Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Garantarea siguranței jucăriilor în Uniunea Europeană

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Garantarea siguranței jucăriilor în Uniunea Europeană

Toate jucăriile fabricate sau importate în Uniunea Europeană (UE) trebuie să întrunească cerințe de siguranță stricte înainte de a putea fi puse la dispoziție pe piață. Aceste cerințe sunt actualizate ocazional, pentru a lua în considerare progresul tehnic și cunoștințele științifice.

ACT

Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranța jucăriilor

SINTEZĂ

Toate jucăriile fabricate sau importate în Uniunea Europeană (UE) trebuie să întrunească cerințe de siguranță stricte înainte de a putea fi puse la dispoziție pe piață. Aceste cerințe sunt actualizate ocazional, pentru a lua în considerare progresul tehnic și cunoștințele științifice.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva din 2009 stabilește cerințele de siguranță pe care trebuie să le întrunească jucăriile puse la dispoziție pe piața din UE. Actul identifică responsabilitățile particulare ale diferitor operatori din lanțul de distribuție, de la fabricant până la comerciantul cu amănuntul. Cerințele sunt menite să asigure un nivel ridicat de sănătate și siguranță, să protejeze publicul și mediul și să garanteze o concurență loială pe piața jucăriilor din UE.

ASPECTE-CHEIE

  • Jucăriile sunt produse concepute sau destinate, în mod exclusiv sau neexclusiv, utilizării pentru joacă de către copiii cu o vârstă mai mică de 14 ani.
  • Având în vedere că fabricanții dețin cunoștințe detaliate privind produsul lor, acestora le revine responsabilitatea de a se asigura că jucăriile lor întrunesc toate cerințele de siguranță aplicabile.
  • Importatorii trebuie să introducă pe piață numai acele jucării din afara UE care respectă toate cerințele de siguranță aplicabile.
  • Distribuitorii și comercianții cu amănuntul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a lua în considerare cerințele de siguranță aplicabile.
  • Autoritățile naționale efectuează supravegherea pieței.
  • Jucăriile care satisfac cerințele de siguranță esențiale au dreptul a face obiectul unei declarații „CE” de conformitate, trebuie să poarte marcajul CE și pot fi comercializate în întreaga UE.
  • Legislația nu se aplică următoarelor jucării: echipament pentru terenurile de joacă destinate uzului public, mașini automate de divertisment destinate uzului public, vehicule de jucărie echipate cu motor cu combustie internă, jucării cu motor cu aburi, praștii și catapulte.
  • Directiva este actualizată periodic, în general pentru stabilirea unor limite de siguranță privind substanțele chimice (cum ar fi cadmiul, bariul sau bisfenolul A) utilizate în jucării.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2009/48/CE

20.7.2011 Cu excepția părții a III-a din anexa II (cerințe privind securitatea chimică): 20.7.2013

20.1.2011

JO L 170, 30.6.2009, pp. 1-37

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2012/7/UE

20.7.2013

20.1.2013

JO L 64, 3.3.2012, pp. 7-8

Regulamentul (UE) nr. 681/2013

20.7.2013

-

JO L 195, 18.7.2013, pp. 16-17

Directiva 2014/79/UE

21.12.2015

21.12.2015

JO L 182, 21.6.2014, pp. 49-51

Directiva 2014/81/UE

21.12.2015

21.12.2015

JO L 183, 24.6.2014, pp. 49-51

Directiva 2014/84/UE

1.7.2015

1.7.2015

JO L 192, 1.7.2014, pp. 49-51

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, pp. 1-849)

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, pp. 1-1355)

Data ultimei actualizări: 02.01.2015

Top