Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cooperarea în domeniul educației și formării profesionale (VET)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cooperarea în domeniul educației și formării profesionale (VET)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Concluziile privind viitoarele priorități ale cooperării europene consolidate în domeniul educației și formării profesionale (VET)

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTOR CONCLUZII?

Concluziile sunt adresate Comisiei Europene și țărilor Uniunii Europene (UE) și prezintă idei de măsuri voluntare pentru îmbunătățirea calității și a eficienței educației și a formării profesionale (VET) în UE.

ASPECTE-CHEIE

Concluziile au identificat patru domenii prioritare care trebuie abordate, în plus față de prioritățile și orientările stabilite în temeiul procesului de la Copenhaga.

 • 2.

  Promovarea calității și a atractivității sistemelor VET

  • Atractivitatea VET trebuie să fie promovată pe lângă toate categoriile de public, în special pe lângă elevi, adulți și întreprinderi. Totodată, accesul și participarea la VET trebuie să fie deschise tuturor, în special persoanelor sau grupurilor cu risc de excludere.
  • În mod similar, informațiile, orientarea de-a lungul vieții și serviciile de consiliere trebuie să devină mai accesibile. Traiectoriile care permit progresul de la un nivel de calificare la altul trebuie, de asemenea, să fie facilitate.
  • Este necesar să se creeze instrumente comune pentru a promova calitatea sistemelor VET. Trebuie să se dezvolte în special mecanisme pentru asigurarea calității prin EQARF. Politicile VET trebuie să fie bazate pe date consecvente, a căror colectare trebuie să fie îmbunătățită. În plus, trebuie să se investească mai mult în formarea formatorilor de VET, să se dezvolte studiul limbilor adaptat la VET, să se promoveze inovarea și creativitatea în cadrul VET și să se îmbunătățească permeabilitatea și continuitatea traiectoriilor educaționale între diferitele niveluri de învățământ.
 • 3.

  Dezvoltarea relațiilor dintre VET și piața muncii

  • Pentru a îmbunătăți relațiile dintre VET și piața muncii, este esențial să se elaboreze în continuare mecanisme de prospectare care să se concentreze asupra locurilor de muncă și a competențelor, recunoscând potențiale penurii de competențe. Se impune implicarea partenerilor sociali și a actorilor economici interesați în dezvoltarea politicilor din domeniul VET.
  • Serviciile de orientare și de consiliere trebuie să fie îmbunătățite pentru a facilita tranziția de la formare la încadrarea în muncă.
  • De asemenea, trebuie să se îmbunătățească mecanismele de promovare a formării în rândul adulților pentru a îmbunătăți perspectivele profesionale, precum și competitivitatea întreprinderilor. Trebuie depuse eforturi pentru demararea validării și a recunoașterii rezultatelor învățării informale și non-formale. De asemenea, mobilitatea persoanelor care urmează activități de formare profesională trebuie să fie stimulată, în special prin consolidarea programelor corespunzătoare ale UE. În sfârșit, trebuie să se consolideze rolul învățământului superior în domeniul VET și în legătură cu integrarea pe piața muncii.
 • 4.

  Sporirea cooperării europene

  • Activitățile de învățare inter pares trebuie să devină mai eficiente, iar rezultatele acestora să fie utilizate pentru a forma politici naționale în domeniul VET. De asemenea, trebuie să se asigure că prioritățile legate de VET sunt bine integrate și vizibile în cadrul viitoarei strategii pentru cooperare europeană în domeniul educației și formării și în cadrul punerii în aplicare a acesteia.
  • Este necesară îmbunătățirea legăturilor dintre VET și politicile privind alte niveluri de educație, multilingvismul și tineretul. În plus, se impune consolidarea colaborării cu țările din afara UE și cu organizațiile internaționale.
  • Comisia și țările UE sunt încurajate să pună în aplicare, în limitele competențelor lor respective, măsurile stabilite în aceste patru domenii prioritare. Acestea trebuie să utilizeze atât finanțarea privată, cât și publică pentru a promova reforme la nivel național și a pune în aplicare instrumentele UE. Acestea trebuie să continue să îmbunătățească domeniul de aplicare și calitatea statisticilor și a criteriilor de referință din domeniul VET. În plus, acestea trebuie să continue să dezvolte activități privind necesitățile viitoare în materie de competențe.
  • Comisia și țările UE trebuie să facă schimb de informații și să colaboreze cu țările din afara UE cu privire la VET. Cedefop (Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale) și Fundația Europeană de Formare (ETF) sunt, de asemenea, strâns implicate în sprijinirea Comisiei cu privire la aspecte legate de VET.

CONTEXT

În 2010, Comisia a propus un nou impuls pentru cooperarea în domeniul educației și formării profesionale care contribuie atât la ampla sa strategie Europa 2020, cât și la cadrul strategic în domeniul educației și formării profesionale, cunoscut sub numele de ET 2020, continuând astfel multe dintre ideile din concluziile din 2009.

Un raport comun al Consiliului și al Comisiei, emis în decembrie 2015, evidențiază prioritățile UE pentru educație și formare în perioada 2016-2020.

Pentru mai multe informații, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Învățare informală: învățare care nu se bazează pe programe de învățământ și nu duce la calificări. Profesorul este o persoană cu mai multă experiență decât cea căreia i se predă, de exemplu, un părinte care învață un copil alfabetul.

Învățarea non-formală: învățare organizată (de exemplu, îndrumată de către un profesor sau o persoană cu mai multă experiență decât persoana căreia i se predă) care poate să fie bazată, sau nu, pe o programă de învățământ. Aceasta se bazează pe competențele fiecărui elev, dar nu duce la o calificare formală, de exemplu cercetășia.

ACTUL PRINCIPAL

Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind viitoarele priorități ale cooperării europene consolidate în domeniul educației și formării profesionale (VET) (JO C 18, 24.1.2009, pp. 6-10)

ACTE CONEXE

Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale („ET 2020”) (JO C 119, 28.5.2009, pp. 2-10)

Comunicare a Comisiei către Parlamentul european, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Un nou impuls pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale pentru a sprijini strategia Europa 2020 [COM(2010) 296 final, 9.6.2010]

Raportul comun pentru 2015 al Consiliului și al Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020) — Noi priorități pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (JO C 417, 15.12.2015, pp. 25-35)

Data ultimei actualizări: 21.11.2016

Top