Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Relaţiile cu partea de nord a Ciprului

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Relaţiile cu partea de nord a Ciprului

Obiectivul acestei comunicări este să propună măsuri pentru dezvoltarea economică a părţii de nord a Ciprului şi pentru apropierea acesteia de Uniunea Europeană.

ACT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Ways of promoting economic development in the northern part of Cyprus and bringing it closer to the Union [COM(2003) 325 final - Not published in the Official Journal (Comunicare a Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 3 iunie 2003 „Măsuri care să permită încurajarea dezvoltării economice a părţii de nord a Ciprului şi apropierea acesteia de Uniunea Europeană” [COM(2003) 325 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

În lipsa unei soluţii globale la divizarea de facto a Ciprului, această comunicare propune măsuri pentru dezvoltarea economică a părţii nordice a insulei şi pentru apropierea acesteia de Uniune. Sunt semnalate două tipuri de măsuri: asistenţa financiară şi schimburile comerciale.

Asistenţa financiară

În 2003, pentru a promova dezvoltarea economică, un ajutor financiar în valoare de nouă milioane EUR din partea UE va fi destinat următoarelor proiecte:

  • proiecte de infrastructură în oraşele mari din partea de nord a insulei;
  • ajutoare nerambursabile pentru întreprinderile mici şi mijlocii;
  • studii pregătitoare pentru integrarea părţii de nord a insulei în UE după ce se va găsi o soluţie politică la divizarea Ciprului.

Pentru a apropia partea de nord a Ciprului de Uniunea Europeană, Comisia îşi va intensifica în 2003 acţiunile de informare. Trei milioane EUR vor fi acordate următoarelor acţiuni:

  • organizarea unor seminarii privind acquis-ul comunitar destinate cetăţenilor din partea de nord;
  • organizarea unor vizite în instituţiile UE destinate cetăţenilor ciprioţi turci;
  • consultarea autorităţilor cipriote pentru a afla cum poate fi încurajată participarea cetăţenilor din partea de nord în programele comunitare;
  • cooperarea cu statele membre;
  • sprijinirea societăţii civile şi a partenerilor sociali din partea de nord;
  • continuarea traducerii acquis-ului comunitar în limba turcă.

Schimburile comerciale

Această comunicare propune instituirea unui sistem care să permită produselor din nordul insulei să fie exportate la tarife preferenţiale în temeiul acordului de asociere semnat între Cipru şi Uniunea Europeană. Din 1994, neacceptarea certificatelor eliberate de Republica Turcă a Ciprului de Nord împiedica exporturile din această parte a insulei să beneficieze de regimul vamal preferenţial acordat restului teritoriului prin acordul de asociere. Odată cu introducerea noului sistem, Camera de Comerţ Cipriotă Turcă va fi însărcinată cu eliberarea certificatelor de circulaţie pentru mărfurile produse sau obţinute în partea de nord a insulei.

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Raport anual 2006-2007 privind punerea în aplicare a asistenţei comunitare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 389/2006 al Consiliului din 27 februarie 2006 privind crearea unui sistem de sprijin financiar în scopul de a încuraja dezvoltarea economică a comunităţii cipriote turce [COM(2007) 0536 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Acest raport urmează primului an în care a fost pus în aplicare programul de ajutor economic destinat comunităţii cipriote turce. Raportul face un bilanţ pozitiv, în special în ceea ce priveşte consolidarea capacităţii administrative. Cu toate acestea, durata programului a fost redusă, de la cinci ani (2005-2009) la trei ani (2007-2009). Reducerea globală a planificării implică, de asemenea, o reducere a termenelor de încheiere a contractelor.

Regulamentul (CE) nr. 389/2006 al Consiliului din 27 februarie 2006 privind crearea unui instrument de sprijin financiar în scopul de a încuraja dezvoltarea economică a comunităţii cipriote turce şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2667/2000 privind Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie [Jurnalul Oficial L 65 din 7.3.2006].

LIBERA CIRCULAŢIE A PERSOANELOR, A SERVICIILOR ŞI A BUNURILOR

Comunicare a Comisiei din 27 august 2008 „Raportul anual privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 866/2004 al Consiliului din 29 aprilie 2004 şi situaţia rezultată în urma aplicării sale” [COM(2008) 529 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial. Comisia consideră că Regulamentul (CE) nr. 389/2006 constituie un cadru juridic adaptat. Numărul de persoane care au trecut linia de demarcaţie s-a dublat între 1 mai 2007 şi 30 aprilie 2008, ajungând la cel mai înalt nivel de la instituirea liniei verzi. Imigraţia ilegală este însă şi ea în creştere. Fluxurile de mărfuri au crescut cu o treime în timpul perioadei avute în vedere. Acest lucru s-a întâmplat în ciuda obstacolelor care persistă în calea schimburilor comerciale, în special pentru mărfurile provenite din partea de nord a insulei, care nu se află sub controlul efectiv al guvernului. Regulamentul a fost modificat la 16 iunie 2008 pentru a facilita schimburile între cele două zone. Comisia trebuie să continue evaluarea punerii în aplicare a regulamentului.

Decizia 2007/330/CE a Comisiei din 4 mai 2007 de ridicare a interdicţiilor privind circulaţia anumitor produse de origine animală în insula Cipru în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 866/2004 al Consiliului şi de stabilire a condiţiilor privind circulaţia produselor respective [notificată cu numărul C(2007) 1911] (Text cu relevanţă pentru SEE) [Jurnalul Oficial L 123 din 12.5.2007].

Regulamentul (CE) nr. 866/2004 al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind regimul stabilit în temeiul dispoziţiilor articolului 2 din Protocolul nr. 10 din Actul de aderare din 2003 [Jurnalul Oficial L 161 din 30.4.2004]. Zonele în care guvernul Republicii Cipru exercită un control efectiv şi cele în care nu exercită acest control sunt separate de o linie de demarcaţie. Această linie nu reprezintă o frontieră externă a UE.

Regulamentul stabileşte condiţiile în care trebuie să se desfăşoare controlul persoanelor, al mărfurilor şi al serviciilor care trec linia de demarcaţie.

Ultima actualizare: 07.09.2009

Top