Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Consolidarea coordonării politicilor economice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Consolidarea coordonării politicilor economice

Această comunicare prezintă reformele avute în vedere de Comisie pentru îmbunătăţirea coordonării politicilor economice. Aceste reforme includ o supraveghere sporită a politicilor bugetare ale statelor membre, instituirea unui semestru economic european şi măsuri specifice zonei euro.

ACT

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 12 mai 2010 intitulată „Consolidarea coordonării politicilor economice” [COM(2010) 250 – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

În această comunicare, Comisia evaluează consecinţele crizei economice mondiale din 2009. Astfel, aceasta consideră că coordonarea politicilor economice ale statelor membre a devenit de o importanţă fundamentală pentru Uniunea Europeană (UE).

În fapt, criza economică mondială a evidenţiat o serie de deficienţe ale uniunii economice şi monetare (DE) (EN) (FR):

 • dezechilibrele bugetare ale statelor membre, în special nivelul ridicat al datoriei lor publice, care ar putea duce rapid la situaţii de criză;
 • interdependenţa economiilor statelor membre;
 • lipsa de coordonare politică la nivelul UE;
 • dezechilibrele macroeconomice şi financiare specifice zonei euro, care au agravat situaţia economică a acesteia.

În faţa acestor probleme, Comisia îşi propune să îmbunătăţească supravegherea economică a statelor membre, pentru a se evita deficitele bugetare excesive. Aceasta propune, de asemenea, o mai amplă supraveghere a evoluţiei economice şi consolidarea guvernanţei economice a zonei euro.

Astfel, comunicarea prezintă trei obiective principale:

 • respectarea mai strictă a Pactului de stabilitate şi de creştere;
 • crearea unui semestru economic european;
 • instituirea unui cadru de gestionare a crizelor în zona euro.

Pactul de stabilitate şi de creştere

Pactul de stabilitate şi de creştere este un pact prin care statele membre se angajează să îşi controleze deficitul public pentru a evita dezechilibrele bugetare. Acest pact include:

 • o componentă preventivă bazată pe programele de stabilitate şi de convergenţă: în fiecare an, statele membre prezintă aceste programe Comisiei şi Consiliului. Programele de stabilitate şi de convergenţă stabilesc obiectivele bugetare şi perspectivele economice ale fiecărui stat membru;
 • o componentă corectivă bazată pe procedura aplicabilă deficitului excesiv: unui stat membru i se pot adresa recomandări sau i se pot impune chiar sancţiuni dacă nu respectă Pactul de stabilitate şi de creştere.

Astfel, Comisia propune consolidarea componentelor preventive şi corective ale Pactului, prin acordarea unei atenţii sporite datoriei publice. De exemplu, programele de stabilitate şi de convergenţă ar putea integra noi obiective privind viabilitatea finanţelor publice. De asemenea, Comisia propune să se ţină mai bine seama de interacţiunea dintre datoria publică şi deficitele bugetare în cadrul procedurii aplicabile deficitelor excesive.

În plus, procedurile aplicabile deficitelor excesive ar trebui să fie accelerate pentru a oferi statelor membre recomandări cât mai repede posibil şi pentru a le permite astfel să îşi remedieze dezechilibrele bugetare emergente.

Semestrul european

Comisia propune instituirea unui semestru economic european la începutul fiecărui an. Acesta ar avea ca obiectiv consolidarea coordonării politice şi a supravegherii economice a statelor membre.

La începutul semestrului european, Consiliul European va trebui să identifice principalele provocări economice şi să ofere statelor membre orientări strategice cu privire la politicile care trebuie aplicate. Aceste informaţii vor fi apoi utilizate de statele membre ca o bază pentru elaborarea programelor lor de stabilitate şi de convergenţă, precum şi pentru programele lor naţionale de reformă.

Respectând pe deplin calendarul parlamentelor naţionale, semestrul european ar permite astfel prezentarea şi examinarea acestor programe într-un moment în care deciziile bugetare importante se află încă în faza de elaborare la nivel naţional.

Măsuri specifice zonei euro

Interdependenţa economiilor statelor membre este şi mai importantă în zona euro, datorită monedei unice. De aceea, Comisia propune o supraveghere economică sporită a statelor membre care au adoptat moneda euro.

S-ar putea astfel institui un „tablou de bord” pentru fiecare stat membru. Acesta ar urma să includă o serie de indicatori, precum nivelul datoriei publice, preţurile creditului, evoluţia conturilor curente, productivitatea sau ocuparea forţei de muncă. Tablourile de bord ar urma să fie însoţite de o evaluare calitativă. Acestea ar servi drept bază pentru recomandările privind:

 • domeniul veniturilor şi cheltuielilor publice;
 • funcţionarea pieţei muncii, a produselor şi a serviciilor, precum şi a pieţei financiare.

În sfârşit, Comisia propune crearea unui cadru de gestionare a crizelor pentru a asigura stabilitatea financiară în zona euro. Un astfel de cadru ar urma să ia forma unor împrumuturi acordate ţărilor din zona euro care se confruntă cu dificultăţi financiare. Acordarea împrumuturilor va fi condiţionată de respectarea unui program care stabileşte măsurile ce trebuie luate de către statele membre pentru a-şi consolida bugetele.

Etapele următoare

Comisia va prezenta o serie de propuneri legislative pentru punerea în aplicare a reformelor prezentate în această comunicare.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului din 11 mai 2010 de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiară [Jurnalul Oficial L 118 din 12.5.2010].

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 30 iunie 2010, intitulată „Consolidarea coordonării politicilor economice pentru stabilitate, creştere şi locuri de muncă – Instrumente pentru o mai bună guvernanţă economică în UE” [COM(2010) 367 – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Această comunicare reia propunerile prezentate în comunicarea intitulată „Consolidarea coordonării politicilor economice”. Aceasta dezvoltă ideile de politici în propuneri concrete, mai detaliate. Comunicarea aduce precizări cu privire la măsurile preventive şi corective avute în vedere pentru a consolida respectarea Pactului de stabilitate şi de creştere. De asemenea, această comunicare detaliază ciclurile semestrului european.

Ultima actualizare: 30.07.2010

Top