Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cerințe referitoare la bugetele țărilor din zona euro

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cerințe referitoare la bugetele țărilor din zona euro

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2011/85/UE – cerințe referitoare la bugetele țărilor din zona euro

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește norme detaliate referitoare la bugetele naționale. Acestea sunt necesare pentru a asigura că guvernele țărilor UE respectă cerințele uniunii economice și monetare și nu înregistrează deficite excesive.

ASPECTE-CHEIE

Guvernele țărilor UE trebuie:

să utilizeze sisteme de contabilitate publică care să acopere în mod exhaustiv toate sectoarele de venituri și cheltuieli; acestea trebuie să fie supuse controlului intern și auditării independente;

să facă publice datele bugetare; datele aferente administrației centrale și de stat și sectorului securității sociale trebuie să fie publicate lunar, iar datele aferente administrațiilor locale trimestrial;

să se asigure că planificarea bugetară se bazează pe previziuni macroeconomice și bugetare realiste, utilizând datele cele mai actuale; acestea includ cele mai recente previziuni ale Comisiei Europene și, după caz, ale altor organisme independente;

să dispună de reguli fiscale specifice pentru a se asigura că bugetul administrației publice în ansamblu respectă normele europene; scopul este de a evita deficitul sau datoria publică excesivă; organismele independente monitorizează cu atenție respectarea acestor reguli;

să stabilească un cadru bugetar pe termen mediu credibil și eficace, care să includă un orizont de planificare bugetară de cel puțin trei ani; acesta trebuie să conțină obiective bugetare multianuale, proiecții pentru rubricile principale de cheltuieli și venituri și o evaluare a sustenabilității pe termen lung a finanțelor publice;

să asigure coerența și coordonarea tuturor regulilor și procedurilor contabile în toate domeniile de activitate ale administrației publice.

În raportul său din 2014 privind calitatea datelor fiscale naționale, Comisia a constatat că guvernele țărilor UE respectă foarte bine termenele de raportare, însă exhaustivitatea tabelelor referitoare la deficitul excesiv ar putea fi îmbunătățită.

CONTEXT

Directiva este una dintre cele șase măsuri legislative (cunoscute ca pachetul de șase acte legislative) care au intrat în vigoare la 13 decembrie 2011 și sunt menite să consolideze guvernanța fiscală și economică a UE.

Aceasta a fost urmată de un pachet de două acte legislative care îmbunătățește și mai mult supravegherea bugetară în zona euro. În temeiul procedurii semestrului european, fiecare țară care a adoptat moneda euro trebuie să prezinte Comisiei proiectul său de buget până la mijlocul lunii octombrie. În cazul în care consideră că proiectul de buget nu respectă normele referitoare la moneda unică, Comisia poate cere revizuirea acestuia.

CONTEXT

Un scurt ghid referitor la noua guvernanță fiscală a UE

ACT

Directiva 2011/85/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2011/85/UE

13.12.2011

31.12.2013

JO L 306, 23.11.2011, pp. 41-47

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Consiliu și Parlamentul European – Către punerea în aplicare a unor standarde armonizate de contabilitate pentru sectorul public în statele membre: Caracterul adecvat al IPSAS pentru statele membre [COM(2013) 114 final, 6.3.2013]

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind calitatea datelor fiscale raportate de statele membre în 2013 [COM(2014) 122 final, 7.3.2014]

Data ultimei actualizări: 13.10.2015

Top