Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dialog între societăţile civile din Uniunea Europeană şi din ţările candidate

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Dialog între societăţile civile din Uniunea Europeană şi din ţările candidate

Această comunicare defineşte un cadru strategic pentru dezvoltarea unui dialog între societăţile civile din Uniunea Europeană (UE) şi din ţările candidate. Se doreşte astfel o mai bună informare a opiniei publice din statele membre cu privire la impactul aderării şi a opiniei publice din ţările candidate cu privire la istoria, modul de funcţionare şi valorile Uniunii. Acest dialog va progresa şi va evolua în paralel cu negocierile de aderare şi va putea necesita unele reorientări.

ACT

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, of 29 June 2005, on civil society dialogue between the European Union and candidate countries [COM(2005) 290 – Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 29 iunie 2005 privind dialogul între societăţile civile din Uniunea Europeană şi din ţările candidate [COM(2005) 290 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Comisia îşi propune să remedieze lipsa de informaţii şi de pregătire a cetăţenilor care s-a manifestat cu ocazia ultimei extinderi. Instituţia intenţionează să multiplice contactele şi schimburile de experienţă, să aprofundeze cunoştinţele şi înţelegerea reciprocă, prin intermediul unui dialog cu societăţile civile din Turcia şi Croaţia.

Comisia utilizează definiţia în sensul cel mai larg posibil al societăţii civile *. Municipalităţile şi alte comunităţi locale vor fi, de asemenea, invitate să ia parte la dialog.

Abordarea dialogului este diferită în funcţie de cele două ţări: Croaţia sau Turcia. Comisia pune mai mult accentul pe relaţia cu cea din urmă. Ea propune consolidarea acţiunilor în curs şi completarea lor prin acţiuni noi.

Consolidarea acţiunilor în curs

Croaţia

Uniunea colaborează cu societatea civilă din Croaţia în cadrul procesului de stabilizare şi asociere (Acordul de stabilizare şi asociere cu Croaţia a intrat în vigoare la 1 februarie 2005). Acest dialog este consolidat prin participarea Croaţiei la diferite programe comunitare, cum ar fi Al şaselea program-cadru CDT, sau la programul Tempus.

Turcia

Acţiuni bilaterale cu Turcia, care se încadrează la definiţia dialogului între societăţile civile, au fost deja dezvoltate de instituţii naţionale sau comunitare.

UE finanţează deja mai multe acţiuni menite să:

 • dezvolte societatea civilă prin intermediul unui program care consolidează evoluţia ONG-urilor din această ţară, al Iniţiativei europene pentru democraţie şi drepturile omului (IEDDO) şi al programului de asistenţă financiară de preaderare;
 • consolideze stabilirea unor legături strânse cu partenerii sociali şi organizaţiile societăţii civile în domeniile dialogului social, al ocupării forţei de muncă şi afacerilor sociale, în special în domeniile dreptului muncii, egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi combaterii discriminărilor;
 • încurajeze participarea Turciei la programele comunitare în materie de educaţie şi formare profesională, şi anume Socrates, Tineret şi Leonardo da Vinci. Se preconizează, de asemenea, o finanţare suplimentară din fondurile de preaderare pentru a completa bursele propuse. În domeniul universitar, programul de burse Jean Monnet se adresează studenţilor turci care îşi aprofundează cunoştinţele privind integrarea europeană. Comisia intenţionează să acorde o finanţare mai importantă acestui program şi să examineze alte iniţiative, cum ar fi extinderea programului pentru studenţii din UE care doresc să studieze în Turcia;
 • favorizeze acţiunile Marie Curie, care reprezintă un ansamblu de programe structurate de mobilitate destinate cercetătorilor. Aceste acţiuni implică dezvoltarea şi transferul de competenţe de cercetare, consolidarea şi extinderea perspectivelor profesionale ale cercetătorilor şi promovarea excelenţei în cercetarea europeană.

Acţiunile noi

Dialogul între societăţile civile trebuie să evolueze pe termen lung, în funcţie de nevoile exprimate de acestea. Comisia aşteaptă de la actorii societăţii civile să joace un rol activ în continuarea dialogului.

Croaţia

Dialogul cu societatea civilă croată va evolua în funcţie de aprofundarea relaţiilor acestei ţări cu UE, consolidarea cooperării regionale şi dezvoltarea procesului regional de reconciliere. Comisia îşi doreşte ca dialogul să se concentreze pe consecinţele practice ale procesului de aderare şi propune încurajarea contactelor între partenerii sociali, mass-media, ONG-uri, comunităţile religioase de pe teritoriul Uniunii şi din Croaţia.

Turcia

Comisia are în vedere o serie de acţiuni menite să consolideze relaţiile Turcia-UE în materie de:

 • parteneriate pe termen lung între organizaţii. Crearea unui program de ajutor financiar pentru a permite organizaţiilor societăţii civile din Turcia să cofinanţeze proiecte de schimb bilaterale cu organizaţii stabilite în Uniunea Europeană. Comisia are în vedere în special organizaţiile profesionale şi partenerii sociali. Se va acorda prioritate proiectelor care favorizează relaţii durabile între organizaţii;
 • egalitate între bărbaţi şi femei. UE doreşte să consolideze poziţia femeilor în societatea turcă şi să abordeze probleme ca violenţa domestică. Comisia va încerca să integreze egalitatea dintre bărbaţi şi femei şi chestiunea egalităţii de şanse în toate acţiunile sale;
 • relaţii comerciale. Crearea unui consiliu al întreprinderilor UE-Turcia care să reunească principalele întreprinderi europene prezente în Turcia şi omoloagele lor turce pentru a crea legături între organismele europene şi asociaţiile locale de întreprinderi şi a contribui la dezvoltarea schimburilor comerciale şi la extinderea investiţiilor;
 • cooperare între comunităţile locale. Comisia doreşte să susţină înfrăţirea între oraşe din Turcia şi din UE şi să integreze comunităţile locale din regiunile izolate şi defavorizate în acţiunile puse în aplicare în cadrul dialogului. Turcia ar putea participa la programul „Cetăţeni pentru Europa” propus pentru 2007-2013, care vizează promovarea unei cetăţenii europene active.
 • schimburi de tineri, cadre universitare şi profesionişti. Comisia va evalua eficacitatea mecanismelor puse în aplicare în acest domeniu şi va studia proiecte noi. Aceasta intenţionează să favorizeze o cooperare instituţională mai strânsă între universităţile europene şi cele turce, care ar permite crearea unor instituţii universitare independente deschise studenţilor celor două părţi şi proiecte de cercetare şi publicaţii comune;
 • cultură şi mass-media. Comisia va face tot posibilul pentru a favoriza o dezbatere publică deschisă. În acest sens, Comisia prevede crearea unor platforme online şi a unui site web. În colaborare cu instituţiile culturale din statele membre, Comisia va susţine proiecte de învăţare a limbilor străine şi de promovare a interpretării şi traducerii dinspre şi înspre limba turcă. Comisia va participa la finanţarea unor programe televizate de informare asupra societăţilor turcă şi europeană. Ea va susţine proiectele de parteneriat pentru programe comune între societăţile de televiziune cu sediul în Turcia şi în Uniunea Europeană. Comisia prevede un program de seminarii pentru jurnalişti din UE şi din Turcia, punând accentul pe legăturile directe dintre organizaţiile profesionale ale jurnaliştilor.

Comisia precizează, de asemenea, că dialogul între societăţile civile va atinge şi chestiunile legate de religie şi va implica bisericile şi alte organizaţii sau asociaţii religioase.

Modalităţile de punere în aplicare

Comisia va consulta în mod regulat personalităţi turce şi europene alese pentru cunoştinţele lor aprofundate despre relaţiile dintre UE şi Turcia.

Finanţarea acţiunilor evocate va fi asigurată în principiu din bugetul de asistenţă pentru preaderare destinat ţărilor în cauză, completat eventual prin contribuţii din partea oricărui organism public sau privat şi din partea Comisiei. Pentru finanţarea programelor bugetare, ţările candidate furnizează o contribuţie la buget acoperită parţial de fondurile de preaderare.

Pentru punerea în aplicare a proiectelor, Comisia va utiliza structurile şi resursele existente, de câte ori acest lucru este posibil. Comisia adaugă că ar fi de dorit ca statele membre să faciliteze procedurile de obţinere a vizelor pentru participanţii turci la dialog.

Monitorizare şi rapoarte

Comisia va asigura monitorizarea regulată a acţiunilor întreprinse şi a rezultatelor acestora. Pe portalul „Europa” vor fi disponibile informaţii în acest sens. Pentru a orienta strategia viitoare, se va organiza o monitorizare specifică a percepţiilor reciproce între Uniunea Europeană şi Turcia.

Termeni-cheie ai actului

 • Societatea civilă: toate structurile existente în societate, în afara celor din administraţie şi din sectorul public, bazate pe o afiliere voluntară sau obligatorie (sindicatele şi federaţiile patronale, organizaţiile care reprezintă actorii economici şi sociali în sens larg, organizaţiile neguvernamentale, asociaţiile de la bază care le permit cetăţenilor să participe la viaţa locală, comunităţile religioase şi mass-media).

Ultima actualizare: 23.01.2007

Top