, evaluate și conduc la calificări.
 • Angajatorii, organismele de formare și instituțiile de învățământ superior trebuie să aibă, de asemenea, un rol mai important în îmbunătățirea furnizării de EFP.
 • Competențele dobândite în afara educației și formării formale pot fi validate printr-o abordare bazată pe rezultate pentru calificările profesionale pe baza:

Comunicarea evidențiază, de asemenea, necesitatea urgentă privind mobilitatea transnațională în domeniul EFP.

Îmbunătățirea EFP

 • Măsurile propuse pentru îmbunătățirea calității, eficienței și atractivității EFP includ:
  • implementarea sistemelor de asigurare a calității la nivel național pe baza Cadrului european de referință pentru asigurarea calității pentru EFP;
  • verificarea competențelor formatorilor și ale profesorilor;
  • dezvoltarea competențelor-cheie prin învățarea bazată pe muncă;
  • dezvoltarea de instrumente care să coreleze competențele și locurile de muncă disponibile pentru a consolida relevanța pentru piața forței de muncă.

EFP ajută la combaterea excluziunii sociale și promovează creșterea favorabilă incluziunii. Cursanții dezavantajați pot profita mai mult de învățarea bazată pe muncă, în afara sălii de clasă, care este relevantă pentru piața muncii.

De asemenea, comunicarea solicită încurajarea creativității și a spiritului antreprenorial.

Evoluția ulterioară

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) a emis un raport de monitorizare în 2015 privind progresele înregistrate în domeniul EFP în perioada 2010-2014.

Acesta precizează că două treimi din țările UE au realizat reforme în domeniul EFP, în special cu privire la competențele-cheie și învățarea bazată pe muncă, sporind interacțiunea dintre furnizorii de EFP și părțile interesate din domeniul ocupării forței de muncă.

Cu toate acestea, mai multe progrese sunt necesare în domenii precum

 • promovarea învățării pe tot parcursul vieții;
 • mobilitatea; și
 • validarea învățării non-formale*.

În 2015, miniștrii UE au redactat Concluziile de la Riga. Acestea propun noi priorități pe termen mediu pentru EFP. Iată câteva dintre acestea:

 • creșterea promovării învățării bazate pe muncă;
 • extinderea accesului la EFP; și
 • continuarea consolidării competențelor-cheie în programele de învățământ pentru EFP.

Importanța EFP a fost evidențiată, de asemenea, în comunicarea Comisiei intitulată Regândirea educației și în Recomandarea privind înființarea unei garanții pentru tineret emisă de Consiliu în 2013.

CONTEXT

Comunicarea se află în centrul procesului de la Copenhaga din 2002, care are obiectivul de a îmbunătăți performanța, calitatea și atractivitatea EFP în UE. Actul a fost urmat ulterior în 2010 de Comunicatul de la Bruges, care a cuprins mai multe propuneri pe termen scurt pentru EFP.

TERMENI-CHEIE

* Învățarea pe tot parcursul vieții: învățarea de-a lungul vieții unei persoane pentru îmbunătățirea competențelor, a abilităților, a cunoștințelor și a calificărilor.

* Învățarea non-formală: învățarea în situații „non-formale” (cum ar fi în cluburi sportive sau în cluburi de tineret), în contrast cu învățarea „formală” (școală, universitate etc.).

Data ultimei actualizări: 14.10.2015

Top