Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Codul vamal comunitar modernizat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Codul vamal comunitar modernizat

Codul vamal comunitar stabilește și definește legislația aplicabilă importurilor și exporturilor de mărfuri între Comunitate și țările terțe. Obiectivul acestui nou cod este de a facilita comerțul, garantând totodată un înalt nivel de siguranță la frontiere.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008 de stabilire a Codului vamal comunitar (Codul vamal modernizat) [Jurnalul Oficial L 145 din 4.6.2008].

SINTEZĂ

Codul vamal modernizat creează un nou mediu vamal electronic. Acest nou cod integrează procedurile vamale comune statelor membre, consolidând totodată convergența între sistemele informatice ale celor 28 de administrații vamale. El înlocuiește Codul vamal comunitar din 1992 începând din 1 noiembrie 2013.

Dispozițiile codului

Codul vamal modernizat din 2008 se referă la:

 • dispozițiile generale referitoare la domeniul de aplicare a legislației vamale, la misiunea vămii și la drepturile și obligațiile persoanelor în ceea ce privește legislația vamală;
 • elementele pe baza cărora se aplică taxele de import și export și alte măsuri referitoare la comerțul cu mărfuri (Tariful vamal comun), originea mărfurilor, valoarea în vamă;
 • datoria vamală și garanțiile acestei datorii;
 • regimul vamal al mărfurilor introduse pe teritoriul vamal al Comunității;
 • normele privind statutul vamal, privind plasarea mărfurilor sub un anumit regim vamal și privind verificarea, liberul de vamă și dispunerea asupra mărfurilor;
 • punerea în liberă circulație și exonerarea de taxe la import;
 • regimurile vamale specifice, organizate în patru funcții economice (tranzit, depozitare, destinație specifică și perfecționare);
 • tratamentul vamal al ieșirii mărfurilor din teritoriul vamal al Comunității (mărfuri care părăsesc teritoriul, exportul și reexportul, exonerarea de taxe la export);
 • Comitetul Codului vamal și procedurile care permit Comisiei să adopte măsuri de aplicare a codului.

Noile dispoziții se referă la raționalizarea procedurilor vamale, atât pentru facilitatea comerțului, cât și pentru prevenirea noilor amenințări.

Astfel, printr-o consolidare a cadrelor normative și de reglementare comune autorităților vamale, codul instituie procese moderne, fondate pe procedee informatice, pentru:

 • garantarea, în general, a simplificării și aplicării uniforme a legislației vamale;
 • îmbunătățirea controalelor vamale, care se efectuează, în principal, în baza unei analize a riscurilor într-un cadru comun de gestionare a riscurilor . Controalele, altele decât cele vamale, trebuie, pe cât posibil, să se efectueze simultan cu cele vamale, la un ghișeu unic;
 • facilitarea procedurilor de vămuire, care vor fi informatizate integral, vor oferi simplificări maxime și vor putea fi efectuate în mod centralizat;
 • raționalizarea actualelor regimuri vamale economice și/sau suspensive, care sunt reorganizate în regimuri speciale care permit tranzitul (extern sau intern), depozitarea (depozitare temporară, antrepozitare vamală, zonă liberă), destinația specială (admitere temporară sau destinație finală) sau perfecționarea (perfecționarea activă sau pasivă) mărfurilor, pentru a corespunde mai bine nevoilor economice ale operatorilor economici și a simplifica accesul la acestea.

Ca urmare a comunicării din 2003 intitulate un mediu simplu și informatizat pentru vamă și comerț, utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor devine regulă.

Sistemele informatice comune permit schimbul de date între autoritățile vamale, respectând dispozițiile care reglementează protecția datelor. Aceste sisteme vizează în special:

 • formalitățile îndeplinite de operatorii economici ;
 • regimurile vamale (în special în cazul vămuirii centralizate) și înregistrarea/autorizarea operatorilor economici (identificarea și înregistrarea operatorilor economici: EORI; acordarea statutului de operator economic autorizat simplificări vamale sau/și securitate și siguranță: AEO);
 • gestionarea riscurilor printr-un cadru comun Comisiei și statelor membre. Aceasta permite autorităților vamale să efectueze controale bazate pe analize naționale, comunitare și internaționale.

Sistem comun al taxei pe valoarea adăugată

Noul cadru juridic va permite simplificarea procedurilor vamale pentru schimburile de mărfuri între teritoriile care fac parte din teritoriul vamal al Comunității, dar cărora li se aplică Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, și cele cărora aceasta nu li se aplică.

Context

Codul vamal comunitar a fost modernizat în urma expirării Tratatului CECO și a celor două extinderi succesive ale Uniunii Europene. În plus, acesta este în conformitate cu Convenția internațională pentru simplificarea și armonizarea regimurilor vamale și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 450/2008 [adoptare: codecizieCOD/2005/0246]

24.6.2008

-

JO L 145 din 4.6.2008

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 528/2013

19.6.2013

-

JO L 165, 18.6.2013

ACTE CONEXE

Decizia nr. 70/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind crearea unui mediu informatizat pentru vamă și comerț [Jurnalul Oficial L 23/21 din 26.1.2008].

Ultima actualizare: 24.02.2014

Top