Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Violența împotriva femeilor și a fetelor: linii directoare ale UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Violența împotriva femeilor și a fetelor: linii directoare ale UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Linii directoare ale UE privind violențele împotriva femeilor și combaterea tuturor formelor de discriminare la adresa femeilor

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTOR LINII DIRECTOARE?

 • UE se angajează să întreprindă acțiuni pe termen lung cu privire la drepturile femeilor, axându-se pe combaterea violenței împotriva femeilor* și a fetelor.
 • Liniile directoare stabilesc obiective de încurajare a acțiunilor și a angajamentului din partea țărilor UE și a restului lumii.

ASPECTE-CHEIE

Violența împotriva femeilor și a fetelor este un fenomen prezent la nivel mondial, având rădăcini în inegalitățile economice și cele de putere dintre sexe, obiceiuri, tradiții, valorile religioase, instabilitatea politică și conflictul armat.

Acest fenomen are consecințe grave asupra sănătății fizice și mentale a victimelor, precum și asupra societății în general.

Liniile directoare se axează pe trei obiective înrudite:

 • prevenirea violenței împotriva femeilor și a fetelor;
 • protejarea și sprijinirea victimelor;
 • urmărirea în justiție a persoanelor care comit astfel de acte de violență.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, cu cooperarea țărilor UE, liniile directoare urmăresc:

 • să promoveze egalitatea și să combată discriminarea împotriva femeilor, recunoscând că obstacolele din calea drepturilor socioeconomice și politice sporesc expunerea femeilor la violență;
 • să se axeze pe legislația și politicile publice care au efecte discriminatorii asupra femeilor și a fetelor, prin combaterea discriminării în viața privată și a stereotipurilor de gen;
 • să îmbunătățească colectarea de date și să găsească modalități mai bune de recunoaștere a semnelor de violență împotriva femeilor;
 • să conceapă strategii de colaborare care să funcționeze cu adevărat, implicând fiecare persoană și sector din societate, inclusiv politicienii și mass-media;
 • să conteste impunitatea * persoanelor care comit acte de violență și să se asigure că acestea sunt trase la răspundere;
 • să asigure că actele de violență sunt investigate rapid și cu seriozitate și că sistemul de justiție penală funcționează în moduri care să încurajeze femeile să depună mărturie;
 • să îmbunătățească pregătirea în vederea aplicării legii, asistența juridică, protecția victimelor și a martorilor și să creeze condiții în care victimele să nu mai fie dependente din punct de vedere economic de persoanele care comit acte de violență.

UE va ridica periodic problema în afara UE, inclusiv în cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU). De asemenea, se va face referire la drepturile femeilor în toate mandatele reprezentanților și trimișilor speciali ai UE. În special, UE va încuraja țările să ratifice Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW).

UE urmărește să prevină violența și să ajute victimele prin sprijin acordat pentru:

 • acces la justiție pentru victimele violenței;
 • rolul raportorului special al ONU privind violența împotriva femeilor în situații de violență răspândită și nepedepsită;
 • măsuri împotriva impunității prin monitorizarea procedurilor de instrumentare a cazurilor;
 • apărători ai drepturilor femeilor și apărătoare ale drepturilor omului*;
 • asistență psihologică gratuită, asistență juridică, cazare și reintegrare a victimelor și a copiilor acestora;
 • acces la informații și la servicii de sănătate, mai ales în ceea ce privește sănătatea sexuală și reproductivă;
 • programe de promovare a dreptului de a lua decizii referitoare la sexualitate, fără a fi supuse acțiunilor coercitive, discriminării sau violenței;
 • programe orientate spre femeile care sunt într-o situație care sporește riscul acestora de a fi victime ale violenței;
 • educație cu privire la drepturile fundamentale și emanciparea femeilor și a fetelor;
 • sensibilizare, axată pe egalitatea de gen și stereotipurile de gen, care vizează în special bărbații și băieții;
 • programe care vizează îmbunătățirea independenței economice a femeilor;
 • campanii axate pe abordarea neglijării sistematice a fetelor, mai ales cu privire la înregistrarea oficială a nașterilor și la școlarizare.

În cazuri de gravitate excepțională, cum ar fi în cazul în care violența este comisă sau tolerată de o țară contrar angajamentelor internaționale ale acesteia, UE poate să ia măsuri specifice.

CONTEXT

Liniile directoare se bazează pe o serie de studii și inițiative, printre care se numără studiul aprofundat al Secretarului General al ONU privind violența împotriva femeilor (2006), lucrarea raportorului special al ONU privind violența împotriva femeilor (2008), rezoluția ONU 61/143 privind eliminarea violenței împotriva femeilor (2006) și rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU 1325 (2000) și 1820 (2008) cu privire la femei, pace și securitate.

De asemenea, acestea se bazează pe Rezoluția 2005/2215 a Parlamentului European privind situația femeilor în conflictele armate și a rolului acestora în reconstrucție.

Pentru mai multe informații, consultați și:

* TERMENI-CHEIE

Violență împotriva femeilor: orice act de violență bazată pe gen care provoacă sau poate provoca femeilor un prejudiciu sau suferințe de natură fizică, sexuală sau psihologică, inclusiv amenințări cu astfel de acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate. Aceasta se poate produce în cadrul familiei sau al comunității generale sau poate fi comisă sau tolerată de către țară în ansamblu.

Impunitate: scutire de pedeapsă sau nepedepsire pentru prejudiciile cauzate.

Apărători ai drepturilor omului: persoane sau grupuri care promovează și protejează drepturile omului și libertățile fundamentale, cum sunt drepturile civile, politice, economice, sociale și culturale, inclusiv drepturile femeilor.

ACTUL PRINCIPAL

Linii directoare ale UE privind violențele împotriva femeilor și combaterea tuturor formelor de discriminare la adresa femeilor, Consiliul de Afaceri Generale din 8 decembrie 2008

ACTE CONEXE

Directiva 2012/29/UEa Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului (JO L 315, 14.11.2012, pp. 57-73)

Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a programului „Drepturi, egalitate și cetățenie” pentru perioada 2014-2020 (JO L 354, 28.12.2013, pp. 62-72)

Data ultimei actualizări: 27.06.2016

Top