Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea Comisiei [COM(2010) 573 final] – Strategie pentru punerea în aplicare efectivă a Cartei drepturilor fundamentalea UE

SINTEZĂ

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTEI COMUNICĂRI?

 • Comunicarea prezintă strategia Comisiei Europene pentru aplicarea efectivă a Cartei drepturilor fundamentale a UE.
 • Comunicarea reprezintă o reflecţie asupra drepturilor fundamentale în cadrul procesului legislativ, inclusiv în metodologia Comisiei pentru pregătirea legislației noi şi în punerea în aplicare a legislaţiei UE.

ASPECTE-CHEIE

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona din 1 decembrie 2009, Carta drepturilor fundamentale a dobândit un caracter juridic obligatoriu. Acest nou statut al cartei a servit la întărirea acțiunilor UE cu privire la respectarea drepturilor fundamentale.

Dat fiind faptul că scopul strategiei Comisiei este de a asigura aplicarea efectivă a drepturilor fundamentale definite în cartă, UE însăşi trebuie să fie un exemplu, astfel încât:

 • să permită oamenilor care trăiesc în UE să se bucure de drepturile înscrise în cartă;
 • să construiască încrederea reciprocă între ţările UE;
 • să construiască încrederea publică în politicile UE;
 • să sporească credibilitatea acţiunilor externe ale UE privind drepturile omului.

O cultură a drepturilor fundamentale în cadrul Comisiei

Comisia efectuează controale periodice pentru a se asigura că propunerile şi actele sale legislative sunt compatibile cu carta. Cu toate acestea, ea trebuie să consolideze aceste controale în cadrul departamentelor care formulează propunerile şi actele, introducând o „cultură a drepturilor fundamentale” în toate etapele procedurii. Acest lucru este important mai ales pentru evaluarea necesităţii şi a proporţionalităţii propunerilor, în special ţinând cont de faptul că unele drepturi sunt absolute (de exemplu demnitatea umană, interzicerea torturii etc.), iar altele pot fi supuse unor limitări în anumite condiţii.

Comisia are o metodologie de a se asigura că sunt efectuate controale sistematice şi riguroase privind respectul faţă de drepturile fundamentale la elaborarea propunerilor legislative în timpul:

 • consultărilor pregătitoare;
 • evaluărilor impactului (în 2011, Comisia a emis orientări privind luarea în considerare a drepturilor fundamentale în aceste evaluări);
 • elaborării proiectelor de acte.

De asemenea, Comisia efectuează controale pentru a asigura reflectarea cartei în evaluările ex post ale instrumentelor UE. Comisia urmărește să asigure că se depun eforturi pentru o mai bună punere în practică a metodologiei. Se acordă atenţie în special propunerilor şi actelor care:

 • pun probleme specifice de compatibilitate cu carta sau
 • vizează promovarea unui anumit drept fundamental protejat de cartă.

Carta şi procesul legislativ

Metodologia Comisiei se aplică numai etapei pregătitoare a procesului legislativ. Propunerile sale pot face obiectul unor modificări aduse de Consiliu sau Parlamentul European fără a se efectua controale sistematice privind impactul şi compatibilitatea modificărilor cu drepturile fundamentale. În consecinţă, Comisia este dispusă să ajute celelalte instituţii la examinarea modificărilor acestora din perspectiva cartei. În cazurile în care modificările aduse propunerii sale nu garantează în mod suficient respectul faţă de drepturile fundamentale, Comisia îşi poate semnala opoziţia faţă de scăderea standardelor de protecţie şi poate lua măsuri, care includ, dacă este cazul, retragerea propunerii. Orice proiecte de modificări care pot fi incompatibile cu carta trebuie tratate prin discuții între instituții.

Carta şi ţările UE

Ţările UE au obligaţia de a respecta carta numai când implementează legislaţia UE. Comisia urmărește să ia măsuri de a asigura respectarea drepturilor fundamentale în ţările UE astfel:

 • reamintindu-le această obligaţie şi ajutându-le la implementarea corectă a legislaţiei UE;
 • lansând proceduri de sancţionare împotriva ţărilor UE care încalcă această obligaţie.

Informarea publicului

Publicul trebuie să fie mereu bine informat cu privire la drepturile înscrise în cartă şi la modalităţile de aplicare a acestor drepturi în cazul în care ele sunt încălcate, în special cu privire la apărarea drepturilor copilului. Este esenţial ca publicul să fie conştient de căile de atac disponibile şi să deţină toate informaţiile corespunzătoare de care are nevoie pentru a obţine remedii (de exemplu despăgubiri). Prin urmare, Comisia urmărește să ia măsuri orientate şi adaptate pentru a aborda eventualele dificultăţi legate de comunicare, cum ar fi:

 • activităţile suplimentare de informare privind rolul şi puterile UE în domeniul drepturilor fundamentale;
 • acţiunile pentru asigurarea disponibilităţii informaţiilor privind căile de atac, în special prin portalul e-justiţie.

Rapoartele anuale privind aplicarea cartei

Pentru a analiza progresele realizate în implementarea cartei şi a asigura schimburile regulate de opinii cu Parlamentul European şi Consiliul, Comisia întocmește rapoarte anuale privind aplicarea cartei. Aceste rapoarte se pregătesc în strânsă colaborare cu toate instituţiile şi părţile interesate relevante.

CONTEXT

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul Cartei drepturilor fundamentale a UE.

ACT

Comunicare a Comisiei: Strategie pentru punerea în aplicare efectivă a Cartei drepturilor fundamentale de către Uniunea Europeană [COM(2010) 573 final din 19 octombrie 2010]

ACTE CONEXE

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Cuprins (JO C 326, 26.10.2012, p. 392)

Document de lucru al serviciilor Comisiei: Orientări operaționale cu privire la considerarea drepturilor fundamentale în evaluările de impact ale Comisiei [SEC(2011) 567 final din 6.5.2011]

Data ultimei actualizări: 28.06.2016

Top